Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Knižnica spracúva publikačnú činnosť zamestnancov fakulty od roku 2018 v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). https://app.crepc.sk/  Vyhľadávanie v CREPČ 2 - manuál.

Kompletnú publikačná činnosť pracovníkov fakulty nájdete v univerzitnej databáze Evidencia publikačnej činnosti (EVIPUB).

<output>Od 1. 4. 2018 spracováva akademická knižnica publikačnú činnosť zamestnancov LF UK v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/.
Z registra sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub (export je v overovacej prevádzke).</output>

Významné publikácie

Najvýznamnejšie publikácie v roku 2022:

Thurzo, Vladimír: Transhumanism, suffering, death and the search for meaning
In: Acta Missiologica. - Roč. 16, č. 1 (2022), s. 52-65. - ISSN (print) 1337-7515

Šantavý, Peter: Umelá inteligencia - dobrý sluha a zlý pán? : Ľudia, stroje, spoločnosť... Etika, hodnoty, budúcnosť... - 1. vyd. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2022. - 309 s. [18 AH] [online] ISBN 978-80-88696-91-9

Reimer, Tibor: Ethikunterricht und Religionsunterricht in der Slowakei. Eine Beziehung zwischen Zusammenarbeit und Konkurrenz In: Österreichisches Religionspädagogisches Forum. - Roč. 30, č. 1 (2022), s. 69-87. - ISSN (print) 1018-1539

Horka, Róbert: Sv. Augustín: Komentár k Jánovmu evanjeliu. 1. časť Jn 1-4. - 1. vyd. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2022. - 283 s. [19 AH] [print] ISBN 978-80-88696-87-2

Hrabovec, Emília: Johannes Paul II. und der slowakische Katholizismus auf dem Weg zur politischen Wende 1989 In: Revue d’histoire ecclésiastique. - Roč. 117, č. 3-4 (2022), s. 736-775. - ISSN (print) 0035-2381

Podpora publikovania

Skúšobné prístupy do databáz z humanitných odborov nájdete na webstránke Externé informačné zdroje (v pravom okraji)

Odovzdávanie podkladov k EPC do fakultnej knižnice

Často kladené otázky

Kvalita vedeckých časopisov

SCOPUS ; či je časopis v databáze a kvartil zistíte tu

Web of Science ; či je časopis v databáze zistíte tu

Teologická databáza ATLA

Predátorské časopisy

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Ide o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

<output>

 • umožňuje publikovať jednoducho, rýchlo, za poplatok, ponúka možnosť priplatiť si za zrýchlené recenzné konanie, poskytuje zľavu na publikovanie druhej štúdie;
 • nevedie žiadne, prípadne len fiktívne alebo veľmi povrchné recenzné konanie, ktoré je extrémne krátke, garantuje publikovanie štúdie v priebehu niekoľkých dní až týždňov;
 • nekladie takmer nijaké prekážky publikovaniu (uverejní všetko, za čo autor zaplatí, sú známe príklady publikovaných textov, ktoré boli vytvorené generátormi náhodných slov);
 • používa vtieravé až agresívne praktiky získavania príspevkov (opakované emailové výzvy na publikovanie či na účasť na konferencii, vrátane garancie publikovania príspevku bez toho, aby bol známy jeho obsah);
 • zneužíva názov prestížneho časopisu alebo konferencie (napríklad tak, že ho mierne pozmení), resp. prevezme, či ukradne dizajn časopisu alebo webovej stránky;

</output>

Medzi základné charakteristiky, ktoré zvyšujú podozrenie, že vydavateľstvo je predátorské, patria nasledujúce črty:

<output>Medzi základné charakteristiky, ktoré zvyšujú podozrenie, že vydavateľstvo je predátorské, patria nasledujúce črty:</output>

 ·  umožňuje publikovať jednoducho, rýchlo, za poplatok, ponúka možnosť priplatiť si za zrýchlené recenzné konanie, poskytuje zľavu na publikovanie druhej štúdie;

·  nevedie žiadne, prípadne len fiktívne alebo veľmi povrchné recenzné konanie, ktoré je extrémne krátke, garantuje publikovanie štúdie v priebehu niekoľkých dní až týždňov;

·  nekladie takmer nijaké prekážky publikovaniu (uverejní všetko, za čo autor zaplatí, sú známe príklady publikovaných textov, ktoré boli vytvorené generátormi náhodných slov);

·  používa vtieravé až agresívne praktiky získavania príspevkov (opakované emailové výzvy na publikovanie či na účasť na konferencii, vrátane garancie publikovania príspevku bez toho, aby bol známy jeho obsah);

·  zneužíva názov prestížneho časopisu alebo konferencie (napríklad tak, že ho mierne pozmení), resp. prevezme, či ukradne dizajn časopisu alebo webovej stránky;

 

Najznámejší medzinárodný zoznam predátorských časopisov a vydavateľstiev vytvorený knihovníkom Jeffrey Beallom (University of Colorado): https://beallslist.net/standalone-journals/

 

Viac informácií sa máte možnosť dozvedieť v aktuálnom príspevku na webstránke Filozofickej fakulty: Predátorské vydavateľstvá

<output>

Cieľom tohto informatívneho materiálu je charakterizovať predátorské vydavateľstvá a ich produkty, čím chceme predísť takémuto negatívnemu trendu. Zároveň uvedieme aj dôvody, prečo publikovanie v nich neprospieva akademickej kariére a škodí vede.

 Charakteristické črty predátorských vydavateľstiev a ich produktov

     Určiť presné a všeobecne platné charakteristiky predátorských vydavateľstiev nie je jednoduché. Vo všeobecnosti platí, že zneužívajú myšlienku otvoreného prístupu (open access) – t. j. myšlienku zverejňovania textov dostupných čitateľom bez poplatku – vo svoj prospech. Mnohé vydavateľstvá, ktoré vydávajú texty s otvoreným prístupom, pokrývajú svoje náklady výberom poplatkov od autorov. Etablované vydavateľstvá tohto druhu sú spravidla združené v Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA) a časopisy s otvoreným prístupom sú registrované v etablovaných databázach, predovšetkým v Directory of Open Access Journals (DOAJ).

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Myšlienku otvoreného prístupu zneužívajú na legitimizovanie výberu poplatkov a na maskovanie skutočného zmyslu svojej činnosti. Kým vydavatelia serióznych časopisov s otvoreným prístupom majú za cieľ čo najväčšiu dostupnosť výsledkov vedeckej práce pre čo najväčší počet ľudí, cieľom predátorských vydavateľstiev nie je podpora a rozvoj vedeckej komunikácie. Ide primárne o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

</output>

Otvorený prístup (Open Access)

Relatívne novou formou vedeckého publikovania je otvorený prístup (Open Access, OA). Týka sa najmä vedeckých časopisov. OA časopisy nepožadujú platby za prístup k článkom, umožňujú voľný prístup, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu (recenzovaním) a publikovaním.

Ďalšie charakteristiky OA časopisov:

 • Zvyčajne nežiadajú copyright alebo exkluzívne licencie na obmedzenie prístupu k publikovaným článkom, podporujú rozširovanie poznatkov z výskumu prostredníctvom internetu.
 • Majú kvalitu porovnateľnú s tradičnými časopismi.
 • Nenahrádzajú, iba dopĺňajú tradičné časopisy.
 • Sú lepšie dostupné = viac čítané.
 • Články v nich môžu mať vyššiu citovanosť.
 • Ich vplyv rastie, akceptujú ich aj scientometrické databázy Web of Science a Scopus.

Idea otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám sa, napriek viacerým výhradám, stáva všeobecne akceptovanou, pričom sa zdôrazňuje, že širšia dostupnosť výsledkov výskumu všetkým jeho aktérom prispieva k vyššej efektivite vedy a k inováciám vo verejnom a súkromnom sektore. V roku 2012 Európska komisia odporučila členským štátom prijať a rozvinúť ich politiky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Smerovanie k bezplatnému online prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov sa stalo kľúčovou stratégiou na zlepšenie prenosu poznatkov a následne inovácií. V praxi sa to prejavilo napríklad požiadavkou na OA publikovanie výsledkov výskumu v Horizont 2020.

Prehľad recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom poskytuje databáza Directory of Open Access Journals (DOAJ)  https://doaj.org.

Dokumenty a odporúčania

<output>Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. </output>

Vyhláška č. 397/2020 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v platnosti od 1.1.2021 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti (r. 2023)

Metodika rozpisu dotácií verejným vysokým školám MŠ SR (s. 23-24)

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa: