Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov fakulty je evidovaná v rámci databázy Evidencie publikačnej činnosti (EVIPUB).

<output>Od 1. 4. 2018 spracováva akademická knižnica publikačnú činnosť zamestnancov LF UK v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/.
Z registra sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub (export je v overovacej prevádzke).</output>

Od 1.4.2018 spracúva knižnica publikačnú činnosť zamestnancov fakulty v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). Nové záznamy z roku 2018 je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/.
Z registra sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EVIPUB (export je v overovacej prevádzke). Vyhľadávanie v CREPČ 2 - manuál.

Ďalšie publikácie, ktoré nie sú evidované v EVIPUBe, môžu byť uvedené na stránkach katedier fakulty.

Významné publikácie

Najvýznamnejšie publikácie v roku 2018:

Hrabovec, Emília: Svjatoj Prestol i nemeckije katoličeskije svjaščenniki v Sovetskom Sojuze (1922-1938): naznačenija, kontakty i kanaly svjazi v meždunarodnom kontekste = The Holy See and Russian-German Catholic Priests in the Soviet Union 1922-1938: Nominations, Contacts and Communication Channels in the International Context. In: Istorija [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 1-28. - ISSN (online) 2079-8784

Sedláček, Juraj: The male identity crisis : (on vulnerability of male authenticity and fatherhood). - 1. vyd. - Warszawa : Respect, 2018. - 142 s. - ISBN 978-83-950824-0-5

Ábel, František - Feník, Juraj - Hřebík, Josef - Juhás, Vladimír - Korytiaková, Martina - Kráľová, Dagmar - Naništová, Eva - Panczová, Helena - Pavelčík, Július - Varšo,Miroslav - Štrba,Blažej: Emócie v Biblii : výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. - 1. vyd. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2018. - 326 s. - (Studia Biblica Slovaca - Supplementum ; zv. 3). - ISBN 978-80-88696-75-9

Hrabovec, Emília: Santa Sede e Cecoslovacchia 1945-1965. In: Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965. Vatican : Libreria Editrice Vaticana, 2018. S. 53-92. ISBN 978-88-266-0140-3

Hrabovec, Emília: L Ostpolitik di Giovanni Paolo II e la Slovacchia (1978-1989). In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt : Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano : 3 : Inquisizione romana, Indice, Diplomazia pontificia. - Vatikán, 2018. - S. 267-290. - ISBN 978-88-98638-10-9

Bošanský, Martin: Kánonické vizitácie Nitrianskej diecézy do roku 1831. - 1. vyd. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2018. - 220 s. - (StudiaTheologica Nitriensia ; zv. 15). - ISBN 978-80-89481-47-7

Šuráb, Marian: Radosť z homílie - Homiliae gaudium : Povzbudenia pápeža Františka kazateľom. - 1. vyd. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2018. - 286 s. - ISBN 978-80-89481-44-6

Podpora publikovania

Skúšobné prístupy do databáz z humanitných odborov nájdete na webstránke Externé informačné zdroje (v pravom okraji)

Odovzdávanie podkladov k EPC do fakultnej knižnice

Často riešené otázky

Teologické časopisy v databáze SCOPUS   /   SCOPUS

Karentované časopisy   /   Web of Science

Teologická databáza ATLA

Predátorské časopisy

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Ide primárne o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

Viac informácií sa máte možnosť dozvedieť v aktuálnom príspevku na webstránke Filozofickej fakulty: Predátorské vydavateľstvá

<output>

Cieľom tohto informatívneho materiálu je charakterizovať predátorské vydavateľstvá a ich produkty, čím chceme predísť takémuto negatívnemu trendu. Zároveň uvedieme aj dôvody, prečo publikovanie v nich neprospieva akademickej kariére a škodí vede.

 Charakteristické črty predátorských vydavateľstiev a ich produktov

     Určiť presné a všeobecne platné charakteristiky predátorských vydavateľstiev nie je jednoduché. Vo všeobecnosti platí, že zneužívajú myšlienku otvoreného prístupu (open access) – t. j. myšlienku zverejňovania textov dostupných čitateľom bez poplatku – vo svoj prospech. Mnohé vydavateľstvá, ktoré vydávajú texty s otvoreným prístupom, pokrývajú svoje náklady výberom poplatkov od autorov. Etablované vydavateľstvá tohto druhu sú spravidla združené v Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA) a časopisy s otvoreným prístupom sú registrované v etablovaných databázach, predovšetkým v Directory of Open Access Journals (DOAJ).

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Myšlienku otvoreného prístupu zneužívajú na legitimizovanie výberu poplatkov a na maskovanie skutočného zmyslu svojej činnosti. Kým vydavatelia serióznych časopisov s otvoreným prístupom majú za cieľ čo najväčšiu dostupnosť výsledkov vedeckej práce pre čo najväčší počet ľudí, cieľom predátorských vydavateľstiev nie je podpora a rozvoj vedeckej komunikácie. Ide primárne o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

</output>

Otvorený prístup (Open Access)

Relatívne novou formou vedeckého publikovania je otvorený prístup (Open Access, OA). Týka sa najmä vedeckých časopisov. OA časopisy nepožadujú platby za prístup k článkom, umožňujú voľný prístup, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu (recenzovaním) a publikovaním.

Ďalšie charakteristiky OA časopisov:

  • Zvyčajne nežiadajú copyright alebo exkluzívne licencie na obmedzenie prístupu k publikovaným článkom, podporujú rozširovanie poznatkov z výskumu prostredníctvom internetu.
  • Majú kvalitu porovnateľnú s tradičnými časopismi.
  • Nenahrádzajú, iba dopĺňajú tradičné časopisy.
  • Sú lepšie dostupné = viac čítané.
  • Články v nich môžu mať vyššiu citovanosť.
  • Ich vplyv rastie, akceptujú ich aj scientometrické databázy Web of Science a Scopus.

Idea otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám sa, napriek viacerým výhradám, stáva všeobecne akceptovanou, pričom sa zdôrazňuje, že širšia dostupnosť výsledkov výskumu všetkým jeho aktérom prispieva k vyššej efektivite vedy a k inováciám vo verejnom a súkromnom sektore. V roku 2012 Európska komisia odporučila členským štátom prijať a rozvinúť ich politiky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Smerovanie k bezplatnému online prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov sa stalo kľúčovou stratégiou na zlepšenie prenosu poznatkov a následne inovácií. V praxi sa to prejavilo napríklad požiadavkou na OA publikovanie výsledkov výskumu v Horizont 2020.

Prehľad recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom poskytuje databáza Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pre zaradenie do DOAJ musí časopis splniť určené kritériá (https://doaj.org/publishers).

Dokumenty a odporúčania

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Definícia skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií (s. 25-26)

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa: