Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov - prijímacie konanie

Prijímacie konanie - výsledky

Výsledky prijímacej skúšky (body) - 15.6.2021 [pdf]

Výsledky prijímacieho konania (prijatí) 15.6.2021 [pdf]

Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia

Lekárske svedectvo o zdravotnom stave - príloha ku prihláške na štúdium: stačí priniesť až v deň prijímacích pohovorov.

Študijné programy

KT  Katolícka teológia [pdf]
Denné 6-ročné štúdium pre kandidátov kňazstva; spojený 1. a 2. stupeň; otvára sa v Bratislave (KT; aj pre laikov) a v Nitre (KT-N; len kandidáti kňazstva).

Otvorenie študijných programov na pracoviskách fakulty v akademickom roku 2021/2022

  • Bratislava: KT (bohoslovci aj laici)
  • Nitra: KT-N (len bohoslovci)

Požiadavky na uchádzačov a podmienky prijatia na štúdium

  • mravný a bezúhonný život kresťana-katolíka;
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou;
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština);
  • odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska;
  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
  • u kandidátov kňazstva je podmienkou prijatia na denné štúdium aj prijatie do kňazského seminára.

Študijné materiály pre prijímacie pohovory

Pre študijný program katolícka teológia [pdf].

Študijné programy doktorandského štúdia

Prijímacie skúšky a podmienky prijatia

Podmienky prijatia pre rok 2021/2022 [pdf]

Elektronické prihlasovanie uchádzačov o III. stupeň štúdia je možné realizovať prostredníctvom Akademického informačného systému UK (AIS2).
Viac informácií a prístup k elektronickému prihlasovaniu je možné nájsť na stránke AIS2.

Témy licenciátskych a dizertačných prác

Témy licenciátskych a dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022 [pdf]

Ďalšie informácie na internete

Ďalšie informácie nájdete na portáli slovenských vysokých škôl www.portalvs.sk.