Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozširujúce štúdium

RKCMBF UK v Bratislave ponúka v akademickom roku 2024/2025 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy (dvojročné štúdium).

RKCMBF UK - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre ponúka v akademickom roku 2023/2024 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy (dvojročné štúdium).

Hlavným cieľom rozširujúceho štúdia je získanie profesijných kompetencií potrebných na vyučovanie aprobačného predmetu náboženská výchova.

Rozširujúce štúdium - podrobné informácie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „RKCMBF UK“) poskytuje rozširujúce štúdium podľa § 45 ods. 1  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Cieľom rozširujúceho štúdia je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti – vyučovania ďalšieho aprobačného predmetu.

Rozširujúce štúdium sa na RKCMBF realizuje z predmetu:

  • učiteľstvo náboženskej výchovy

Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní štátnej záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou získa absolvent rozširujúceho štúdia osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy.

Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestre)

Forma vzdelávania: externá kombinovaná (prezenčná a dištančná)

Rozsah výučby: 315 hodín

Podmienky na ukončenie štúdia: Absolvovanie predmetov podľa predpísaného študijného plánu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Hlavný cieľ: Získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie aprobačného predmetu náboženskej výchovy/náboženstvo.

Profil absolventa: Absolvent rozširujúceho štúdia aprobačného predmetu náboženská výchova/náboženstvo je spôsobilý vyučovať na základnej a strednej škole. Je pripravený identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka a faktory učenia sa žiaka, ovláda obsah a didaktiku predmetu náboženská výchova/náboženstvo, v praxi vie didakticky spracovať obsah učiva náboženskej výchovy/náboženstva pre príslušný stupeň základnej školy a strednej školy, plánovať, projektovať a realizovať vyučovanie náboženskej výchovy/náboženstva, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenie sa žiaka, motivovať žiakov a riešiť ich problémy, využívať inovatívne vyučovacie metódy. Dokáže pripraviť a podieľať sa na príprave metodických materiálov aj s podporou digitálnych technológií a orientuje sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. Je pripravený na osobnostnú aj profesionálnu sebareflexiu, uvedomuje si náročnosť učiteľskej profesie aj potrebu sebavzdelávania a práce na sebe.

Uplatnenie absolventa: Absolvent rozširujúceho vzdelávania pre predmet náboženská výchova/náboženstvo sa môže uplatniť ako učiteľ/učiteľka náboženskej výchovy/náboženstva v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská výchova/náboženstvo, ako animátor voľného času, či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

Termín na podanie prihlášky: do 31.8.2024

Prihláška na RŠ [docx, pdf]

Prílohy ku prihláške:

  • Vysokoškolský diplom (stačí sken)
  • Doklad o úhrade poplatku za 1. semester
  • Odporúčanie miestneho farára alebo kňaza, ktorý pozná uchádzača, resp. kňaza povereného duchovnou správou školy

Poplatok: 400 Eur/semester

Kontaktné údaje pre platbu poplatku za rozširujúce štúdium:

  • IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0014 9675
  • Variabilný symbol:  1111
  • Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –„RS“ a meno uchádzača)

Začiatok výučby: Október príslušného akademického roku (podľa aktuálneho rozvrhu na príslušný akademický rok).

Kontaktná osoba: Ing. Jana Hajnovičová (Bratislava), Anna Dolnáková (Nitra)