Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov - prijímacie konanie

Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia

Lekárske svedectvo o zdravotnom stave - príloha ku prihláške na štúdium: stačí priniesť až v deň prijímacích pohovorov.

Študijné programy

KT  Katolícka teológia [pdf]
Denné 6-ročné štúdium pre kandidátov kňazstva; spojený 1. a 2. stupeň; otvára sa v Bratislave (KT; aj pre laikov) a v Nitre (KT-N; aj pre laikov).

Otvorenie študijných programov na pracoviskách fakulty v akademickom roku 2023/2024

  • Bratislava: KT (bohoslovci aj laici)
  • Nitra: KT-N (bohoslovci aj laici)

Požiadavky na uchádzačov a podmienky prijatia na štúdium

  • mravný a bezúhonný život kresťana-katolíka;
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (spôsob prideľovania bodov za doterajšie štúdium tu);
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština);
  • vyjadrenie farára v mieste trvalého bydliska;
  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
  • u kandidátov kňazstva je podmienkou prijatia na denné štúdium aj prijatie do kňazského seminára.

Študijné materiály pre prijímacie pohovory

Pre študijný program katolícka teológia [pdf].

Študijné programy doktorandského štúdia

Prijímacie skúšky a podmienky prijatia

Podmienky prijatia pre rok 2023/2024 [pdf]

Všetci uchádzači o štúdium sa prihlasujú na štúdium cez portál e-prihlas elektronicky. Viac informácií a prístup k elektronickému prihlasovaniu je možné nájsť na stránke AIS2.

Témy licenciátskych a dizertačných prác

Témy licenciátskych a dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024 [pdf]

Ďalšie informácie na internete

Ďalšie informácie nájdete na portáli slovenských vysokých škôl www.portalvs.sk.