Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Výpožičný poriadok a Cenník poplatkov a služieb . Každý čitateľ je povinný sa oboznámiť s týmito dokumentmi.

E- knižnica: vďaka dotácii FPU (Fond na podporu umenia) bolo vrámci UK zakúpených 278 e- kníh. Všetky tituly sú v plnej verzii dostupné cez súborný online katalóg. Prístup je licencovaný, t. j. - dokumenty sú prístupné zo všetkých počítačov na UK; mimo Univerzity prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Publikačná činnosť

Zoznam časopisov dochádzajúcich do knižnice na štúdium v študovni

Zoznam predávaných publikácií - posledná aktualizácia august 2018

Novinkou našich pedagógov je monografia prof. ThDr. Mariana Šurába, PhD.: Homiliae gaudium- Radosť z homílie ako aj dve publikácie od prof. ThDr. Jozefa Krupu, PhD. Katolícka cirkev a ekumenizmus po II. vatikánskom koncileKatolícka cirkev a misie ad gentes po II. vatikánskom koncile.

Predaj a distribúcia časopisov:

Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca.


Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
Tel. + 421 2 32 777 120 – evidencia publikačnej činnosti, vedúca knižnice

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, vedúca knižnice
E-mail: Lujza.Rochova (at) frcth.uniba.sk

Ing. Mária Rusnáková (sr. Pia)
E-mail: Maria.Rusnakova (at) frcth.uniba.sk

Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt

Otváracie hodiny pre výpožičky a predaj skrípt od 01.09.2018:

Pondelok13:00 – 15:45
Utorok13:00 – 15:45
Streda13:00 – 15:45
Štvrtok13:00 – 15:45
Piatok13:00 – 15:45

Otváracie hodiny pre externých študentov sú v tieto soboty:

6.10.2018    27.10.2018    24.11.2018   v čase   900 - 1200  a  1300 - 1500

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY.