Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Výpožičný poriadok   Cenník poplatkov a služieb

   ONLINE KATALÓG

   Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

E-knihy

Publikačná činnosť

Zoznam časopisov

Predávané publikácie   

Centrálny register záverečných prác

Novinky, ktoré ponúkame v roku 2020, sú učebnica prof. Jozefa Krupu Pôvodca večnej spásy (Katolícka soteriológia) ; dopln. preprac. skriptá Prehľad pedagogiky od doc. Emílie Fulkovej ;  Emócie v Biblii - výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii (ed. dr. B. Štrba) a Spisy Corpus paulinum - Vybrané témy a texty (prof. Pavol Farkaš).

Knižnica prijíma objednávky na fakultou vydávané časopisy:  Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca.


Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
Tel. + 421 2 32 777 120 – evidencia publikačnej činnosti, vedúca knižnice

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, vedúca knižnice
E-mail: Lujza.Rochova (at) frcth.uniba.sk

Ing. Mária Rusnáková (sr. Pia)
E-mail: Maria.Rusnakova (at) frcth.uniba.sk

Otváracie hodiny

 

Knižnica bude zatvorená do 24.1.2021

<output>Výpožičky spadajúce do obdobia zákazu vychádzania boli predĺžené do 3. 2. 2021. </output>

<output>Výpožičky spadajúce do obdobia zákazu vychádzania boli predĺžené do 3. 2. 2021.
</output>

Výpožičky boli predĺžené do 3.2.2021. V súrnych prípadoch využite emailový kontakt.

Od 25.1. Otvorené  pondelok - piatok:  13:00 - 15:45

 

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY. Získať osobné prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje, tzv. prístupový kód do Integrovaného ifnormačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní údajov z preukazu zamestnanca, resp. študenta UK do formulára na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK (systém na počkanie vygeneruje príslušné prihlasovacie údaje).