Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Dokumenty a predpisy

Legislatíva na UK

Relevantné dokumenty a odkazy týkajúce s legislatívy na UK sú uvedené na stránke Legislatíva a dokumenty.

Legislatíva na RKCMBF UK

Štatút fakulty [pdf]

Uznesenie AS UK k štatútu fakulty z 30.6.2004 [pdf]

Študijný poriadok [pdf]
Vnútorný predpis č. 1/2016, schválený Akademickým senátom fakulty a Akademickým senátom UK, platný od 22.6.2016 a účinný od 1.9.2016.

Študijný poriadok [pdf] - zrušený predpis
Študenti študujúci v študijných programoch - prijatí od akad. r. 2005/2006. Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2016, platným od 22.6.2016 a účinným od 1.9.2016.

Študijný a skúšobný poriadok [pdf] - zrušený predpis
Študenti študujúci v študijných odboroch. Zrušený ukončením realizácie štúdia v študijných odboroch dňom 31.12.2011.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2012

Príkaz dekana 1/2012
Schránky elektronickej pošty, zamestnancov a pedagógov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Vnútorný predpis 1/2012
Dodatok ku Štipendijnému poriadku fakulty; účinnosť od 2.5.2012.

Vnútorný predpis 2/2012
Smernica dekana o použití a tvorbe sociálneho fondu fakulty; účinnosť od 1.7.2012.

Vnútorný predpis 3/2012
Štipendijný poriadok fakulty; účinnosť od 20.7.2012.

Vnútorný predpis 4/2012
Smernica dekana o záverečných prácach; účinnosť od 12.9.2012.
Pomôcka pre bibliografické záznamy (citačný štýl pre RKCMBF v programe Zotero) podľa Smernice dekana o záverečných prácach je k dispozícii na stránke kniznice.eu.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2010

Vnútorný predpis 1/2010
Štipendijný poriadok; účinnosť od 17.5.2010.

Vnútorný predpis 2/2010
O základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác.

Vnútorný predpis 3/2010
Dodatok ku Štipendijnému poriadku.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2009

Vnútorný predpis 1/2009
Výška poplatkov spojených s habilitačných a vymenúvacím konaním; účinnosť od 1.3.2009.

Vnútorný predpis 2/2009
Dodatok č. 1 k Smernici dekana č. 1/2007 o základných náležitostiach záverečných prác; účinnosť od 30.3.2009.

Vnútorný predpis 3/2009
Úplné znenie Smernice dekana č. 1/2007 o základných náležitostiach záverečných prác; účinnosť od 30.3.2009.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2008

Vnútorný predpis 1/2008
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na RKCMBF UK v akad. r. 2008/2009.

Vnútorný predpis 2/2008
Štipendijný poriadok.

Vnútorný predpis 3/2008
Disciplinárny poriadok.

Vnútorný predpis 4/2008
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie.

Vnútorný predpis 5/2008 - zrušený predpis
Doktorandské štúdium. Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2016, platným od 22.6.2016 a účinným od 1.9.2016.

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2007

Smernica dekana 1/2007
O základných náležitostiach záverečných prác na RKCMBF UK.

Smernica dekana 2/2007
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na RKCMBF UK v akad. r. 2007/2008.

Vnútorný predpis 3/2007
Organizačný poriadok Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.