Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Vedecká rada

Predseda

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK

Členovia z RKCMBF UK

J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., veľký kancelár fakulty

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., prodekan

ThDr. Michal Vivoda, PhD., prodekan

 

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, vedúca katedry

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., vedúci katedry

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., vedúci katedry

prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., vedúci katedry

doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD., vedúci katedry

Mgr. Gašpar Fronc, vedúci katedry, predseda AS

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD., vedúci katedry

ThDr. Tibor Reimer, PhD. vedúci katedry

ThLic. Ján Viglaš, rektor KS v Badíne

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., rektor KS v Nitre

Externí členovia

prof. Miroslav Konštanc Adam, PUST Angelicum, Rím

doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. dekan TF TU v Bratislave

prof. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., TF TU v Bratislave

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor KU v Ružomberku

prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., KU v Ružomberku

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan TF KU v Ružomberku