Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Knižnica spracúva publikačnú činnosť zamestnancov fakulty od roku 2018 v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). https://app.crepc.sk/  Vyhľadávanie v CREPČ 2 - manuál.

Kompletnú publikačná činnosť pracovníkov fakulty nájdete v univerzitnej databáze Evidencia publikačnej činnosti (EVIPUB).

<output>Od 1. 4. 2018 spracováva akademická knižnica publikačnú činnosť zamestnancov LF UK v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/.
Z registra sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub (export je v overovacej prevádzke).</output>

Ďalšie publikácie, ktoré nie sú evidované v EVIPUBe, môžu byť uvedené na stránkach katedier fakulty.

Významné publikácie

Najvýznamnejšie publikácie v roku 2019:

Hlad, Ľubomír - Judák, Viliam: Riflessioni sull'escatologia negli Scritti maggiori di Hugo Rahner. - 1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola aplikované psychologie, 2019. - 137 s. - ISBN 978-80-87871-06-5

Slepčan, Peter: Azione cattolica in Slovacchia. Strategia antinazista. In: Una voce in difesa : Episcopato slovacco e diplomazia pontificia contro lo sterminio nazista. – 1. vyd. – Vatican (Vatikánsky mestský štát (Svätá stolica)) : Libreria Editrice Vaticana, 2019. - S. 95-190 - ISBN 978-88-266-0305-6

Horka, Róbert: Venancius Fortunátus: Život svätého Martina : Z latinského originálu preložil a úvodnú štúdiu napísal Róbert Horka. - 1. vyd. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK, 2019. - 154 s. ISBN 978-80-88696-77-3.

Hrabovec, Emília: La Chiesa cattolica in Slovacchia (1939-1945) fra la fedelta allo Stato nazionale e la resistenza contro gli influssi ideologici del Terzo Reich = The Catholic Church in Slovakia (1939-1945) between loyalty to the national State and resistance against the ideological influences of the Third Reich. In: La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. - San Pietro in Cariano : Gabrielli editori, 2019. - S. 823-842  - ISBN 978-88-6099-386-1. Edícia: (Storia della Chiesa in Europa centro-orientale)

Jančovič, Jozef: Imago Dei : an Exegetical and Theological Reappraisal. In: ET-Studies. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 183-206. - ISSN 2032-5215.

Podpora publikovania

Skúšobné prístupy do databáz z humanitných odborov nájdete na webstránke Externé informačné zdroje (v pravom okraji)

Odovzdávanie podkladov k EPC do fakultnej knižnice

Často riešené otázky

Teologické časopisy v databáze SCOPUS   /   SCOPUS

Karentované časopisy   /   Web of Science

Teologická databáza ATLA

Predátorské časopisy

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Ide primárne o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

Viac informácií sa máte možnosť dozvedieť v aktuálnom príspevku na webstránke Filozofickej fakulty: Predátorské vydavateľstvá

<output>

Cieľom tohto informatívneho materiálu je charakterizovať predátorské vydavateľstvá a ich produkty, čím chceme predísť takémuto negatívnemu trendu. Zároveň uvedieme aj dôvody, prečo publikovanie v nich neprospieva akademickej kariére a škodí vede.

 Charakteristické črty predátorských vydavateľstiev a ich produktov

     Určiť presné a všeobecne platné charakteristiky predátorských vydavateľstiev nie je jednoduché. Vo všeobecnosti platí, že zneužívajú myšlienku otvoreného prístupu (open access) – t. j. myšlienku zverejňovania textov dostupných čitateľom bez poplatku – vo svoj prospech. Mnohé vydavateľstvá, ktoré vydávajú texty s otvoreným prístupom, pokrývajú svoje náklady výberom poplatkov od autorov. Etablované vydavateľstvá tohto druhu sú spravidla združené v Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA) a časopisy s otvoreným prístupom sú registrované v etablovaných databázach, predovšetkým v Directory of Open Access Journals (DOAJ).

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Myšlienku otvoreného prístupu zneužívajú na legitimizovanie výberu poplatkov a na maskovanie skutočného zmyslu svojej činnosti. Kým vydavatelia serióznych časopisov s otvoreným prístupom majú za cieľ čo najväčšiu dostupnosť výsledkov vedeckej práce pre čo najväčší počet ľudí, cieľom predátorských vydavateľstiev nie je podpora a rozvoj vedeckej komunikácie. Ide primárne o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

</output>

Otvorený prístup (Open Access)

Relatívne novou formou vedeckého publikovania je otvorený prístup (Open Access, OA). Týka sa najmä vedeckých časopisov. OA časopisy nepožadujú platby za prístup k článkom, umožňujú voľný prístup, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu (recenzovaním) a publikovaním.

Ďalšie charakteristiky OA časopisov:

  • Zvyčajne nežiadajú copyright alebo exkluzívne licencie na obmedzenie prístupu k publikovaným článkom, podporujú rozširovanie poznatkov z výskumu prostredníctvom internetu.
  • Majú kvalitu porovnateľnú s tradičnými časopismi.
  • Nenahrádzajú, iba dopĺňajú tradičné časopisy.
  • Sú lepšie dostupné = viac čítané.
  • Články v nich môžu mať vyššiu citovanosť.
  • Ich vplyv rastie, akceptujú ich aj scientometrické databázy Web of Science a Scopus.

Idea otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám sa, napriek viacerým výhradám, stáva všeobecne akceptovanou, pričom sa zdôrazňuje, že širšia dostupnosť výsledkov výskumu všetkým jeho aktérom prispieva k vyššej efektivite vedy a k inováciám vo verejnom a súkromnom sektore. V roku 2012 Európska komisia odporučila členským štátom prijať a rozvinúť ich politiky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Smerovanie k bezplatnému online prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov sa stalo kľúčovou stratégiou na zlepšenie prenosu poznatkov a následne inovácií. V praxi sa to prejavilo napríklad požiadavkou na OA publikovanie výsledkov výskumu v Horizont 2020.

Prehľad recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom poskytuje databáza Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pre zaradenie do DOAJ musí časopis splniť určené kritériá (https://doaj.org/publishers).

Dokumenty a odporúčania

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Definícia skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií (s. 25-26)

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa: