Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Pedagogická činnosť

Predmety

Dogmatická teológia

 • úvod do dogmatickej teológie
 • o Bohu jedinom a trojosobnom
 • o Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi
 • pneumatológia
 • kristológia
 • soteriológia
 • mariológia
 • ekleziológia
 • graciológia
 • sakramentológia
 • eschatológia

Fundamentálna teológia

 • úvod
 • teológia zjavenia
 • základná kristológia
 • základná ekleziológia
 • religonistika
 • ekumenizmus
 • Dokumenty II. vatikánskeho koncilu
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi