Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Umelá inteligencia

V texte sú pre umelú inteligenciu použité skratky UI  (umelá inteligencia) a AI (artificial intelligence).

Univerzita Komenského podporuje využívanie nástrojov umelej inteligencie študujúcimi, ako aj vyučujúcimi, no s transparentne nastavenými pravidlami obzvlášť v otázke uvádzania zdrojov. Nástroje UI by sa mali používať najmä ako podpora a pomoc pri štúdiu a mali by slúžiť na rozvoj a efektívne využívanie nadobudnutých vedomostí, schopností a zručností študentov. Vyučujúcim sa odporúča priebežné oboznamovanie sa so systémami UI a používanie jej nástrojov pri pedagogickej činnosti.

Univerzita vo svojich nariadeniach a usmerneniach reaguje na vplyv UI na akademické prostredie a formuluje princípy pre tvorivé, bezpečné, zodpovedné, etické a transparentné používanie jej nástrojov v prostredí univerzity. Nástroje UI sú určené na používanie pri príprave a úpravách textov, možno ich však primerane aplikovať aj na iné formy generatívnej UI. Univerzita pripravila a priebežne aktualizuje aj odporúčané spôsoby citovania nástrojov UI.

Univerzita Komenského dbá na dodržiavanie akademickej integrity, transparentnosti a spravodlivosti. Rozvoj a využívanie nástrojov UI vníma ako podnet, ktorý by mohol byť spúšťačom dôležitých zmien vo vzdelávaní – za predpokladu, ak tento fenomén dokážeme správne uchopiť a prispôsobiť sa novým podmienkam.

Smernica rektora UK pre využívanie AI

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k používaniu nástrojov umelej inteligencie
Vnútorný predpis č. 2/2024

Odporúčané spôsoby citovania výstupov alebo použitia generatívnej umelej inteligencie
Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 2/2024

Etické výzvy a riziká systémov AI

Krátky prehľad základných etických výziev a rizík systémov umelej inteligencie vo forme prezentácie:
Základné etické výzvy a riziká systémov umelej inteligencie v optike vzdelávania [pdf]

Podrobnejší pohľad na problematiku etiky a rizík spojených s fenoménom AI je k dispozícii v publikácii:
Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? [pdf]

Využívanie nástrojov AI pri vzdelávacej, vedecko-výskumnej a administratívnej činnosti

Prehľad viacerých možností využívania nástrojov umelej inteligencie vo vzdelávaní vo forme prezentácie:
Systémy umelej inteligencie vo vzdelávaní [pdf]
Prezentácia bola súčasťou prednášky Využívanie nástrojov umelej inteligencie vo vzdelávaní, ktorej záznam je dostupný v prostredí MS Teams  pre členov tímu RKCMBF AI (prístup majú všetci pedagógovia a výskumno-vedeckí pracovníci).

Generatívne systémy AI

Príručka pre tvorbu GPT promptov pre učiteľov z produkcie AI v škole
Praktické prompty (textové príkazy/vstupy) s príkladmi z reálnych prednášok a smeninárov rôzneho zamerania: príprava prednášok, aktivity pre študentov, hodnotenie, príprava projektov, študijné materiály.

Průvodce ChatGPT pro učitele z dielne AI dětem
Praktické prompty (textové príkazy/vstupy) pre tvorbu edukačných materiálov, automatické hodnotenie, rôznorodé využívanie ChatGPT pri výučbe a personalizácii vzdelávania. Uvedené sú i prompty pre osobný rozvoj a riadenie školy.
 

Ďalšie materiály pripravujeme...

Zoznam nástrojov AI pre využitie vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti

Aplikácia a využitie technológií umelej inteligencie predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť, v rámci ktorej nové nástroje neustále vznikajú a niektoré existujúce časom zaniknú.

Uvedený zoznam nástrojov určite nie je vyčerpávajúci a niektorý z nástrojov už nemusí byť dostupný, resp. môže byť nahradený novším systémom (napr. Gemini namiesto Bard-u od Googlu).

Je potrebné zachovať opatrnosť pri inštalácii nástrojov AI ako aplikácií pre mobilné platformy alebo ako programy pre MS Windows, MacOS a pod. Okrem oficiálnych aplikácií totižto existujú aj falošné, obsahujúce škodlivý kód alebo zneužívajúce dôverné informácie a dáta používateľa.

Pri využívaní nástrojov AI je treba sa oboznámiť s podmienkami použitia, osobitne ohľadom ochrany osobných údajov, narábania s dátami používateľa a problémov s autorskými právami.

Textové generatívne systémy AI

ChatGPT - bezplatná verzia i rozšírená a kvalitnejšia platená verzia (ChatGPT 4) z produkcie Open AI.

Gemini - generatívna AI od Google i s rozšírenou verziou Gemini Advanced.

Perplexity AI - generatívny systém AI, ktorý na rozdiel od napr. ChatGPT nepreferuje čo najlepšie generovanie textu, ale sa zameriava na presné a zdrojmi podložené informácie. Preplexity AI je prezentované ako vhodný nástroj pre výskum.

V rámci webových prehliadačov je možné použiť viaceré pluginy, ktoré na preklad a zhrnutie obsahu stránok využívajú nástroje generatívnej AI.

Multimodálne generatívne systémy AI (text, obrázky, video,...)

Dall-E- generovanie obrázkov na základe textového vstupu (text-to-image) z dielne Open AI. Dall-E je tiež integrovaný do platenej verzie ChatGPT.

Midjourney - generovanie obrázkov na základe textového vstupu (text-to-image) z dielne Midjourney research lab.

Firefly - generátor obrázkov zrozumiteľný pre bežného človeka z dieľne Adobe.

Lexica.art - generátor obrázkov zrozumiteľný pre bežného človeka a vyhľadávač v obrázkoch už vygenerovaných.

Deep-image.ai - vylepšovanie obrázkov (napr. upscaling, redukcia šumu, zaostrenie, korekcia farieb, odstránenie pozadia,...).

Nástroje Stability.ai - generovanie obrázkov (Stable Diffusion), audia (Stable Audio), videa (Stable Video Diffusion), textu a pod.

Prekladače

DeepL (translator) - jeden z najlepších prekladačov, naviac s pokročilými funkciami v rámci platenej verzie.

DeepL Write - oprava a vylepšovanie textov v anglickom a nemeckom jazyku.

Google Translator - prekladač textov z dielne Google.

Prevod audio na text

AudioPen.ai - prevod diktovaného slova / audio vstupu na text.

Transkriptor - prepis nahrávok (rýchly a kvalitný, no platený).

Pre prevod hovoreného slova na text je možné využiť aj prekladače DeepL, Google Translator a pod.

Pomôcky pre pedagógov

AI v škole - kurzy a pomôcky pre využívanie generatívny systémov AI v pedagogickom procese (osobitne príručka pre tvorbu GPT promptov/vstupov pre učiteľov).

PromptBase - rozsiahla databáza promptov/vstupov pre rôzne generatívne systémy AI (ChatGPT, Dall-E, Stable Diffusion, Midjourney, Llama,...).

Eduaide.Ai - platforma založená na umelej inteligencii, ktorá pomáha pedagógom vytvárať plány hodín, učebné zdroje a hodnotenia.

ClassPoint - prezentačné nástroje a vytváranie kvízo a testov pomocou umelej inteligencie.

Gradescope - spracovanie, hodnotenie a vytváranie spätných väzieb na písomné práce študentov.

Slides AI - generovanie prezentácií nástrojmi umelej inteligencie (generuje slajdy podľa zadaného textu alebo témy, pričom vie doplniť aj obrázky).