Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Študenti študujúci v Nitre využívajú služby Seminárnej knižnice Kňazského seminára sv. Gorazda - Samova 14, Nitra

Výpožičný poriadok   Cenník poplatkov a služieb

   ONLINE KATALÓG   Pomoc pri vyhľadávaní

   Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

E-knihy

Publikačná činnosť   Academia.edu

Zoznam časopisov   Archivované časopisy

Predávané publikácie

Centrálny register záverečných prác

Novinky, ktoré ponúkame sú: monografia prof. Dobríková, Patrícia - doc. Thurzo, Vladimír - ThLic. Tomiczek, Václav: Paliatívna starostlivosť v období pandémie COVID-19 ; vysokoškolská učebnica od dr. Jozefa Urama: Byť človekom - filozofická antropológia ; od docentov: Vladimír Thurzo - Michal Vivoda - Tibor Reimer: Man and Machine ; od doc. Michala Vivodu Paradigmatická zmena : od humanizmu k transhumanizmu - vybrané otázky a výzvy

Knižnica prijíma objednávky na fakultou vydávané časopisy:

Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis

a Studia Biblica Slovaca + Supplementum 7 - Jozue v Knihe Exodus (autor doc. Blažej Štrba)


Facebook FK  - Aktuálne

Otváracie hodiny

 

Knižnica bude v mesiacoch júl - august zatvorená.

Študovňa knižnice je dlhodobo zatvorená.
Pondelokzatvorené
Utorok 9:00 - 12:00
Streda9:00 - 12:00
Štvrtok 9:00 - 12:00
Piatok zatvorené

 

 .

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
                                          – evidencia publikačnej činnosti

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, kl. 119
E-mail: rochova1 (at) uniba.sk

 

 

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY. Získať osobné prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje, tzv. prístupový kód do Integrovaného ifnormačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní údajov z preukazu zamestnanca, resp. študenta UK do formulára na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK (systém na počkanie vygeneruje príslušné prihlasovacie údaje).