Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Oblasť štúdia: prečo sme, kto sme – a ako ďalej?

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave realizuje na Slovensku už od roku 1936 svoje špecifické poslanie šíriť katolícku teológiu a kultúru. Deje sa to aktivizovaním bádateľských a pastoračno-vodcovských schopností jednak u kandidátov kňazstva, ale po roku 1989 aj u mužov a žien pôsobiacich v laickom prostredí. Vzdelávanie s primárnym cieľom vzbudiť u absolventov tvorivý záujem a vedecké skúmanie objektu štúdia sa na fakulte konkrétne realizuje v predmetoch filozofie a pedagogiky s kresťanskou perspektívou, v oblasti biblických vied a v disciplínach systematickej i praktickej teológie. Fakulta udržiava a rozvíja svoju identitu vzdelávacej a vedeckej ustanovizne v rámci teologických fakúlt schválených a dozorovaných Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme a v kooperácii s inými teologickými inštitúciami doma i v zahraničí.

Fakulta uskutočňuje svoju vzdelávaciu činnosť založenú na overených minulých i aktuálnych poznatkoch z filozofických, biblických, pedagogických i teologických disciplín vo svojom sídle v Bratislave a v kňazskom seminári v Nitre. Študentom sa na týchto miestach ponúkajú veľmi solídne podmienky vzdelávania v študijnom magisterskom programe Katolícka teológia. Doktorandský program Katolícka teológia ponúka fakulta v Bratislave.

Naša fakulta sa radí k teologickým inštitúciám vo svete, ktoré sa od iných vedeckých ustanovizní odlišujú jednak prirodzenou afinitou k jedinečnému Božiemu zjaveniu literárne zachytenému v Starom a Novom zákone, k živej Tradícii, k učiteľskému úradu Katolíckej cirkvi, ale aj skúmaním vzťahov človeka k Bohu, prírode a prirodzenému poriadku. Popri tom sa však magisterské i doktorandské štúdium vyznačuje istou autonómiou, kritickým vedeckým prístupom i voľbou výskumných cieľov, ktoré tvorivo konkurujú aktuálnym mainstreamovým spoločenským trendom.

Fakulta pripravuje absolventov s víziou naliehavej potreby jednotlivcov a malých kreatívnych kresťanských spoločenstiev, ktoré sa v globalizujúcom svete vyznačujú preferenčnou úctou k Božím normám, k životu, k ľudskej dôstojnosti, k svedomiu človeka a k nadčasovým hodnotám. Absolventi sa počas štúdia zameriavajú i na praktickú výučbu, na vedenie osôb a na efektívne komunikovanie autentického svedectva náboženskej skúsenosti a kresťanskej nádeje. Naša fakulta sa usiluje pripravovať svojich absolventov do života tak, aby sa vyznačovali nielen vysokou profesionalitou, ale i ľudskosťou, morálnou integritou a kresťanským humanizmom.

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
aktualizoval: doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.