Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty a predpisy

Legislatíva na UK

Relevantné dokumenty a odkazy týkajúce s legislatívy na UK sú uvedené na stránke Legislatíva.

Legislatíva na RKCMBF UK

Štatút fakulty [pdf] - platný a účinný od 10.5.2023

Štatút fakulty [pdf] - platný od 25.10.2017 do 9.5.2023

Študijný poriadok [pdf] - účinný od 1.9.2020
Vnútorný predpis č. 1/2020, schválený Akademickým senátom fakulty a Akademickým senátom UK, platný od 27.5.2020 a účinný od 1.9.2020.

Študijný poriadok [pdf]
Vnútorný predpis č. 1/2016, schválený Akademickým senátom fakulty a Akademickým senátom UK, platný od 22.6.2016 a účinný od 1.9.2016, platný do 31.8.2020.

Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku [pdf] - platný a účinný od 28.6.2017

Organizačný poriadok fakulty [pdf]
Vnútorný predpis č. 2/2022, schválený Akademickým senátom fakulty, platný od 15.2.2022.

 

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2023

Vnútorný predpis 6/2023
Smernica dekana o hodnotení vedeckej a pedagogickej činnosti - platnosť a účinnosť od 1.1.2024

Vnútorný predpis 5/2023,
Smernica dekana o záverečných prácach - platnosť a účinnosť od 20.11.2023

Vnútorný predpis 3/2023
Rokovací poriadok akademického senátu - platný a účinný od 27.4.2023

Vnútorný predpis 2/2023
Zásady volieb do akademického senátu - platné a účinné od 27.4.2023

Vnútorný predpis 1/2023
Zásady voľby dekana - platné a účinné od 27.4.2023

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2022

Vnútorný predpis 4/2022
Pravidlá zriaďovania odborových komisií na RKCMBF UK.

Vnútorný predpis 3/2022
Štatút Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v znení Dodatku č. 1., platný od 22. 8. 2022.

Vnútorný predpis 2/2022
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2019 Štatút Rady pre kvalitu RKCMBF UK, platný od 22. 8. 2022.

Vnútorný predpis 1/2022
Organizačný poriadok fakulty, platný od 15.2.2022.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2021

Vnútorný predpis 1/2021
Pravidlá absolvovania štátnej skúšky a rozhodovania o výsledku štátnej skúšky magisterského štúdia, platné a účinné od 16.7.2021.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2019

Vnútorný predpis 1/2019
Štatút Rady pre kvalitu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, účinný od 1. októbra 2019.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2018

Vnútorný predpis 4/2018
Rokovací poriadok Vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, platný a účinný od 24.5.2018.

Vnútorný predpis 3/2018
Štipendijný poriadok Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, platný od 24.5.2018 a účinný od 1.9.2018.

Vnútorný predpis 2/2018
Smernica dekana o úhrade nákladov spojených s habilitačným a inauguračným konaním na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave; účinnosť od 26.4.2018.

Vnútorný predpis 1/2018
Smernica dekana o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave; účinnosť od 14.2.2018.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2014

Smernica dekana č. 1/2014
Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na RKCMBF UK v Bratislave

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2012

Príkaz dekana 1/2012
Schránky elektronickej pošty, zamestnancov a pedagógov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Vnútorný predpis 1/2012
Dodatok ku Štipendijnému poriadku fakulty; účinnosť od 2.5.2012.

Vnútorný predpis 2/2012
Smernica dekana o použití a tvorbe sociálneho fondu fakulty; účinnosť od 1.7.2012.

Vnútorný predpis 3/2012
Štipendijný poriadok fakulty; účinnosť od 20.7.2012.

Vnútorný predpis 4/2012
Smernica dekana o záverečných prácach; účinnosť od 12.9.2012.
Pomôcka pre bibliografické záznamy (citačný štýl pre RKCMBF v programe Zotero) podľa Smernice dekana o záverečných prácach je k dispozícii na stránke kniznice.eu.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2010

Vnútorný predpis 1/2010
Štipendijný poriadok; účinnosť od 17.5.2010.

Vnútorný predpis 2/2010
O základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác.

Vnútorný predpis 3/2010
Dodatok ku Štipendijnému poriadku.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2009

Vnútorný predpis 1/2009
Výška poplatkov spojených s habilitačných a vymenúvacím konaním; účinnosť od 1.3.2009 - predpis zrušený 24.5.2017.

Vnútorný predpis 2/2009
Dodatok č. 1 k Smernici dekana č. 1/2007 o základných náležitostiach záverečných prác; účinnosť od 30.3.2009.

Vnútorný predpis 3/2009
Úplné znenie Smernice dekana č. 1/2007 o základných náležitostiach záverečných prác; účinnosť od 30.3.2009.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2008

Vnútorný predpis 1/2008
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na RKCMBF UK v akad. r. 2008/2009.

Vnútorný predpis 2/2008
Štipendijný poriadok.

Vnútorný predpis 3/2008
Disciplinárny poriadok.

Vnútorný predpis 4/2008
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie.

Vnútorný predpis 5/2008 - zrušený predpis
Doktorandské štúdium. Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2016, platným od 22.6.2016 a účinným od 1.9.2016.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2007

Smernica dekana 1/2007
O základných náležitostiach záverečných prác na RKCMBF UK.

Smernica dekana 2/2007
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na RKCMBF UK v akad. r. 2007/2008.

Vnútorný predpis 3/2007
Organizačný poriadok Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2022, platným od 15.2.2022 a účinným od 15.2.2022.