Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Významné projekty

Medzinárodné vedecké projekty (spoluriešenie)

Lexikon der katholischen Bischöfe der Habsburgermonarchie 1804 – 1918 [Lexikón katolíckych biskupov habsburskej monarchie 1804 – 1918], 2010-2015
Vedúci medzinárodného pracovného tímu:
 Univ.Prof. DDr. Rupert Klieber (Univerzita Viedeň)
Vedúca slovenskej pracovnej skupiny: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Zadávateľ: Univerzita Viedeň
Kooperačná zmluva s Katolíckou teologickou fakultou Univerzity vo Viedni č. BLX 2010/2 z 15.1.2010

Frintaneum  [Frintaneum: Lexikón absolventov inštitútu pre vyššie teologické štúdiá vo Viedni], 2010-2016
Vedúci medzinárodného pracovného tímu: 
Univ.Prof. DDr. Rupert Klieber (Univerzita Viedeň)
Vedúca slovenskej pracovnej skupiny: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Zadávateľ: Univerzita Viedeň
Kooperačná zmluva s Katolíckou teologickou fakultou Univerzity vo Viedni č. FRT 2010/1 zo 14.4.2010

Kommunikationswege, karitative Unterstützung und Hilfsdiplomatie: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland (1922-1939) [Komunikačné kanály, charitatívna podpora a diplomacia: Konfesijné siete Nemcov v Rusku (1922-1939)], 2013-2015
Medzinárdný výskumný projekt IIAB-2513DK0524.
Vedúca projektu: Prof. Dr. Katrin Boeckh, Ludwig-Maximilians-Universität Mníchov a Ústav pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung) Regensburg, Nemecko
Slovenská riešiteľka: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Zadávateľ: Bundesverwaltungsamt / Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bonn: Universitäres Förderprogramm, Nemecko

Cardinali e cardinalato, una «élite» nei confronti della modernità (1775 – 1978) [Kardináli a kardinálsky úrad, “elita” a jej vzťah k modernite (1775 – 1978)], 2013 – 2015
Zadávateľ: Istitute Catholique, Paris; École française de Rome
Vedúci projektu: Prof. François Jankowjak, Prof. Laura Pettinaroli
Členka vedeckej rady a moderátorka: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Concilio Vaticano Secondo alla luce degli archivi dei Padri conciliari [Druhý vatikánsky koncil prostredníctvom výskumu archívov koncilových Otcov], 2011-2015
Zadávateľ: Pápežský výbor pre historické vedy v spolupráci s Centrom pre výskum II. vatikánskeho koncilu na Lateránskej univerzite
Koordinátorka pre strednú a východnú Európu: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Religious Education an Schools in Europe a príprava publikácie Religious Education an Schools in Europe, 2014
Zadávateľ: Univerzita Viedeň
Slovenský riešiteľ: ThDr. Tibor Reimer, PhD.

APVV (spoluriešenie)

APVV 18-0103 Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy (2019-2023).

Projekt FiF UK v spolupráci s štyrmi fakultami UK.
Vedúca projektu: prof. Zlatica Plašienková.
Spoluriešitelia za RKCMBF:  prof. Marián Šuráb; doc. Jozef Jančovič, doc. Michal Vívoda, Mgr. Gašpar Fronc.

Projekt má za cieľ poskytnúť ucelený pohľad na problematiku evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom na pozadí interdisciplinárneho prieniku filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy. Riešenie výskumného cieľa vychádza z vymedzenia základných paradigmatických zmien: od kozmogónie ku kozmológii; od bodu k časopriestoru; od biologického ku kultúrnemu; od humánneho k transhumánnemu; od offline bytia k bytiu online; od Boha stvoriteľa k „hre na boha“. Skúmanie ústi do syntézy poznatkov o úrovniach vrstiev poznania s istou mierou autonómnosti a tvorivosti.

Ďalšie informácie o projekte a výstupoch sú uvedené na webovej stránke APVV projekt č. 18-0103.

APVV-16-0514 Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny 2017-2021.

Projekt Slavistického kabinetu SAV.
Vedúci projektu: prof. Róbert Lapko.
Spoluriešiteľ z našej fakulty: doc. Jozef Jančovič.

Projekt má za cieľ nový preklad dvoch evanjelií a vytvorenie metodologickej platformy pre preklad ďalších kníh. Konkrétne šlo o preklad Evanjelia podľa Lukáša a Evanjelia podľa Jána z pôvodného jazyka do modernej spisovnej slovenčiny aj s liturgickým využitím.

APVV 17-0001 Komentáre k Knihe žalmov II. a III. Projekt prebieha na TF TU v Bratislave a končí v roku 2022.

Vedúci projektu: prof. Miloš Lichner.
Spoluriešitelia z našej fakulty: doc. Jozef Jančovič, ThDr. Milan Sova, doc. Blažej Štrba.

Cieľom projektu bolo vytvorenie originálneho Komentára ku Svätému písmu (odborný preklad biblických kníh z pôvodných textov s odborným výkladom a katecheticko-pastoračným výkladom) konkrétne ku žalmom 1-50 a 101-150, ktorý je dielom slovenských biblistov, lingvistov, patristov a teológov (komentáre boli zatiaľ vydané v troch zväzkoch Žalmy 101-118, Žalm 119; Žalmy 120-150 vo vydavateľstve Trnava: Dobrá kniha roku 2019 a 2020).

APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla (2021-2025).

Vedúci projektu: prof. Róbert Lapko.
Spoluriešiteľ z našej fakulty: doc. Jozef Jančovič.
Zámerom projektu je nový preklad siedmych autentických listov apoštola Pavla z pôvodného jazyka do modernej spisovnej slovenčiny aj s liturgickým využitím. Preklad bude doplnený o stručný úvod a kritický komentár.

VEGA (riešenie)

Svätá stolica a slovenská otázka 1945-1958, (2020-2022)

VEGA 1/0179/20, interfakultný projekt.
Vedúca projektu: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Riešitelia z RKCMBF UK: Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., ThDr. Peter Slepčan
Riešiteľ z FiF UK: PhDr. Tomáš Černák, PhD.
Externá riešiteľka z ÚPN: Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová


Slovensko a Svätá stolica v kontexte medzinárodných vzťahov a cirkevno-historického vývoja 1963-1989, (2013–1015)

Vedúca projektu: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Spoluriešitelia: Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (zástupca vedúcej projektu), Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., denný doktorand: THLic. Pavol Mikula

VEGA (spoluriešenie)

VEGA č. 1/0514/19 Poetika mystickej skúsenosti a literárne podoby mystagógie. (2019 – 2021).

Filozofická fakulta UK.
Vedúca projektu: doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
Spoluriešiteľ: doc. Róbert Horka.

VEGA 1/0801/20 Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina (2020 – 2022).

Filozofická fakulta UK.
Vedúca projektu: Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Spoluriešiteľ: doc. Róbert Horka.


VEGA 1/0756/14 Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literaturách od stredoveku do súčasnosti.

UKF FF Nitra
Spoluriešiteľ z RKCMBF UK: Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

VEGA 1/0318/12 Komentáre k Starému zákonu, Žalmy 51-100, (2012-2015).

TF TU
Spoluriešitelia z RKCMBF UK: ThDr. Jozef Jančovič, PhD., SS.Lic. Milan Sova, PhD., SS.Dr. Blažej Štrba, PhD., SS.Dr. Pavel Vilhan, PhD.

Granty vedeckých pracovníkov

...


Projekt INSYZAKUK Interný systém zabezpečovania kvality Univerzity Komenského v Bratislave na UK Bratislava (ITMS projekt: 26140230007), modul "Vzdelávanie", 2013-2014; za RKCMBF: ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD; ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

2. Projekt Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, kód ITMS: 26240220086, výzva: OPVaV-2012/4.2/08-RO: 2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci, 2013-2015; spoluriešitelia z RKCMBF UK: ThDr. Michal Vivoda, PhD., ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., ThLic. Ján Viglaš

3. Členovia katedry biblických vied spolupracujú na novom katolíckom preklade Svätého písma (projekt iniciovaný a schválený KBS), ako aj na eventuálnych nových a upravených poznámkach k posvätným textom vo Svätom písme.

4. Grant UK mladých vedeckých pracovníkov UK/549/2014 Analýza ekleziologických tém v dokumentoch Medzinárodnej teologickej komisie a ich spoločný zámer, 2014
Riešiteľ: ThLic. Martin Mihalik