Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Služby

Kvalitná a zodpovedná vedecká i pedagogická činnosť sa nezaobíde bez podporných služieb a aktivít, ktoré sú zabezpečované potrebnými technologickými a odbornými prostriedkami.

Nemenej dôležitou úlohou je i vytváranie vhodných podmienok pre štúdium a vzdelávanie - primárne pre študentov fakulty i celej našej univerzity, no v širšom kontexte prostredníctvom ponuky informácií a služieb aj pre našich absolventov a širokú verejnosť.

Oblasť služieb je priestorom, v ktorom sa veľmi výrazne prejavuje synergia celouniverzitného úsilia o zabezpečenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie a vedeckú činnosť.
Konkrétne služby sú preto tvorené prostriedkami a technológiami nielen fakultnými, ale prevažne celouniverzitnými, do realizácie a prevádzky ktorých jednotlivé súčasti Univerzity Komenského vkladajú svoje schopnosti a možnosti.

ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.