Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Výpožičný poriadok a Cenník poplatkov a služieb . Každý čitateľ je povinný sa oboznámiť s týmito dokumentmi.

E- knižnica: vďaka dotácii FPU (Fond na podporu umenia) bolo vrámci UK zakúpených 278 e- kníh. Všetky tituly sú v plnej verzii dostupné cez súborný online katalóg. Prístup je licencovaný, t. j. - dokumenty sú prístupné zo všetkých počítačov na UK; mimo Univerzity prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Publikačná činnosť

Zoznam časopisov

Zoznam predávaných publikácií

Novinky, ktoré ponúkame v roku 2020, sú dopln. preprac. skriptá Prehľad pedagogiky od doc. Emílie Fulkovej ;  Emócie v Biblii - výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii (ed. B. Štrba) ; Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny  (H. Panczová) a monografia prof. M. Šurába: Homiliae gaudium- Radosť z homílie.

Knižnica prijíma objednávky na fakultou vydávané časopisy:  Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca.


Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
Tel. + 421 2 32 777 120 – evidencia publikačnej činnosti, vedúca knižnice

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, vedúca knižnice
E-mail: Lujza.Rochova (at) frcth.uniba.sk

Ing. Mária Rusnáková (sr. Pia)
E-mail: Maria.Rusnakova (at) frcth.uniba.sk

Otváracie hodiny

 

Knižnica je počas prerušenia výučby DO ODVOLANIA ZATVORENÁ 

Pozastavené sú poplatky za oneskorené vrátenie.

 otvorené: pondelok - piatok  13:00 - 15:45

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY.