Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracoviská

Pracoviská/súčasti fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v súčasnosti rozvíja svoju činnosť na dvoch pracoviskách:

Adresy pre oficiálnu korešpondenciu na jednotlivé pracoviská a dopravné spojenie k ich sídlam sú uvedené na stránke Kontakt.


Činnosť tretieho pracoviska - Kňazského seminára v Badíne - bola ukončená ku koncu akademického roka 2018/2019.

Kňazské semináre

Prostriedkom formácie študentov RKCMBF UK, ktorí sa v rámci teologických štúdií pripravujú na kňazskú službu v Katolíckej cirkvi, sú kňazské semináre.

Ako fakulta je miestom vzdelávania a intelektuálnej formácie, seminár je miestom formácie duchovnej, ľudskej a pastoračnej.

Kňazské semináre sú súčasťou obidvoch pracovísk fakulty: