Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Knižnica spracúva publikačnú činnosť zamestnancov fakulty od roku 2018 v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). https://app.crepc.sk/  Vyhľadávanie v CREPČ 2 - manuál.

Kompletnú publikačná činnosť pracovníkov fakulty nájdete v univerzitnej databáze Evidencia publikačnej činnosti (EVIPUB).

<output>Od 1. 4. 2018 spracováva akademická knižnica publikačnú činnosť zamestnancov LF UK v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/.
Z registra sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub (export je v overovacej prevádzke).</output>

Ďalšie publikácie, ktoré nie sú evidované v EVIPUBe, môžu byť uvedené na stránkach katedier fakulty.

Významné publikácie

Najvýznamnejšie publikácie v roku 2021:

Štrba, Blažej: Sight or Skin? Revisiting Deuteronomy 34:7c.
In: The Catholic Biblical Quarterly. - Roč. 83, č. 1 (2021), s. 1-17. - ISSN (print) 0008-7912

Hrabovec, Emília: The Holy See and Czechoslovakia 1945-1948 in the
Context of the Nascent Cold War

In: Istorija [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 8 (2021), s. 1-28 [online]. - ISSN (online)
2079-8784

Judák, Viliam: Religious Situation in Slovakia in the Years 1945-1989
In: Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism :
(Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). - Morrisville : Lulu Publishing Company,
2021. - S. 313-340. - ISBN 978-1-716-21192-8

Thurzo, Vladimír: The Influence of Existentialism and Subjectivism on the
Concept of the Human Person

In: Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism :
(Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). - Morrisville : Lulu Publishing Company,
2021. - S. 7-34. - ISBN 978-1-716-21192-8

Hrabovec, Emília: Ján Vojtaššák, the most Persecuted Catholic Bishop in
Czechoslovakia

In: The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years : The Fate
of Church Leaders in Central and Eastern Europe. - Vatikán : Libreria Editrice Vaticana,
2021. - S. 309-334. - ISBN 978-88-266-0610-1

Reimer, Tibor: Katechéza v súčasnej dobe : Podnety a výzvy
nového Direktória pre katechézu.
- 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo DON BOSCO, 2021.
- 126 s. [6 AH]  ISBN 978-80-8074-529-5

Vivoda, Michal: Interdisciplinárna analýza ľudského súcitu a sebasúcitu. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - 217 s. [13,58 AH] ISBN 978-80-223-5160-7

Podpora publikovania

Skúšobné prístupy do databáz z humanitných odborov nájdete na webstránke Externé informačné zdroje (v pravom okraji)

Odovzdávanie podkladov k EPC do fakultnej knižnice

Často kladené otázky

Teologické časopisy v databáze SCOPUS  /   SCOPUS

Karentované časopisy   /   Web of Science

Odporúčané vedecké časopisy

Teologická databáza ATLA

Predátorské časopisy

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Ide o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

<output>

 • umožňuje publikovať jednoducho, rýchlo, za poplatok, ponúka možnosť priplatiť si za zrýchlené recenzné konanie, poskytuje zľavu na publikovanie druhej štúdie;
 • nevedie žiadne, prípadne len fiktívne alebo veľmi povrchné recenzné konanie, ktoré je extrémne krátke, garantuje publikovanie štúdie v priebehu niekoľkých dní až týždňov;
 • nekladie takmer nijaké prekážky publikovaniu (uverejní všetko, za čo autor zaplatí, sú známe príklady publikovaných textov, ktoré boli vytvorené generátormi náhodných slov);
 • používa vtieravé až agresívne praktiky získavania príspevkov (opakované emailové výzvy na publikovanie či na účasť na konferencii, vrátane garancie publikovania príspevku bez toho, aby bol známy jeho obsah);
 • zneužíva názov prestížneho časopisu alebo konferencie (napríklad tak, že ho mierne pozmení), resp. prevezme, či ukradne dizajn časopisu alebo webovej stránky;

</output>

Medzi základné charakteristiky, ktoré zvyšujú podozrenie, že vydavateľstvo je predátorské, patria nasledujúce črty:

<output>Medzi základné charakteristiky, ktoré zvyšujú podozrenie, že vydavateľstvo je predátorské, patria nasledujúce črty:</output>

 ·  umožňuje publikovať jednoducho, rýchlo, za poplatok, ponúka možnosť priplatiť si za zrýchlené recenzné konanie, poskytuje zľavu na publikovanie druhej štúdie;

·  nevedie žiadne, prípadne len fiktívne alebo veľmi povrchné recenzné konanie, ktoré je extrémne krátke, garantuje publikovanie štúdie v priebehu niekoľkých dní až týždňov;

·  nekladie takmer nijaké prekážky publikovaniu (uverejní všetko, za čo autor zaplatí, sú známe príklady publikovaných textov, ktoré boli vytvorené generátormi náhodných slov);

·  používa vtieravé až agresívne praktiky získavania príspevkov (opakované emailové výzvy na publikovanie či na účasť na konferencii, vrátane garancie publikovania príspevku bez toho, aby bol známy jeho obsah);

·  zneužíva názov prestížneho časopisu alebo konferencie (napríklad tak, že ho mierne pozmení), resp. prevezme, či ukradne dizajn časopisu alebo webovej stránky;

 

Najznámejší medzinárodný zoznam predátorských časopisov a vydavateľstiev vytvorený knihovníkom Jeffrey Beallom (University of Colorado): https://beallslist.net/standalone-journals/

 

Viac informácií sa máte možnosť dozvedieť v aktuálnom príspevku na webstránke Filozofickej fakulty: Predátorské vydavateľstvá

<output>

Cieľom tohto informatívneho materiálu je charakterizovať predátorské vydavateľstvá a ich produkty, čím chceme predísť takémuto negatívnemu trendu. Zároveň uvedieme aj dôvody, prečo publikovanie v nich neprospieva akademickej kariére a škodí vede.

 Charakteristické črty predátorských vydavateľstiev a ich produktov

     Určiť presné a všeobecne platné charakteristiky predátorských vydavateľstiev nie je jednoduché. Vo všeobecnosti platí, že zneužívajú myšlienku otvoreného prístupu (open access) – t. j. myšlienku zverejňovania textov dostupných čitateľom bez poplatku – vo svoj prospech. Mnohé vydavateľstvá, ktoré vydávajú texty s otvoreným prístupom, pokrývajú svoje náklady výberom poplatkov od autorov. Etablované vydavateľstvá tohto druhu sú spravidla združené v Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA) a časopisy s otvoreným prístupom sú registrované v etablovaných databázach, predovšetkým v Directory of Open Access Journals (DOAJ).

     Predátorské vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať od autorov poplatky za publikovanie a vytvárať zisk. Myšlienku otvoreného prístupu zneužívajú na legitimizovanie výberu poplatkov a na maskovanie skutočného zmyslu svojej činnosti. Kým vydavatelia serióznych časopisov s otvoreným prístupom majú za cieľ čo najväčšiu dostupnosť výsledkov vedeckej práce pre čo najväčší počet ľudí, cieľom predátorských vydavateľstiev nie je podpora a rozvoj vedeckej komunikácie. Ide primárne o komerčné projekty, nerešpektujúce základné akademické a publikačné štandardy a konajúce v rozpore s vedeckou etikou.

</output>

Otvorený prístup (Open Access)

Relatívne novou formou vedeckého publikovania je otvorený prístup (Open Access, OA). Týka sa najmä vedeckých časopisov. OA časopisy nepožadujú platby za prístup k článkom, umožňujú voľný prístup, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu (recenzovaním) a publikovaním.

Ďalšie charakteristiky OA časopisov:

 • Zvyčajne nežiadajú copyright alebo exkluzívne licencie na obmedzenie prístupu k publikovaným článkom, podporujú rozširovanie poznatkov z výskumu prostredníctvom internetu.
 • Majú kvalitu porovnateľnú s tradičnými časopismi.
 • Nenahrádzajú, iba dopĺňajú tradičné časopisy.
 • Sú lepšie dostupné = viac čítané.
 • Články v nich môžu mať vyššiu citovanosť.
 • Ich vplyv rastie, akceptujú ich aj scientometrické databázy Web of Science a Scopus.

Idea otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám sa, napriek viacerým výhradám, stáva všeobecne akceptovanou, pričom sa zdôrazňuje, že širšia dostupnosť výsledkov výskumu všetkým jeho aktérom prispieva k vyššej efektivite vedy a k inováciám vo verejnom a súkromnom sektore. V roku 2012 Európska komisia odporučila členským štátom prijať a rozvinúť ich politiky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Smerovanie k bezplatnému online prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov sa stalo kľúčovou stratégiou na zlepšenie prenosu poznatkov a následne inovácií. V praxi sa to prejavilo napríklad požiadavkou na OA publikovanie výsledkov výskumu v Horizont 2020.

Prehľad recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom poskytuje databáza Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pre zaradenie do DOAJ musí časopis splniť určené kritériá (https://doaj.org/publishers).

Dokumenty a odporúčania

<output>Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. </output>

Vyhláška č. 397/2020 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v platnosti od 1.1.2021 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Metodika rozpisu dotácií verejným vysokým školám MŠ SR (s. 21-22)

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa: