Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov - prijímacie konanie

Prijímacie konanie - výsledky

Výsledky prijímacej skúšky (body) - 18.6.2024 a 11.7.2024 [pdf]

Výsledky prijímacieho konania (prijatí) 18.6.2024 a 11.7.2024 [pdf]

Informácia pre novoprijatých študentov - štipendiá z Plánu obnovy [Študuj doma]:

 • Rezort školstva poskytuje štipendium minimálne 9 000,- EUR pre maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať na slovenských vysokých školách.
 • Štipendista dostane 300,- EUR mesačne.
 • Lehota na podanie žiadosti o štipendium je 1. júl 2024.
 • Výška štipendia je minimálne 9 000,- EUR na tri roky.
 • O štipendium sa môžu budúci prváci uchádzať v dvoch kategóriách: 1.) talenty spomedzi všetkých maturantov,  2.) študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Štipendijná schéma „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR (logá POO https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ ).
 • Viac informácii na webstránke: https://stipendia.portalvs.sk/ .

Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia

Študijné programy

KT  Katolícka teológia [pdf]
Denné 6-ročné štúdium pre kandidátov kňazstva a laikov; spojený 1. a 2. stupeň; otvára sa v Nitre (skratka študijného programu v AIS2: KT-N; aj pre laikov).

Termíny prijímacieho konania:

 • Podanie prihlášky: 1.1.2024 - 30.4.2024
 • Vloženie povinných príloh k prihláške: do 31.5.2024
 • Úhrada poplatku za prijímacie konanie: pri podaní prihlášky
 • Prijímacia skúška: jún 2024
 • Zasadnutie prijímacej komisie dekana: jún 2024
 • Zverejnenie informácií uchádzačom o výsledku PK: jún 2024
 • Zápis na štúdium: september 2024

Počet plánových prijatých uchádzačov: 30

Vnútorné predpisy:

Vnútorný predpis univerzity súvisiaci s prijímacím konaním

Vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním pri prestupe z inej vysokej školy

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

Podmienky prijímania uchádzačov:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium katolíckej teológie (spojený prvý a druhý stupeň) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Požiadavky na uchádzačov a ďalšie podmienky prijatia na štúdium:

 • mravný a bezúhonný život kresťana-katolíka;
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština);
 • vyjadrenie farára v mieste trvalého bydliska;
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
 • u kandidátov kňazstva je podmienkou prijatia na denné štúdium aj prijatie do kňazského seminára.

Ďalšie informácie:

Prijímacia skúška na magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň) sa realizuje písomnou a ústnou formou. V písomnom teste sa preverujú vedomosti z náboženskej výchovy primerané úrovni stredoškolského vzdelania. Súčasťou prijímacej skúšky je aj ústny pohovor, kde sa hodnotí hlavne motivácia pre štúdium. Kandidáti kňazstva absolvujú pred prijímacou skúškou na fakultu prijímací pohovor do kňazského seminára.

Študijné materiály pre prijímacie pohovory:

Pre študijný program katolícka teológia [pdf].

Spôsob prideľovania bodov za doterajšie štúdium tu.

Všeobecné informácie:

Prihlášky na štúdium sa podávajú len na jedno pracovisko, a to do Kňazského seminára v Nitre (KT-N). V Nitre študujú kandidáti kňazstva za Bratislavskú a Trnavskú arcidiecézu, Nitriansku, Žilinskú a Banskobystrickú diecézu, rehoľníci a laici.
Všetci uchádzači o štúdium sa prihlasujú na štúdium cez portál eprihlas elektronicky.
Študijné oddelenie pošle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku. Pozvánka obsahuje aj základné informácie o prijímacej skúške a základnú študijnú literatúru na prípravu na písomný test.

Poplatok za prijímacie konanie:    45,- €
Úhrada prevodom na účet pred zaslaním prihlášky: IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640, variabilný symbol: 4031130, konštantný symbol: 1118; špecifický symbol: generovaný v AIS2; správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí:

V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí sa vyžaduje úradne overená fotokópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo jeho zaručená konverzia do elektronickej podoby.

Podrobnosti o procese posudzovania rovnocennosti dokladov.

Dané rozhodnutia vydávajú regionálne úrady školskej správy.

Prihláška na štúdium:

Elektronická prihláška

Návody eprihlas

Povinné prílohy k prihláške:

 • maturitné vysvedčenie (sken),
 • vysokoškolský diplom (sken; ak je ukončené VŠ vzdelanie),
 • životopis (sken),
 • vyjadrenie miestneho farára alebo rehoľného predstaveného (stačí sken, alebo je možné originál v listinnej podobe poslať poštou),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (sken): bohoslovec [pdf], laik [pdf]
 • uchádzači so špecifickými potrebami: v prípade, že majú záujem o úľavy v prijímacom konaní spojené so zdravotným stavom, je potrebné ku prihláške doložiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave (sken).

Poznámka: uchádzači, ktorí majú záujem aj o prijatie do kňazského seminára, sa okrem elektronického prihlasovania na štúdium prihlasujú aj do kňazského seminára. Prihlášku do kňazského seminára spolu s dokladmi zasielajú v listinnej forme podľa pokynov uvedených na webovej stránke kňazského seminára.

Kontaktné osoby na fakulte:

Študijné oddelenie: Anna Dolnáková, Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 12, 949 01 Nitra, tel: 0910 842384

Študijné programy doktorandského štúdia

Prijímacie skúšky a podmienky prijatia

Podmienky prijatia pre rok 2024/2025 [pdf]

Všetci uchádzači o štúdium sa prihlasujú na štúdium cez portál e-prihlas elektronicky. Viac informácií a prístup k elektronickému prihlasovaniu je možné nájsť na stránke AIS2.

Témy licenciátskych a dizertačných prác

Témy licenciátskych a dizertačných prác pre akademický rok 2024/2025 [pdf]

Ďalšie informácie na internete

Ďalšie informácie nájdete na portáli slovenských vysokých škôl www.portalvs.sk.