Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultné štvrtky

Od akademického roku 2010/2011 sa na pôde RKCMBF uskutočňujú fakultné štvrtky, ktorých cieľom je prehĺbiť interdisciplinárne vedecké poznanie, metodológiu a diskusiu i upevniť akademické spoločenstvo učiteľov a študentov.

Stretnutia prebiehajú v Aule Benedikta XVI., prípadne v učebni č. 201 na 2. poschodí.

Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy fakulty a s tým súvisiaci presun výučby do Nitry sú Fakultné štvrtky pozastavené. V Nitre ich čiastočne nahrádza aktivita Kňazského seminára Dišputy pod hradom.

Rok 2022

1. decembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Môže nám umelá inteligencia prerásť cez hlavu?

V podaní Petra Šantavého, autora monografie
Umelá inteligencia - dobrý sluha a zlý pán?

K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [pdf].

ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.


20. októbra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

O (s)tvorení prírody s nadhľadom
alebo
ako Stvoriteľ ostáva najgeniálnejším vedcom

V podaní prof. RNDr. Petra Fedora, DrSc., dekana Prírodovedeckej fakulty UK máme možnosť vypočuť si pohľad veriaceho fundovaného odborníka (a elokventného rétora) na evolúciu a Darwina.

K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [pdf].

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

Rok 2021

7. októbra o 17.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Milovať cudzinca
O prikázaní v Deuteronómiu 10,19

K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [pdf].

Prof. DDr. Georg Braulik, OSB

V prípade nepriaznivých epidemiologických podmienok sa podmienky uskutočnenia podujatia môžu zmeniť.


30. septembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Blahoslavený kardinál Wyszyński
vodca Cirkvi v Poľsku a priateľ Slovákov

K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [pdf].

dr. habil. Mirosław Szumiło

V prípade nepriaznivých epidemiologických podmienok sa podmienky uskutočnenia podujatia môžu zmeniť.

Rok 2020

27. februára o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Ako evanjelizovať kultúru a komunikáciu a nenechať sa "evanjelizovať" nekultúrou a zvadou

K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [pdf].

CSIDr. Martin Kramara, hovorca KBS


Rok 2019

5. decembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Preventívne správanie

JCLic. Andrej Kačmár je riaditeľom Centra na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [pdf].

JCLic. Andrej Kačmár


25. apríla o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Incident pri Meríbskych vodách
Hriech vodcov podľa Nm 20,1-13

SSDr. Blažej Štrba, PhD. je šéfredaktorom vedeckého periodika Studia Biblica Slovaca, prednáša biblické predmety v Kňazskom seminári v Badíne RKCMBF UK; posledné roky pravidelne prednáša aj na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, kde obhájil v roku 2006 dizertačnú prácu: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [pdf].

SSDr. Blažej Štrba, PhD.


14. marca o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Pôsobenie kresťana vo virtuálnom médiu

O téme budú rozprávať Pavol Rábara a Imrich Gazda.
Pavol Rábara študoval žurnalistiku v Ružomberku a na vysokej škole LUMSA v Ríme. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha. Tri roky pracoval v agentúre SITA.
Imrich Gazda sa venuje dianiu vo Vatikáne a v Katolíckej cirkvi. Vyštudoval dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobí na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [pdf].

Pavol Rábara a Imrich Gazda


Rok 2018

13. decembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Synoda o mladých a jej posolstvo

O téme bude rozprávať J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, veľký kancelár RKCMBF UK a predseda Konferencie biskupov Slovenska, ktorý sa zúčastnil Synody o mladých, ako jeden zo zástupcov biskupov Slovenska.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.


29. novembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK, osobitne pre študentov 5. a 6. ročníka

Kritické čítanie pri tvorbe diplomovej práce

O téme bude rozprávať PaedDr. Jolana Manniová, PhD., pedagogička - odborníčka na čítanie textu s pochopením i porozumením a na kritické čítanie.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

PaedDr. Jolana Manniová, PhD.


22. novembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Efektívnejšia recepcia a porozumenie čítaného textu

O téme bude rozprávať PaedDr. Jolana Manniová, PhD., pedagogička - odborníčka na čítanie textu s pochopením i porozumením a na kritické čítanie.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

PaedDr. Jolana Manniová, PhD.


18. októbra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

V akom vesmíre žijeme?

O téme bude rozprávať doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., ktorý vyučuje astronómiu na Fakulte matematiky a fyziky UK.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.


17. mája o 12.00 v Pálffyho paláci, Panská 19

Gotika v malom

Svet gotiky priblíži galerijný pedagóg Vladislav Malast.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

Mgr. Vladislav Malast


22. marca o 12.00 v Aule Benedikta XVI. na RKCMBF UK

Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu?

Tému priblíži magister z hebrejčiny a židovských vied z Leo Baeck College v Londýne, ktorý od roku 2014 pôsobí v Bratislave.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [png].

rabín Michail Kapustin


1. marca o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Fenomenálny Majster Pavol z Levoče

Tému priblíži historička umenia a kurátorka výstavy:
Ruky a zlato v službe ducha
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

PhDr. Alena Piatrová, PhD.

Rok 2017

7. decembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Dar hodný úžasu

Vyučujúci na Katedre enviromentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

RNDr. Rudolf Masarovič, PhD.


23. novembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Referendum o ochrane rodiny očami ústavného právnika (a katolíka)

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Doktorskú dizertačnú prácu obhájil v roku 2010 na Univerzite Panthéon-Assas v Paríži. V súčasnosti pôsobí ako prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou. Je odborným asistenom na Katedre ústavného práva.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

JUDr. Marián Giba, PhD.


9. novembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Pastorácia veriacich v USA
Osobitne v diecéze Detroit

Pastoračné skúsenosti Mgr. Benjamína Kosnáča, absolventa RKCMBF UK, ktorý bol osemnásť rokov farárom v Sterling Heights, Detroit.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg].

Mgr. Benjamín Kosnáč


20. apríla o 11.30 v Aule Benedikta XVI.

K miere plnej dospelosti Krista
Aspekty kresťanskej dokonalosti u sv. Pavla

Verejná prednáška prof. P. Marcella A. Buscemiho OFM z cyklu o živote veriaceho kresťana v prvých komunitách podľa apoštola Pavla.
K dispozícii na prevzatie je plagát fakultného štvrtku [jpg] i celého cyklu prednášok [jpg].

prof. P. Marcello A. Buscemi OFM


16. marca o 12.00 v Aule Benedikta XVI.

Farské evanjelizačné bunky

Farské evanjelizačné bunky sú nástroj, ako premeniť bežnú pastoráciu na evanjelizačnú pastoráciu. Je to jedna z foriem, ako aktívne zapojiť laikov do života vo farnosti a umožniť im podieľať sa na jej raste. Projekt Farských evanjelizačných buniek je schválený Pápežskou radou pre laikov [pdf].

Kamil Obr
dekan v Rožnově pod Radhoštěm
Vojtěch Koukal
kňaz Komunity Blahoslavenstiev

Rok 2016

27. októbra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Sexualita a plodnosť v manželstve - zodpovedné rodičovstvo

Mgr. Mia Lukáčová
OZ Donum Vitae


12. mája o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Politické súvislosti rodovej agendy

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková
koordinátorka KBS pre ľudské práva,
členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


14. apríla o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Externé informačné zdroje

Prezentácia možností využívania externých informačných zdrojov: plnotextové databázy, e-knihy a e-časopisy pre jednoduchšie i rýchlejšie vyhľadávanie v kvalitných online zdrojoch pre seminárne a záverečné práce študentov i pre vyhľadávanie pedagógov v abstraktových a citačných databázach.

Mgr. Jana Ilavská, PhD.
Akademická knižnica UK


3. marca o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Človek pánom prírody alebo od stvorenia k apokalypse (?)

prof. Dr. Peter Fedor, FLS
prodekan Prírodovedeckej fakulty UK

Rok 2015

19. marca o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Vyznavači viery Pavol Silesius, Ján Simonides a Mikuláš Végh,
kňazi myjavského regiónu

Na tému obhájenej dizertačnej práce na RKCMBF UK.

ThDr. Miloš Kohútek, PhD.


8. októbra o 18.30 v aule RKCMBF UK

Laudato si´

Prezentácia novej encykliky pápeža Františka z pohľadu:

  • prekladateľa (M. Kramara)
  • ekológa (A. Novomeská)
  • biblistu (J. Jančovič)
  • morálneho teológa (V. Thurzo)

5. novembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Synoda o rodine a jej záverečné posolstvo

Prednáška na tému nedávno ukončenej Synody o rodine, ktorej sa Mons. Stanislav Zvolenský, veľký kancelár RKCMBF UK a predseda Konferencie biskupov Slovenska, zúčastnil ako jeden zo zástupcov biskupov Slovenska.

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Rok 2014

4. decembra o 12.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí RKCMBF UK

Kňazská spiritualita z teológie Hansa Urs von Bathazar

Na tému obhájenej dizertačnej práce na RKCMBF UK.

ThDr. Jozef Švercel, PhD.

Rok 2013

11. apríla o 10.30 v aule RKCMBF

Jazyky, ktorými rozprával Ježiš

prof. Massimo Pazzini, OFM
profesor hebrejského, aramejského a sýrskeho jazyka
na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme


24. októbra o 12.00 v miestnosti č. 120 na 1. poschodí RKCMBF UK

Nové fakty z denníka kanonika Juraja Palkoviča (1763-1835)

Mgr. Daniela Depešová

Rok 2012

1. marca o 12.00 v učebni č. 120

Semestrálne stretnutie pedagógov RKCMBF v Bratislave

Stretnutie vyučujúcich v náväznosti na vedeckú radu spojené s praktickými otázkami a diskusiou ohľadom nových aktivít.


15. marca o 10.00 v aule RKCMBF (+ video prenos)

Lukášova teológia, retrospektíva a aktuálne pozície
Teologia lucana: retrospettiva e posizioni attuali)

prof. Giovanni Claudio Bottini OFM
Pápežská univerzita Antoniana v Jeruzaleme


25. októbra o 12.00 v učebni č. 120

Integrálna evanjelizácia v Evanjeliu podľa Lukáša

Téma obhájenej dizertačnej práce prednesená v súvise s prebiehajúcou Synodou o novej evanjelizácii.

ThDr. Ing. Dagmar Kráľová, PhD.


22. novembra o 12.00 v učebni č. 120

Synoda o novej evanjelizácii a jej posolstvo Božiemu ľudu

Prednáška na tému nedávno ukončenej Synody o novej evanjelizácii, ktorej sa Mons. Zvolenský zúčastnil ako jeden zo zástupcov biskupov Slovenska.

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Rok 2011

10. marca o 12.00 v aule RKCMBF (+ video prenos)

Mediálny rozruch okolo kondómov a konzistentnosť názorov Benedikta XVI.

Niekoľko poznámok k nóte Kongregácie pre náuku viery.

ThLic. Ján Viglaš


24. marca o 16.00 v aule RKCMBF (+ video prenos)

Prezentácia slovenského prekladu apoštolskej exhortácie Verbum Domini a faksimile Bodmerovho papyru XIV-XV (P75/175-225 po Kr.)


7. apríla o 12.00 v aule RKCMBF

Pius XII. a druhá svetová vojna

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec


12. mája o 12.00 v aule RKCMBF

Kto má pravdu o žene: feminizmus alebo Cirkev?

ThDr. Ing. Milan Fula, PhD.


10. novembra o 12.00 pred fakultou

Budova bohosloveckej fakulty a jej premeny počas 75 rokov jej existencie

Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.


1. decembra o 12.00 v učebni č. 120

Význam patristickej exegézy pre súčasného interpreta biblického textu

Mgr. Róbert Horka, PhD.

Rok 2010

28. októbra o 12.00 v aule RKCMBF

Ideál manželskej lásky ako koncept vzťahu Boha k ľudom v kánonickej perspektíve

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.


11. novembra o 12.00 v aule RKCMBF

Ako na to? (základný know-how o možnostiach uchádzania sa verejných škôl v grantových projektoch VEGA a KEGA)

Bc. Čilliková z projektového centra Kanet


2. december o 12.00 v aule RKCMBF

Predstavenie obsahu a metodológie dizertačnej práce o biskupovi Mons. Michalovi Buzalkovi

ThLic. Peter Slepčan


16. december o 12.00 v aule RKCMBF

Ako viesť úspešne projekt? (postup zadania, písania a realizovania projektu)


Bc. Čilliková z projektového centra Kanet