Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Predseda

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan RKCMBF UK

Členovia z RKCMBF UK

ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., veľký kancelár

doc. Mgr. Róbert Horka, PhD., prodekan

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD., prodekan

doc. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., prodekan

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

doc. SSD. Blažej Štrba, PhD.

Mgr. Gašpar Fronc, predseda AS

Externí členovia

prof. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD., FZaSP TU v Trnave

prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th., TF TU v Bratislave

prof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., VŠAPs v Terezíne

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., FiF UK v Bratislave

 

doc. ThDr. Mária Kardis, PhD., GTF PU v Prešove

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., TF KU v Ružomberku

doc. Dr. Petr Mareček, ThD., CMTF UP v Olomouci

doc. Dr. Jozef Tiňo, TF TU v Bratislave