Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov fakulty je evidovaná v rámci databázy Evidencie publikačnej činnosti (EVIPUB).

<output>Od 1. 4. 2018 spracováva akademická knižnica publikačnú činnosť zamestnancov LF UK v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/.
Z registra sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub (export je v overovacej prevádzke).</output>

Od 1.4.2018 spracúva knižnica publikačnú činnosť zamestnancov fakulty v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). Nové záznamy z roku 2018 je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/.
Z registra sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EVIPUB (export je v overovacej prevádzke). Vyhľadávanie v CREPČ 2 - manuál.

Ďalšie publikácie, ktoré nie sú evidované v EVIPUBe, môžu byť uvedené na stránkach katedier fakulty.

Významné publikácie

Najvýznamnejšie publikácie v roku 2017:

Hrabovec, Emília: Der Vatikan, die Tschechoslowakei und die europäischen Mächte in der politischen Krise der späten Dreissigerjahre. In: Maddalena Guiotto, Helmut Wohnout (ed.): Italien und Österreich im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit. Italia e Austria nella Mitteleuropa tra le due guerre mondiali. - Wien : Böhlau, 2017. - S. 307-346. - ISBN 978-3-205-20269-1

Hrabovec, Emília - Judák, Viliam: Eduard Nécsey, un protagonista conciliare sconosciuto da oltrecortina. In: Il concilio vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. - Cittá del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2017. - S. 119-136. - ISBN 978-88-266-0005-5

Jančovič, Jozef: Stredoveká alegoréza stavebne aktívnej múdrosti v Knihe prísloví 9, 1. In: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna : Kazateľ - Príslovia - Pieseň piesní. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 265-312. - ISBN 978-80-244-5198-5

Štrba, Blažej: Vyničenie národov podľa Knihy Jozue alebo sebazničenie mysle čitateľa = The Extermination of the Nations according to the Book of Joshua or the Intellectual Suicide of the Reader. In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 15-43.

Krupa, Jozef: Katolícka cirkev a ekumenizmus po Druhom vatikánskom koncile : Výskum stavu ekumenického dialógu z pohľadu dokumentov magistéria. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - 102 s. - ISBN 978-80-223-4064-9

Lichner, Miloš - Horka, Róbert: Svätý Ambróz a katechumenát. In: Výklad vyznania viery, o sviatostiach, o tajomstvách. - Trnava : Dobrá kniha, 2017. - S. 5-107. - ISBN 978-80-8191-065-4

Hrabovec Emília: Восточная политика Ватикана и Словакия во внутриполитическом, международном и церковном контекстах. (Vatican Eastern Politics and Slovakia in the Context of Inner, International and Church Politcs.) In: Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. T. 7. Выпуск 9 (53). URL: history.jes.su/s207987840001550-4-1. DOI: 10.18254/S0001550-4-1

Podpora publikovania

Skúšobné prístupy do databáz z humanitných odborov nájdete na webstránke Externé informačné zdroje (v pravom okraji)

Odovzdávanie podkladov k EPC do fakultnej knižnice

Často riešené otázky

Teologické časopisy v databáze SCOPUS   /   SCOPUS

Karentované časopisy   /   Web of Science

Teologická databáza ATLA

Predátorské časopisy

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Ide primárne o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

Viac informácií sa máte možnosť dozvedieť v aktuálnom príspevku na webstránke Filozofickej fakulty: Predátorské vydavateľstvá

<output>

Cieľom tohto informatívneho materiálu je charakterizovať predátorské vydavateľstvá a ich produkty, čím chceme predísť takémuto negatívnemu trendu. Zároveň uvedieme aj dôvody, prečo publikovanie v nich neprospieva akademickej kariére a škodí vede.

 Charakteristické črty predátorských vydavateľstiev a ich produktov

     Určiť presné a všeobecne platné charakteristiky predátorských vydavateľstiev nie je jednoduché. Vo všeobecnosti platí, že zneužívajú myšlienku otvoreného prístupu (open access) – t. j. myšlienku zverejňovania textov dostupných čitateľom bez poplatku – vo svoj prospech. Mnohé vydavateľstvá, ktoré vydávajú texty s otvoreným prístupom, pokrývajú svoje náklady výberom poplatkov od autorov. Etablované vydavateľstvá tohto druhu sú spravidla združené v Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA) a časopisy s otvoreným prístupom sú registrované v etablovaných databázach, predovšetkým v Directory of Open Access Journals (DOAJ).

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Myšlienku otvoreného prístupu zneužívajú na legitimizovanie výberu poplatkov a na maskovanie skutočného zmyslu svojej činnosti. Kým vydavatelia serióznych časopisov s otvoreným prístupom majú za cieľ čo najväčšiu dostupnosť výsledkov vedeckej práce pre čo najväčší počet ľudí, cieľom predátorských vydavateľstiev nie je podpora a rozvoj vedeckej komunikácie. Ide primárne o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

</output>

Otvorený prístup (Open Access)

Relatívne novou formou vedeckého publikovania je otvorený prístup (Open Access, OA). Týka sa najmä vedeckých časopisov. OA časopisy nepožadujú platby za prístup k článkom, umožňujú voľný prístup, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu (recenzovaním) a publikovaním.

Ďalšie charakteristiky OA časopisov:

  • Zvyčajne nežiadajú copyright alebo exkluzívne licencie na obmedzenie prístupu k publikovaným článkom, podporujú rozširovanie poznatkov z výskumu prostredníctvom internetu.
  • Majú kvalitu porovnateľnú s tradičnými časopismi.
  • Nenahrádzajú, iba dopĺňajú tradičné časopisy.
  • Sú lepšie dostupné = viac čítané.
  • Články v nich môžu mať vyššiu citovanosť.
  • Ich vplyv rastie, akceptujú ich aj scientometrické databázy Web of Science a Scopus.

Idea otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám sa, napriek viacerým výhradám, stáva všeobecne akceptovanou, pričom sa zdôrazňuje, že širšia dostupnosť výsledkov výskumu všetkým jeho aktérom prispieva k vyššej efektivite vedy a k inováciám vo verejnom a súkromnom sektore. V roku 2012 Európska komisia odporučila členským štátom prijať a rozvinúť ich politiky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Smerovanie k bezplatnému online prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov sa stalo kľúčovou stratégiou na zlepšenie prenosu poznatkov a následne inovácií. V praxi sa to prejavilo napríklad požiadavkou na OA publikovanie výsledkov výskumu v Horizont 2020.

Prehľad recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom poskytuje databáza Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pre zaradenie do DOAJ musí časopis splniť určené kritériá (https://doaj.org/publishers).

Dokumenty a odporúčania

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Definícia skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií (s. 22-25)

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa: