Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencie

Rok 2021

Pax opus iustitiae

11. novembra 2021 sa na pôde na pôde našej fakulty uskutočnila medzinárodná vedecká Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológi pod názvom Pax opus iustitiae.

Informácie o jednotlivých prednáškach, prezentácie a audio záznamy sú k dispozícii na stránke Pax opus iustitiae.


<output>Tractatus populares</output>

Tractatus populares

30. septembra a 1. októbra 2021 sa na pôde Filozofickej fakulty UK uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Filozofická fakulta a Rímskokatolícka teológia Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave, spolu so zástupcamigréckej a latinskej patrológie Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku a pod záštitou Slovenskej patristickej spoločnosti pod názvom Tractatus populares: Hometické formy ako efektívny komunikačný prostriedok od kresťanského staroveku po humanistickú éru.

Informácie o jednotlivých prednáškach, prezentácie a audio záznamy sú k dispozícii na stránke Tractatus populares.

 

Rok 2020

Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi

12. novembra 2020 sa na pôde našej fakulty uskutočnila vedecká konferencia organizovaná Slovenskou spoločnosťou katolíckej teológie a RKCMBF UK v spolupráci s TF TU, TF KU, GKF PU a s Teologickou komisiou KBS pod názvom Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi.

Informácie o jednotlivých prednáškach, prezentácie a audio záznamy sú k dispozícii na stránke Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi.


Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11

Od januára do júna 2020 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila séria biblických prednášok venovaná výkladu a diskusii k jedenástim kapitolám Knihy Genezis.

Informácie o jednotlivých prednáškach, prezentácie a audio záznamy sú k dispozícii na stránke Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11.

 

Rok 2019

Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov

13. - 15. decembra 2019 v Badíne sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou biblických vied RKCMBF UK v spolupráci s redakciou vedeckého časopisu Studia Biblica Slovaca pod názvom Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov.

Informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov.


Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo

29. marca 2019 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského, Radou pre históriu pri Konferencii biskupov Slovenska, Združením Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie a Slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej pod názvom Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo.

Informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo.


Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe

7. februára 2019 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského pod názvom Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe.

Informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe.

 

Rok 2018

Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax

18. septembra 2018 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. pod názvom Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax uskutočnila konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska, Asociáciou rodinných sudcov, spoločnosťou Úsmevom ako dar a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského.

Informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax.

Verní pravde, smädní po poznaní

18. apríla 2018 sa na pôde našej fakulty uskutočnila pilotná doktorandská konferencia, ktorej zámerom bolo:

 • vytvorenie platformy, na ktorej môžu doktorandi prezentovať výsledky svojej práce a obohatiť aj širšie publikum témami, ktorým sa venujú;
 • vytvorenie priestoru na bližšie spoznanie sa doktorandov, vzájomné obohatenie a prediskutovanie rôznych tém;
 • realizácia výstupov, ktoré by mali vzísť z konferencie vo forme príspevkov v domácom a zahraničnom zborníku.

Na konferencii vystúpili v štyroch sekciách desiati doktorandi, ktorí prezentovali témy súvisiace s ich doktorandským štúdiom.

Z konferencie bol vydaný zborník recenzovaných príspevkov. Zborník je k dispozícii vo fakultnej knižnici.

Viera, nádej a láska

Interdisciplinárny pohľad na teologálne čnosti

12. apríla 2018 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave konala interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Teologickou fakultou Trnavskej univerzity, Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity, Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského, Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu a Subkomisiou pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska pod názvom Viera, nádej a láska s podtitulom Interdisciplinárny pohľad na teologálne čnosti.

Z celkového počtu tridsiatich prednášajúcich v rámci štyroch sekcií predniesli svoje príspevky desiati prednášajúci z RKCMBF UK:

 • prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
 • ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
 • JUDr. ICLic. Mgr. Veronika Pétiová
 • ICDr. JUDr. Jozef Kemp, PhD.
 • prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
 • prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
 • prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.
 • ThDr. Michal Vivoda, PhD.
 • ThDr. Marián Gavenda, PhD.
 • ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Ďalšie informácie o konferencii budú ešte doplnené...

Aktuálne otázky ľudskej mravnosti

6. februára 2018 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského pod názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti.

Obsiahle informácie o konferencii spolu s odkazmi na ďalšie zdroje sú k dispozícii na stránke Aktuálne otázky ľudskej mravnosti - Informácie z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 25. výročia encykliky Veritatis splendor.

Rok 2017

Nádvorie hľadajúcich – Majú náboženské hodnoty miesto vo verejnom živote?

29. novembra 2017 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila  konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského pod názvom Nádvorie hľadajúcich – Majú náboženské hodnoty miesto vo verejnom živote?

Obsiahle informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke Nádvorie hľadajúcich – Majú náboženské hodnoty miesto vo verejnom živote? a na stránke Druhé Nádvorie hľadajúcich o mieste náboženskych hodnôt v spoločnosti.

Status duchovnej osoby v súčasnom štáte

11.–13. septembra 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Polskim Towarzystwom Prawa Wyznaniowego a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského pod názvom Status duchovnej osoby v súčasnom štáte.

Informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke Medzinárodná vedecká konferencia Status duchovnej osoby v súčasnom štáte.

Fatimské zjavenia – ich história, posolstvo a aktuálnosť

27. apríla 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského, Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu, Wydział Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie a Subkomisiou pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska pod názvom Fatimské zjavenia – ich história, posolstvo a aktuálnosť.

Informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke Fatimské zjavenia – ich história, posolstvo a aktuálnosť.

Náboženstvo a migrácia

21. februára 2017 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska, Českou biskupskou konferenciou a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského pod názvom Náboženstvo a migrácia.

Obsiahle informácie o konferencii spolu s odkazmi na ďalšie zdroje sú k dispozícii na stránke Informácie z medzinárodnej konferencie o migrácii v kontexte náboženstva a viery.

Rok 2016

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

1. decembra sa na pôde RKCMBF UK uskutočnila medzinárodná biblická konferencia pod názvom Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16) a s podtitulom Nové pohľady na inšpiráciu a pravdu Svätého písma vo svetle nového dokumentu Pápežskej biblickej komisie (2014).

Obsiahle informácie o konferencii spolu s obrazovou reportážou sú k dispozícii na stránke Informácie z medzinárodnej konferencie o nových pohľadoch na inšpiráciu a pravdu Svätého písma v najnovšom dokumente Pápežskej biblickej komisie.

Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a východiská

22. novembra 2016 sa na pôde našej fakulty uskutočnilo spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského pod názvom Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a východiská.

Obsiahle informácie z podujatia spolu s obrazovou reportážou sú k dispozícii na stránke Informácie z podujatia Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a východiská.

Konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945 – 1965

27. októbra 2016 sa v Benátkach uskutočnila medzinárodná konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945 – 1965 (Mlčiaca Cirkev a pápežská diplomacia v období 1945 – 1965), ktorú spoluorganizovala i naša fakulta.

Obsiahle informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke Mlčiaca Cirkev a pápežská diplomacia v období 1945 – 1965 - informácie z konferencie.

Starostlivosť o náš spoločný domov

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti Dňa Zeme organizovala odbornú diskusiu na tému Starostlivosť o náš spoločný domov. Podujatie sa uskutočnilo 20. apríla 2016 v dopoludňajších hodinách na pôde RKCMBF UK v Aule Benedikta XVI.

V odbornej diskusii zameranej na problematiku životného prostredia sa hovorilo o príčinách ekologickej nerovnováhy a výrazneho zhoršovania stavu prostredia. Keďže rozsah toho, čo ohrozuje „zdravie“ našej planéty - klimatické zmeny, zánik prirodzených ekosystémov, migrácie organizmov a ľudí za lepšími životnými podmienkami, je veľký, príčinu i riešenie treba hľadať na ekologickej, ekonomickej, legislatívnej i duchovnej úrovni, čím sa vynára naliehavá potreba interdisciplnárneho dialógu.

Hlavným cieľom podujatia tak bolo rozvinutie medzifakultnej spolupráce a diskusie v rámci Univerzity Komenského po odbornej stránke, ale aj v hodnotovej rovine. Cieľovou skupinou podujatia boli študenti všetkých fakúlt UK, ako aj odborná a laická verejnosť.

Na podujatí vystúpili prednášajúci zo šiestich fakúlt Univerzity Komenského.

Ďalšie informácie o podujatí sú uvedené na stránke oznámenia podujatia.

Tre volumi storici su san Pio X

V piatok 15. apríla sa vo Vatikáne uskutočnilo vedecké podujatie, ktoré predstavilo najnovšie publikácie k veľkej téme pápeža sv. Pia X., prvého kanonizovaného pápeža 20. storočia. Podujatie, ktoré organizoval Pápežský výbor pre historické vedy, sa konalo vo veľkej aule ("Sala Marconi") Vatikánskeho rozhlasu za prítomnosti zástupcov Svätej stolice a rímskej akademickej verejnosti.

V rámci tohoto podujatia prof. Dr. phil. Emília Hrabovec predstavila najnovšiu publikáciu k pontifikátu Pia X.

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke oznámenia podujatia.

Storočnica Mons. Štefana Náhalku

12. a 13. marca 2016 sa v Liptovskej Tepličke uskutočnilo dvojdňové podujatie k storočnici Mons. Štefana Náhalku, zakladajúceho a dlhoročného rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí, pred emigráciou osobného tajomníka biskupa Vojtaššáka, profesora na spišskokapitulskej vysokej škole bohosloveckej a tajného generálneho vikára Spišskej diecézy.

O diplomacii Štefana Náhalku v prvý deň podujatia prednášala historička Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK.

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke oznámenia podujatia.

Miesto Katolíckej cirkvi v postmodernej spoločnosti

Medzinárodná odborná konferencia o vzťahu cirkvi a štátu, moderného sveta a náboženstva sa uskutoční 24. februára 2016 na pôde RKCMBF UK v Aule Benedikta XVI. Organizujú ju spoločne Konferencia biskupov Slovenska a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Na konferencii vystúpia hostia z Nemecka, Talianska, Španielska a Slovenska, pričom hlavným hosťom bude emeritný arcibiskup z Bologne, kardinál Carlo Caffarra. Na sympóziu sa zúčastnia i viacerí biskupi, ako aj osobnosti akademického, spoločenského, politického a náboženského života zo Slovenska i zahraničia.

Konferencia Miesto Katolíckej cirkvi v postmodernej spoločnosti je ďalšou z jarných konferencií KBS, ktoré už majú svoju niekoľkoročnú tradíciu. V roku 2013 zorganizovala KBS sympózium o rodovej rovnosti, v roku 2014 to bola medzinárodná konferencia o pohľade Cirkvi na ľudské práva a vlani o šírení kultúry života.

"Cieľom najnovšieho podujatia je diskutovať o mieste Katolíckej cirkvi v súčasnom svete. Budeme uvažovať, ako má Cirkev ohlasovať evanjelium v dnešnom svete, ako má viesť dialóg so spoločnosťou a v čom môže byť v týchto podmienkach prínosom," hovorí o cieľoch konferencie výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský a o prínose konferencie dodáva: "V posledných rokoch sa u nás vedie široká diskusia o rozličných témach, ktoré sa týkajú cirkvi. Debatuje sa o mieste cirkvi v spoločnosti, o jej financovaní. Myslím, že treba viac hovoriť o prínose Katolíckej cirkvi pre spoločnosť. Pozvali sme viacerých hostí, ktorí dobre rozumejú európskym a medzinárodným reáliám a predstavia svoje skúsenosti. Spolu s nimi chceme konfrontovať náš pohľad na postavenie Cirkvi. Táto debata môže prispieť k porozumeniu miesta Cirkvi v spoločnosti a môže napomôcť ujasniť, prečo by aj sekulárna spoločnosť v nejakej miere mala podporovať Cirkev aj materiálne."

Konferencia sa začne o 9:00 registráciou účastníkov v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici 24 v Bratislave. Prítomných pozdraví predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a dekan RKCMBF UK v Bratislave Vladimír Thurzo. Následne vystúpi kardinál Carlo Caffarra, emeritný arcibiskup z Bologne. Pridá sa k nemu i novinár a publicista Andreas Püttmann z Nemecka. O "Kríze Európy očami Jána Pavla II. a Benedikta XVI." bude následne hovoriť profesorka cirkevných dejín Emília Hrabovec. Popoludní vystúpi Marie Hildingsson, generálny sekretár Európskej federácie katolíckych rodín a Chaime Oreja z medzinárodnej organizácier One of us (Jeden z nás).

Predbežný program je k dispozícii na webovej stránke Konferencií KBS.

Tlačovú správu o pripravovanej konferencii priniesla Tlačová kancelária KBS.

Bližšie informácie a registrácia prebieha na webovej stránke konferencie.kbs.sk.

Rok 2015

Náboženská sloboda v súčasnej spoločnosti

V utorok 19.5.2015 sa v priestoroch RKCMBF UK uskutočnil medzinárodný seminár na tému Náboženská sloboda v súčasnej spoločnosti, ktorý organizovali Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Na prevzatie je k dispozícii plagát [jpg] podujatia.

Informácie o príspevkov a prednášateľoch sú uvedené na stránke oznámenia konania seminára.
 

Kardináli medzi Dvorom a Kúriou

V dňoch 16. - 17. apríla 2015 sa v Ríme v rámci riešenia medzinárodného výskumného projektu Kardináli a kardinálsky úrad, “elita” a jej vzťah k modernite (1775 – 1978) uskutočnilo druhé zasadanie pod názvom Kardináli medzi Dvorom a Kúriou.

Na prevzatie je k dispozícii plagát [pdf] i program [pdf] zasadania.

Ďalšie informácie o zasadaní, jeho priebehu a výsledkoch môžu byť zverejnené v časti Konferencie Katedry cirkevných dejín.
 

Druhý vatikánsky koncil a jeho protagonisti vo svetle archívnych dokumentov

V dňoch 9. - 11. decembra 2015 sa v Ríme uskutočnil medzinárodný kongres pod názvom Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi.

Kongres bol súčasťou riešenia medzinárodného výskumného projektu Druhý vatikánsky koncil prostredníctvom výskumu archívov koncilových Otcov, na ktorom sa v rámci projektov VEGA podieľajú aj pracovníci našej fakulty - prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD. a prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Na kongrese prof. Hrabovec vystúpila s ich spoločným príspevkom Eduard Nécsey, un protagonista conciliare sconosciuto da oltrecortina.

Na prevzatie je k dispozícii program kongresu [pdf].

Ďalšie informácie o zasadaní, jeho priebehu a výsledkoch môžu byť zverejnené v časti Konferencie Katedry cirkevných dejín.