Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Výpožičný poriadok   Cenník poplatkov a služieb

   ONLINE KATALÓG

   Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

E-knihy

Publikačná činnosť

Zoznam časopisov

Predávané publikácie   

Centrálny register záverečných prác

Novinky, ktoré ponúkame v roku 2020, sú učebnica prof. Jozefa Krupu Pôvodca večnej spásy (Katolícka soteriológia) ; dopln. preprac. skriptá Prehľad pedagogiky od doc. Emílie Fulkovej ;  Emócie v Biblii - výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii (ed. dr. B. Štrba) a Spisy Corpus paulinum - Vybrané témy a texty (prof. Pavol Farkaš).

Knižnica prijíma objednávky na fakultou vydávané časopisy:  Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca.


Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
Tel. + 421 2 32 777 120 – evidencia publikačnej činnosti, vedúca knižnice

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, vedúca knižnice
E-mail: Lujza.Rochova (at) frcth.uniba.sk

Ing. Mária Rusnáková (sr. Pia)
E-mail: Maria.Rusnakova (at) frcth.uniba.sk

Otváracie hodiny

 

Knižnica je do odvolania zatvorená.

Termín vrátenia všetkých výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia bol posunutý do 13.11.2020.

Platnosť žiadaniek na knihy bola tiež posunutá do 13.11.2020. Žiadanky budú vybavené po obnovení prevádzky knižnice.

 

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY. Získať osobné prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje, tzv. prístupový kód do Integrovaného ifnormačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní údajov z preukazu zamestnanca, resp. študenta UK do formulára na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK (systém na počkanie vygeneruje príslušné prihlasovacie údaje).