Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vzťahy

Univerzálny rozmer teologickej vedy, jej bohatá vnútorná členitosť, ktorá zahŕňa pestrú paletu rôznych subdisciplín, otvorenosť voči výzvam a otázkam vonkajšieho sveta a napokon aj medzinárodné skúsenosti veľkej väčšiny pedagógov fakulty, ktorí študovali či pôsobili v zahraničí, priam predurčujú bohosloveckú fakultu, aby tak na poli vedeckom ako pedagogickom a praktickom udržiavala bohaté medzinárodné vzťahy. Niektoré vonkajšie vzťahy fakulty majú sformalizovanú právnu podobu kooperačných zmlúv, ako napríklad bilaterálna zmluva o spolupráci s Univerzitou Jána Pavla II. v Krakove alebo viaceré kooperačné zmluvy v rámci programu ERASMUS+, väčšia časť živých a dynamických vzťahov sa však odohráva na rovine neformálnej, v podobe konkrétnej vedeckej, projektovej, konferenčnej, publikačnej a pedagogickej spolupráce, spoločnej organizácie vedeckých podujatí a podujatí pre doktorandov alebo výmeny hosťujúcich profesorov a oponentov kvalifikačných prác.

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec