Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Predseda

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan RKCMBF UK

Členovia z RKCMBF UK

ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., veľký kancelár fakulty

doc. ThDr. Róbert Horka, PhD., prodekan

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD., prodekan

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., prodekan

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

doc. SSD. Blažej Štrba, PhD.

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Mgr. Gašpar Fronc, predseda AS

ThLic. Marián Dragúň, rektor KS v Nitre

Externí členovia

prof. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD., FZaSP TU v Trnave

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., FiF UK v Bratislave

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., TF KU v Ružomberku

doc. Dr. Petr Mareček, ThD., CMTF UP v Olomouci

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., VŠAPs v Terezíne

doc. Dr. Jozef Tiňo, TF TU v Bratislave