Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Naša univerzita

Naša univerzita je najstarší univerzitný časopis na Slovensku. Venuje sa dianiu na Univerzite Komenského. Referuje o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Približuje vedenie UK, významných pedagógov a vedcov pôsobiacich na univerzite, študentov a úspešných absolventov UK. Priestor dostávajú študentské, športové či kultúrne podujatia na UK. Časopis zverejňuje úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory. Venuje sa tiež témam, dotýkajúcim sa oblasti školstva.

Najnovšie číslo i staršie čísla vo formáte PDF sú k dispozícii na prevzatie na stránke Naša univerzita - časopis UK.