Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie v ŠD Svoradov

RKCMBF UK v sídle fakulty v Bratislave ponúka laickým študentom možnosť ubytovať sa na internáte Arcibiskupského úradu v Bratislave v ubytovacom zariadení Svoradov.

Ďalšie informácie o ubytovaní je možné získať na webovej stránke Študentského domova Svoradov.