Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Významné projekty

Medzinárodné vedecké projekty

1. Medzinárodný výskumný projekt
Lexikon der katholischen Bischöfe der Habsburgermonarchie 1804 – 1918 [Lexikón katolíckych biskupov habsburskej monarchie 1804 – 1918]
, 2010-2015
Vedúci medzinárodného pracovného tímu:
 Univ.Prof. DDr. Rupert Klieber (Univerzita Viedeň)
Vedúca slovenskej pracovnej skupiny: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Zadávateľ: Univerzita Viedeň
Kooperačná zmluva s Katolíckou teologickou fakultou Univerzity vo Viedni č. BLX 2010/2 z 15.1.2010

2. Medzinárodný výskumný projekt
Frintaneum  [Frintaneum: Lexikón absolventov inštitútu pre vyššie teologické štúdiá vo Viedni], 2010-2016
Vedúci medzinárodného pracovného tímu: 
Univ.Prof. DDr. Rupert Klieber (Univerzita Viedeň)
Vedúca slovenskej pracovnej skupiny: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Zadávateľ: Univerzita Viedeň
Kooperačná zmluva s Katolíckou teologickou fakultou Univerzity vo Viedni č. FRT 2010/1 zo 14.4.2010

3. Medzinárdný výskumný projekt IIAB-2513DK0524
Kommunikationswege, karitative Unterstützung und Hilfsdiplomatie: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland (1922-1939) [Komunikačné kanály, charitatívna podpora a diplomacia: Konfesijné siete Nemcov v Rusku (1922-1939)], 2013-2015
Vedúca projektu: Prof. Dr. Katrin Boeckh, Ludwig-Maximilians-Universität Mníchov a Ústav pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung) Regensburg, Nemecko
Slovenská riešiteľka: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Zadávateľ: Bundesverwaltungsamt / Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bonn: Universitäres Förderprogramm, Nemecko

4. Medzinárodný výskumný projekt
Cardinali e cardinalato, una «élite» nei confronti della modernità (1775 – 1978) [Kardináli a kardinálsky úrad, “elita” a jej vzťah k modernite (1775 – 1978)], 2013 – 2015
Zadávateľ: Istitute Catholique, Paris; École française de Rome
Vedúci projektu: Prof. François Jankowjak, Prof. Laura Pettinaroli
Členka vedeckej rady a moderátorka: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

5. Medzinárodný výskumný projekt
Concilio Vaticano Secondo alla luce degli archivi dei Padri conciliari [Druhý vatikánsky koncil prostredníctvom výskumu archívov koncilových Otcov], 2011-2015
Zadávateľ: Pápežský výbor pre historické vedy v spolupráci s Centrom pre výskum II. vatikánskeho koncilu na Lateránskej univerzite
Koordinátorka pre strednú a východnú Európu: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

6. Medzinárodný výskumný projekt
Religious Education an Schools in Europe a príprava publikácie Religious Education an Schools in Europe, 2014
Zadávateľ: Univerzita Viedeň
Slovenský riešiteľ: ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Národné vedecké projekty

VEGA:

Projekt č. 1/0597/13 Slovensko a Svätá stolica v kontexte medzinárodných vzťahov a cirkevno-historického vývoja 1963-1989, 2013–1015
vedúca projektu: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec,
spoluriešitelia: Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (zástupca vedúcej projektu), Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., denný doktorand: THLic. Pavol Mikula

Spolupráca na projektoch VEGA iných fakúlt:

1. Projekt č. 1/0756/14 Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literaturách od stredoveku do súčasnosti  na UKF FF Nitra
Spoluriešiteľ z RKCMBF UK: Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

2. Projekt č. 1/0318/12 Komentáre k Starému zákonu, Žalmy 51-100, 2012-2015, na TF TU
Spoluriešitelia z RKCMBF UK: ThDr. Jozef Jančovič, PhD., SS.Lic. Milan Sova, PhD., SS.Dr. Blažej Štrba, PhD., SS.Dr. Pavel Vilhan, PhD.

Ostatné národné projekty:

1. Projekt INSYZAKUK Interný systém zabezpečovania kvality Univerzity Komenského v Bratislave na UK Bratislava (ITMS projekt: 26140230007), modul "Vzdelávanie", 2013-2014; za RKCMBF: ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD; ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

2. Projekt Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, kód ITMS: 26240220086, výzva: OPVaV-2012/4.2/08-RO: 2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci, 2013-2015; spoluriešitelia z RKCMBF UK: ThDr. Michal Vivoda, PhD., ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., ThLic. Ján Viglaš

3. Členovia katedry biblických vied spolupracujú na novom katolíckom preklade Svätého písma (projekt iniciovaný a schválený KBS), ako aj na eventuálnych nových a upravených poznámkach k posvätným textom vo Svätom písme.

4. Grant UK mladých vedeckých pracovníkov UK/549/2014 Analýza ekleziologických tém v dokumentoch Medzinárodnej teologickej komisie a ich spoločný zámer, 2014
Riešiteľ: ThLic. Martin Mihalik