Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie

Dekan fakulty

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 101

E-mail: Vladimir.Thurzo (at) frcth.uniba.sk

Prodekanka pre vedeckú činnosť a medzinárodné vzťahy

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Tel. + 421 2 32 777 110

E-mail: Emilia.Hrabovec (at) frcth.uniba.sk

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS

ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 123

E-mail: Michal.Vivoda (at) frcth.uniba.sk

Prodekan pre rozvoj fakulty

Doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 112

E-mail: Tibor.Reimer (at) frcth.uniba.sk

Tajomník fakulty

Mgr. Daniel Vozár

Tel. + 421 2 32 777 103

E-mail: Daniel.Vozar (at) frcth.uniba.sk