Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Študenti študujúci v Nitre využívajú služby Seminárnej knižnice Kňazského seminára sv. Gorazda - Samova 14, Nitra

Výpožičný poriadok   Cenník poplatkov a služieb

   ONLINE KATALÓG   Pomoc pri vyhľadávaní

   Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

E-knihy

Publikačná činnosť   Academia.edu

Zoznam časopisov   Archivované časopisy

Predávané publikácie

Centrálny register záverečných prác

Novinky, ktoré ponúkame sú od doc. Michala Vivodu Paradigmatická zmena : od humanizmu k transhumanizmu - vybrané otázky a výzvy ;  od Mgr. Gašpara Fronca: Teológia a matematika v kontexte paradigmatických zmien renesančnej a ranonovovekovej kozmológie a fyziky ; vysokoškolská učebnica doc. Ľubomíra Hlada: Perspektívy mariológie v postmoderne a čase novej evanjelizácie a monografia dr. Petra Šantavého: Umelá inteligencia - dobrý sluha a zlý pán?

Knižnica prijíma objednávky na fakultou vydávané časopisy:  Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca. Supplementum 6 - Obedient in Gethsemane (autor Timothy Mejida)


Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
                                          – evidencia publikačnej činnosti

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, kl. 119
E-mail: rochova1 (at) uniba.sk

 

 

Otváracie hodiny

 

Študovňa knižnice - dlhodobo zatvorená.

 

Pondelokzatvorené
Utorok 9:00 - 12:00
Streda9:00 - 12:00
Štvrtok 9:00 - 12:00
Piatok zatvorené

 

 

 

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY. Získať osobné prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje, tzv. prístupový kód do Integrovaného ifnormačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní údajov z preukazu zamestnanca, resp. študenta UK do formulára na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK (systém na počkanie vygeneruje príslušné prihlasovacie údaje).