Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Vedecko - pedagogický profil

1983-1988 – Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave, Katedra počítačov

1989-1992 – programátor databázových systémov v PC Partner (Bratislava) a v BCA Adviseurs (Zierikzee, Holandsko)

1992-1996 – filozoficko-teologické štúdia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme

1996-2002 – licenciát a doktorát z teológie na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme

2000–2024 - odborný asistent vyučujúci morálnu teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

2014–2022 - dekan fakulty

od 2022 - prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS

2024 - docent v odbore katolícka teológia

<output>Prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS</output>

Pedagogická činnosť:

Špeciálna morálna teológia (1)-(3) - Učebnica Špeciálna morálna teológia (1)

Aplikovaná morálna teológia

Pastorácia manželstva a rodiny

Konzultačné hodiny:

Streda od 13:15 na katedre systematickej teológie (Nitra)

alebo iné po dohode prostredníctvom e-mailu: thurzo1(at)uniba.sk

ORCID ID: 0000-0003-1134-7707

Academia.edu: https://uniba.academia.edu/Vladim%C3%ADrThurzo

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Thurzo-2

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Úplný zoznam publikačnej činnosti k 2.10.2023

Thurzo, Vladimír (aut) [UKORKST] (43% [6.6 AH]) - Vivoda, Michal (aut) [UKORKST] (27% [4,1 AH]) - Reimer, Tibor (aut) [UKORKKPT] (30% [4,6 AH]): Man and machine. - 1. vyd. - Dublin : International scientific board of catholic researchers andteachers in Ireland, 2023. - 247 s. [print] ISBN 978-1-9989986-9-2 monografia 

Maturkanič, Patrik, Ivana Tomanová Čergeťová, Irena Konečná, Vladimír Thurzo, Amantius Akimjak, Ľubomír Hlad, Jan Zimny, Marie Roubalová, Victoria Kurilenko, Martin Toman, Jozef Petrikovič, and Lucia Petrikovičová. 2022. Well-Being in the Context of COVID-19 and Quality of Life in Czechia. In: International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 12: 7164. https://doi.org/10.3390/ijerph19127164

Thurzo, Vladimír (aut) [UKORKST] (100%): Špeciálna morálna teológia I. : Prvé až štvrté Božie prikázanie. [elektronický dokument] - 1. vyd. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2023. - 105 s. [7,7 AH] [online] ISBN 978-80-88696-92-6 učebnica pre vysoké školy 

Thurzo, Vladimír. Transhumanism, Suffering, Death and the Search for Meaning. In: Acta Missiologica. Vol 16, no. 1, May 2022. https://www.actamissiologica.com.  ISSN: 2453-7160

Thurzo, Vladimír. The Influence of Existentialism and Subjectivism on the Concept of the Human Person. In: Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism : (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021. s. 7-34. ISBN 978-1-716-21192-8

Tomiczek, Václav (aut) (34%) - Thurzo, Vladimír (aut) [UKORKST] (33%) - Dobríková, Patrícia (aut) (33%): The role and experiences of social workers in hospices during the peak of the covid-19 pandemic  In: Acta Missiologica. - Roč. 16, č. 2 (2022), s. 59-65. - ISSN (print) 1337-7515 článok

Dobríková, Patrícia (aut) (34%) - Horniaková, Diana (aut) (33%) - Thurzo, Vladimír (aut) [UKORKST] (33%): Caring for terminally ill clients in hospices and social services facilities during the peak of the covid-19 pandemic, with a focus on the experience of relatives regarding this situation In: Acta Missiologica. - Roč. 16, č. 2 (2022), s. 20-36. - ISSN (print) 1337-7515 článok 

Thurzo, Vladimír. The moral-theological view of the end-of-life care. In: Proceedings from the 7th International Conference of Hospice and Palliative Care. Trnava : Trnavská univerzita, 2015. s. 28-38. ISBN 978-80-7471-118-3.

Thurzo, Vladimír (aut) [UKORKST] (100%): Is Senescence Really the Enemy of Humanity? = Je starnutie skutočne nepriateľom ľudstva? In: Aplikovaná psychologie. - Roč. 7, č. 12 (2022), s. 1011-1020. - ISSN (print) 2336-8276 článok 

Thurzo, Vladimír (aut) [UKORKST] (100%): Use of autonomous systems in military operations = Využití autonomních systémú ve vojenských operacích In: Aplikovaná psychologie. - Roč. 7, č. 13 (2022), s. 1144-1154. - ISSN (print) 2336-8276 článok 

Thurzo, Vladimír. Teologické východiská starostlivosti o zomierajúcich v Novej charte zdravotníckych pracovníkov.  In: Hospicová a paliativní péče : Roč. 12, č. Suppl. A. 1. vyd. Olomouc : Solen medical education (CZ), 2018. s. 30-34. ISBN 978-80-7471-246-3.

Thurzo, Vladimír. Autorita a špecifické úlohy otca v rámci rodiny.  In: Viera a kultúra cestou človeka. Trnava : Dobrá kniha, 2017. s. 427-438. ISBN 978-80-8191-099-9.

Thurzo, Vladimír. Biblický základ ontologického "dobra dieťaťa".  In: Sväté písmo ako duša teológie. Trnava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. s. 255-271. ISBN 978-80-7141-958-7.

Thurzo, Vladimír. Čnosť epikéje ako nástroj milosrdenstva. In: Aký je Boh Starého a Nového zákona?.  Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2016. s. 380-402. ISBN 978-80-7165-994-5.

Thurzo, Vladimír. Identita, ontologický a etický štatút ľudského embrya. Epistemologický problém a jeho riešenie. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 12, č. 1 (2015), s. 42-59. ISSN 1335-8081.

Thurzo, Vladimír. Je potrebné prehodnotiť aktuálny postoj Katolíckej cirkvi k trestu smrti?. In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 15, č. 2 (2018). s. 83-98. ISSN (print) 1335-8081 ISSN (online) 2644-6928.

Thurzo, Vladimír. Ľudské korene environmentálnej krízy. In: Starostlivosť o náš spoločný domov. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2017.  s. 105-119. ISBN 978-80-88696-71-1.

Thurzo, Vladimír. Mimoriadny obrad slávenia svätej omše z pohľadu čnosti nábožnosti. In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 17, č. 2 (2020), s. 7-25. ISSN (print) 1335-8081. ISSN (online) 2644-6928.

Thurzo, Vladimír. Nové perspektívy po páde komunizmu.  Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2011. s. 224-233. ISBN 978-80-7162-884-2.

Thurzo, Vladimír. Ospravodlivenie a zákon v protestantskej a katolíckej náuke.  In: Život v dialógu : vedecký zborník vydaný pri príležitosti ukončenia pôsobenia Miloša Klátika, predsedu Ekumenickej radi cirkví v SR, v úrade generálneho biskupa ECAV na Slovensku a pri príležitosti jeho 55. narodenín. 1. vyd. Liptovsky Mikuláš : Tranoscius, 2018. - s. 71-78. ISBN 978-80-7140-552-8.

Thurzo, Vladimír. Otázka použitia oikonomie a epikie ako nástrojov milosrdenstva pre civilne rozvedených a znovu zosobášených.  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 13, č. 1 (2016), s. 70-89. ISSN 1335-8081.

Thurzo, Vladimír. Predstavenie encykliky Benedikta XVI. Spe salvi z pohľadu morálnej teológie. In: Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi. - Bratislava : Lúč, 2008. s. 165-170. ISBN 978-80-7114-712-1.

Thurzo, Vladimír. Problematika umelého oplodnenia vo svetle katolíckej morálky.  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 7, č. 1 (2010), s. 4-16. ISSN 1335-8081.

Thurzo, Vladimír. Sebapoznanie a sloboda v ľudskej dimenzii formovania osobnosti duchovného povolania. In: Špecifické aspekty edukácie človeka. - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. s. 66-79. ISBN 80-88741-68-8.

Thurzo, Vladimír. Spoločnosť, rodina, Cirkev a kríza autority.  Viera a život. Roč. 16, č. 6 (2006), s. 13-20. ISSN 1335-6771.

Thurzo, Vladimír. Stručný pohľad na koncept lásky v encyklike Benedikta XVI. Deus Caritas est.  In: Mons sancti Martini, 2. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2006. s. 200-207. ISBN 80-89170-19-6.

Thurzo, Vladimír. Súčasné ideológie a Máriina úloha v dejinách spásy.  In: Mária - Matka v každej dobe. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017. s. 323-353. ISBN 978-80-88937-78-4.

Thurzo, Vladimír. Súčasné ideológie a zjavenia Panny Márie vo Fatime.  In: Fatimské zjavenia - ich história, posolstvo a aktuálnosť. Banská Bystrica : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017. s. 12. ISBN 978-80-88937-77-7.

Thurzo, Vladimír. Trojičná viera ako základ pre správnu antropológiu.  In: Viera v živote kresťana a cirkvi. Kolektívna vedecká monografia.  Bratislava : RKCMBF UK, 2013. s. 74-91. ISBN 978-80-88696-68-1.

Thurzo, Vladimír. Výchovná činnosť rodičov ako realizácia ich krstného kňazstva.  In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu : zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie. 1. vyd. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. s. 383-399. ISBN 978-80-8191-154-5.

Thurzo, Vladimír. Využitie analýzy SWOT v prostredí seminárskej formácie vo svetle Pastores dabo vobis.  In: Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis. - Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF - Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. s. 141-148. ISBN 978-80-88696-52-0.

Thurzo, Vladimír. Sebapoznanie a sloboda v ľudskej dimenzii formovania osobnosti duchovného povolania.  Špecifické aspekty edukácie človeka. - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. s. 66-79. ISBN 80-88741-68-8.

Thurzo, Vladimír, Novomeská, Andrea (ed.). Starostlivosť o náš spoločný domov.  Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-88696-71-1.

Thurzo, Vladimír, Hrabovec, Emília (ed.). 80 rokov teologického štúdia v Bratislave. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2016. ISBN 978-80-89567-58-4.