Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov fakulty je evidovaná v rámci Evidencie/databázy publikačnej činnosti (EVIPUB).

Ďalšie publikácie, čo nie sú evidované v EVIPUBe, môžu byť uvedné na stránkach katedier fakulty.

Významné publikácie

Emília Hrabovec a kol.: Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013). Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2015. 357s. ISBN 978-80-223-3922-3.

Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, ISBN 978-80-223-3227-9.

Jozef Haľko: Vybrané kapitoly z cirkevných dejín. Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2012.

Jozef Haľko, Emília Hrabovec: 75 rokov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2011, ISBN 978-80-88696-62-9.

Emília Hrabovec a kol.: Katolícka bohoslovecká fakulta 1936-1989. Trnava: SSV, 2011, ISBN 978-80-7162-884-2.

Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2009, ISBN 978-80-969787-3-1.