Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie

Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je poradenským a vzdelávacím pracoviskom Unvierzity Komenského a jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v ďalšom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu.

Svoju činnosť zakladá na báze študijných a vedných odborov Unvierzity Komenského a ich aplikácie pri optimalizoavní podmienok kariérovej dráhy a úspešného pôsobenia občanov.

Poslaním Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave je poskytovať vzdelávacie služby v celej šírke oblastí určených štruktútou jeho súčastí, menovite pri:

  • príprave zahraničných študentov a doktorandov pre štúdium na všetkých typoch vysokých škôl;
  • organizovaní jazykových kurzov na špecifické profesionálne účely, pre vybrané skupiny účastníkov spomedzi akademickej obce, vrátane študentov a odbornej verejnosti;
  • realizácie rôznych foriem ďalšieho vzdelávania (rekvalifikačné, špecializačné, doplňujúce a pod.) a poradensko-konzultačnej činnosti, ako aj pomoci pri sprostredkúvaní odborných stáží a zamestnávania absolventov UK;
  • zvyšovaní vedomostí a prispievaniu k aktualizácii a rozvoju kvality života seniorov.

Kompletné informácie o aktivitách Centra ďalšieho vzdelávania sú k dispozícii priamo na stránkach centra.

Univerzita tretieho veku na RKCMBF UK

Teologický inštitút v Nitre

Teologický inštitút v Nitre v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave organizuje štúdium Univerzity tretieho veku pre záujemcov nad štyridsať rokov, ktorí sa chcú vzdelávať v teologických vedách.

Vzdelávanie je možné v študijnom odbore: Základy katolíckej teológie

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach štúdia.