Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Dogmatická a fundamentálna teológia

Dogmatická teológia

 • úvod do dogmatickej teológie
 • o Bohu jedinom a trojosobnom
 • o Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi
 • pneumatológia
 • kristológia
 • soteriológia
 • mariológia
 • ekleziológia
 • graciológia
 • sakramentológia
 • eschatológia

Fundamentálna teológia

 • fundamentálna teológia
 • ekumenizmus
 • Dokumenty II. vatikánskeho koncilu
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi

Morálna teológia

Predmety

 • všeobecná morálna teológia
 • špeciálna morálna teológia
 • aplikovaná morálna teológia
 • sociálna náuka Cirkvi
 • spirituálna teológia
 • duchovné doprevádzanie
 • spiritualita médií