Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná knižnica

Aktuálne oznamy

Výpožičný poriadok   Cenník poplatkov a služieb

   ONLINE KATALÓG   Pomoc pri vyhľadávaní

   Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

E-knihy

Publikačná činnosť

Zoznam časopisov

Predávané publikácie   

Centrálny register záverečných prác

Novinky, ktoré ponúkame v roku 2021, sú Tvar a tvár našej Cirkvi (Jozef Jančovič, ed.) ; Interdisciplinárna analýza ľudského súcitu a sebasúcitu (Michal Vivoda) ; Obraz vesmíru : z biblickej a filozofickej perspektívy (autori Jozef Jančovič, Zuzana Zelinová) ; vysokoškolská učebnica Starokresťanská latinská poézia (Róbert Horka).

Knižnica prijíma objednávky na fakultou vydávané časopisy:  Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca. Supplementum 4 - Devastata ѐ Ninive (Iveta Strenková) ; Supplementum 5 - Tvoje oči videli (Blažej Štrba - Miroslav Varšo, eds.) 


Facebook FK  - Aktuálne

Kontakty

Sídlo knižnice:

Kapitulská 15 (ako sa dostať na Kapitulskú ulicu)

Tel. + 421 2 32 777 119 – knižnica – výpožičky, predaj skrípt a časopisov
Tel. + 421 2 32 777 120 – evidencia publikačnej činnosti, vedúca knižnice

E–mail: kniznica (at) frcth.uniba.sk

Pracovníčky knižnice

Mgr. Lujza Rochová, kl. 120
E-mail: Lujza.Rochova (at) frcth.uniba.sk

sr. Natanaela - Mgr. Alžbeta Selepová, kl. 119
E-mail: Alzbeta.Selepova (at) frcth.uniba.sk

Otváracie hodiny

 

Knižnica bude 26.11. - 8.12. zatvorená.

Pondelok13:00 - 16:00
Utorok 13:00 - 16:00
Streda13:00 - 16:00
Štvrtok 13:00 - 16:00
Piatok 9:00 - 12:00

 

 

Akademická knižnica UK, on-line databázy

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Zoznam celouniverzitných knižničných služieb, ktoré zastrešuje Akademická knižnica UK:

Prístup k externým informačným zdrojom mimo počítačovej siete UK (mimo prostredia fakulty) je možné zabezpečiť prostredníctvom VPN alebo PROXY pripojenia - popisy ich konfigurácií sú k dispozícii na stránkach Vzdialený prístup - VPN a Vzdialený prístup - PROXY. Získať osobné prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje, tzv. prístupový kód do Integrovaného ifnormačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní údajov z preukazu zamestnanca, resp. študenta UK do formulára na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK (systém na počkanie vygeneruje príslušné prihlasovacie údaje).