Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Predseda

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK

Členovia z RKCMBF UK

J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., veľký kancelár fakulty

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka, vedúca katedry 

ThDr. Michal Vivoda, PhD., prodekan

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., vedúci katedry

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., vedúci katedry

prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., vedúci katedry

Mgr. Gašpar Fronc, vedúci katedry, predseda AS

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD., vedúci katedry

ThDr. Tibor Reimer, PhD. vedúci katedry

ThLic. Ján Viglaš

ThLic. Marián Dragúň, rektor KS v Nitre

Externí členovia

prof. Miroslav Konštanc Adam, PUST Angelicum, Rím

prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., TF TU v Bratislave

prof. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., TF TU v Bratislave

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan TF KU v Ružomberku

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., TF TU v Bratislave

prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., KU v Ružomberku

doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.