Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius
Comenius University in Bratislava

Current questions of human morality


07. 02. 2018 11.09 hod.

 

Unfortunately, informations about the international conference are available only in Slovak.


 

6. februára 2018 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského pod názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti.

Sympózium, konané pri príležitosti 25. výročia encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor, bolo venované základným otázkam cirkevnej náuky o mravnosti v kontexte obsahu, posolstva i aktuálnych výziev tejto dôležitej encykliky.

V zaplnenej Aule Benedikta XVI. prítomných privítal predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý v kontexte problémov dnešnej doby akcentoval potrebu hovoriť o mravnosti a encykliku vyzdvihol ako zrelé teologické a filozofické dielo - dokument, ktorý prostredníctvom kresťanskej antropológie umožňuje lepšie chápať závažné morálne problémy našich čias. Encyklika podľa neho zdôrazňuje formáciu svedomia a vyzdvihuje pozitívny Boží zákon ako nutný základ pre spravodlivé zákony v spoločnosti, čo je v dnešnej dobe vo veľkej miere v opozícii voči mnohorakým tlakom na legislatívu, ktoré sú v priamom rozpore s evanjeliovým posolstvom.

S hlavnou prednáškou vystúpil nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, ktorý hovoril o obsahu, posolstve a výzvach encykliky Veritatis splendor.

S témou Svedomie a pravda vystúpil profesor morálnej teológie Livio Melina, prezident Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme.

O Mravnom konaní hovoril profesor filozofickej antropológie Stephan Kampowski prednášajúci taktiež na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. v Ríme.

V záverečnej prednáške vystúpil rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne Ján Viglaš, ktorý priblížil tému Vnútorne nezriadené skutky.

Medzinárodnú konferenciu, ktorú moderoval Mons. Marián Gavenda, sprevádzal veľký záujem poslucháčov a živá diskusia, v rámci ktorej sa pozvané osobnosti pokúsili odpovedať aj na viaceré aktuálne otázky ľudskej mravnosti a ďalšie cirkevné i spoločenské témy.

Organizátori konferencie pripravia z uskutočnenej konferencie zborník, ktorý bude zverejnený na webových stránkach KBS a RKCMBF UK.


Fotografie z konferencie je možné nájs  vo Fotobanke KBS.

Tlačová správa z konferencie je k dispozícii na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

Úvodný príhovor Mons. Stanislava Zvolenského je uverejnený na stránke Tlačovej kancelárie KBS.

Infografika z konferencie je k dispozícii na stránke Sli.do.