Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Prístupnosť fakulty

Sídlo

Fakulta sa nachádza na Kapitulskej ulici 26 v historickej budove. 

Dostupnosť

Fakulta sa nachádza pri autobusových a električkových zastávkach MHD Most SNP, resp. Kapucínska, kam je možné sa dostať či už z Hlavnej stanice, Autobusovej stanice alebo z internátnych domov Svoradov a Vysokoškolského domu Družba (detailné informácie o doprave sú uvedené v časti Dopravné spojenie na stránke Kontakt).

Žiaľ kvôli pozícii budovy v historickej zóne nie je možná doprava autom k budove. Najbližšie parkovacie miesta sú na parkovisku Pod hradom na Dvořákovom nábreží alebo v podzemných garážach pri Hoteli Carlton.

Vstup

Bezbariérový vstup do budovy nie je možný. Pri vstupe do historickej budovy fakulty je potrebné prekonať dva schody, za ktorými sa nachádzajú dvere, ktoré sa otvárajú smerom od seba, pričom na dverách otváraných doľava je štít s guľou. Dvere stačí potlačiť. Za nimi sa ocitnete vo vstupnej chodbe s vrátnicou napravo. Zo vstupnej chodby sa smerom doprava prejde cez kyvné interiérové dvere do chodby priamo k jedálni a ďalej do Auly a napravo ku schodisku na prvé poschodie. Dvojramenné schodisko s madlom na oboch stranách je prerušené strednou medzipodestou. Má do 30 schodov. To isté schodisko v identickom prevedení vedie aj na druhé poschodie. Na prvom poschodí je možný prístup na dekanát, študijné oddelenie, do seminárov jednotlivých katedier a do kaplnky. Po prekonaní dvojramenného schodiska, ktoré pokračuje z prvého poschodia, sa prichádza na druhé poschodie, kde sa nachádzajú učebne.

Budova fakulty a knižnice

Nakoľko je budova fakulty historickou stavbou, nie je prispôsobená potrebám ľudí s telesným postihnutím. V celej budove sú dvere, ktorých otváranie nie je ťažké a vo väčšine prípadov sa otvárajú od seba. Jednotlivé poschodia  a ani miestnosti nie sú označené štítkami s Braillovým písmom. Na prízemí na ľavej strane zo vstupnej chodby je za veľkými dverami a za menšími dverami naľavo bezbariérová toaleta. Na prízemí je jedáleň a z nej je vstup do auly. Na prvom poschodí smerom vľavo je dekanát s podateľňou, študijné oddelenie a Semináre katedier. Na druhom poschodí sa nachádzajú učebne.

Fakultná knižnica je v budove č. 15 na Kapitulskej ulici. Po zazvonení na zvonček vpravo od vstupných dverí a po zaznení signálu otvárania dverí, dvere treba potlačiť a vojsť do chodby, z ktorej treba prejsť po prekonaní dvoch schodov smerom dolu ku skleným otvoreným dverám napravo a uberať sa po chodbe k točitému schodisku na pravo. Schodisko sa v pravom uhle točí doľava a po jeho prekonaní sa cez otvorené presklené dvere naľavo uberajte vľavo a prídete k dverám miestnosti výpožičky kníh. Tým istým schodiskom sa pokračuje do prezenčnej knižnice na druhom poschodí. Dvere sú od schodiska naľavo a sú otvárateľné k sebe.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí v rámci Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov.

Centrum riadi PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (mail: elena.mendelova(at)fmph.uniba.sk, tel.: 02/6542 4862, fax: 02/6542 4862).

Centrum poskytuje rady a informácie zdravotne postihnutým študentom a uchádzačom o štúdium. Okrem toho pôsobia na každej fakulte UK koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na RKCMBF UK

ThDr. Michal Vivoda, PhD.
Tel. Tel. + 421 2 32 777 123
E-mail: michal.vivoda (at) frcth.uniba.sk

Ďalšie kontakty

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzita Komenského Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Tel. 02/6029 5166, 6029 5573
E-mail: info (at) cezap.sk
Web: www.cezap.sk

Predpisy a legislatíva

Vnútorný predpis č. 23/2014

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami je uvedená na stránke Vnútorné predpisy UK pred rokom 2015.

Legislatíva

Text smernice rektora UK (vnútorný predpis č. 23/2014), jej prílohy i ďalšie legislatívne dokumenty Slovenskej republiky a Európskej únie sú uvedené na stránke Legislatíva Centra podpory študentov so špecifickými potrebami.