Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Vedecko - pedagogický profil

Pedagogická činnosť:

Dogmatická teológia

Konzultačné hodiny:

Štvrtok 11.30-12.30

alebo prostredníctvom e- mailu: lubo_hladhotmail.com

ORCID ID: 0000-0003-1690-0057

WOS Researcher ID: ABB-6751-2021

SCOPUS Author ID: 57247264500

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Najnovšie publikačné výstupy

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet záznamov: 5

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 1

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEM, AEN, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 38

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (15)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6)

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (3)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch  (1)

 Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet záznamov: 13

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (10)

 Skupina N (ADM, ADN, BDM, BDN, CBA, CBB)

Počet záznamov: 4

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS  (2)

 

Počet záznamov spolu: 61

 

Počet citácií, Smernica 467/2012:

1 | Citácie v zahr. pub. registrované v cit. indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS (4)

2 | Citácie v domác. pub. registrované v cit. indexoch Web of Science a databáze SCOPUS (3)

3 | Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (35)

4 | Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (37)

5 | Recenzie v zahraničných publikáciách (1)

Spolu: 80

 Počet citácií, Smernica 397/2020:

Spolu: 0

 Menný zoznam publikácií:

 AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 3

 AAA 001 HLAD, Ľubomír. Hugo Rahner e la teologia kerygmatica. 1. vyd. Praha: EVC, 2013. 99 s. ISBN 978-80-87386-16-3.

 [Hlad Ľubomír (100%)]

 Ohlasy:

2021  [3] FILIN, A. 2021. Túžba človeka po nesmrteľnosti ako základný antropologický princíp a odpoveď kresťanského Zjavenia na ňu. In Aplikovaná psychologie, vol. 6, no. 9, pp. 763-774. ISSN 2336-8276.

 2021  [4] JUDÁK, V. 2021. Náboženská a spoločenská situácia v čase vzniku spolku Svätého Vojtecha. In Fidei Et Scientiae ... Semper Fideles. Trnava : Spolok Svätého Vojtecha, s. 25. ISBN 978-80-8161-526-9.

 2020  [3] FILIN, A. 2020. L`annuncio della speranza escatalogica oggi. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 129 s. ISBN 978-80-87871-07-2.

 2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Ostrihomský rituál. In Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu. ISSN 1335-7786, 2015, roc. 2015, c. 4, s. 4-19.

2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený.Christus Dominus. In Duchovný pastier. ISSN 0139-861X, 2015, roč. 96, č. 3, s. 103-117.

2014  [4] JUDÁK, V. 2014. Božský Augustus a Božie kráľovstvo. In Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X, 2014, roc. 95, c. 10, s. 465-475.

2014  [4] KONDRLA, P. 2014. Dobro osoby - dobro osebe. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Verbum: Ružomberok, 2014. ISBN 978-80-561-0151-3, s. 489-493.

2014  [4] KONDRLA, P. 2014. Hodnoty - motívy i ciele nášho konania. In Etika vo svetle pravdy. Dielo sv. M. Kolbeho: Nitra, 2014. ISBN 978-80-971822-0-5, s. 58-66.

 AAA 002 HLAD, Ľubomír. Riflessioni sull ́ escatologia negli scriti minori di Hugo Rahner. 1. ed. Praha: Evropské vzdělávací centrum, 2014. 109 p. ISBN 978-80-87386-17-0.

 [Hlad Ľubomír (100%)]

 Ohlasy:

2021  [3] JUHÁS, V. 2021. Relativierung als „Relatio-Nierung“ der Kirche bei Jürgen Moltmann. In Communio viatorum, roč. 63, č. 1, s. 34. ISSN 0010-3713.

 2021  [3] ŠULÍK, I. 2021. Communication of Values must be based on Pillars of Truth in the Light of Conscience. In Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). Morrisville : Lulu Publishing Company, pp. 120-131. ISBN 978-1-716-21192-8.

 2015  [3] JUDÁK, V. 2015. Népneylvű mondatok egy ősi liturgiks könyvben. In Praeconia. ISSN 1416-8359, 2015, roč. 10, č. 2, s. 98-108.

 2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Prvá liturgická kniha v slovenskom jazyku (390 rokov od vydania Ostrihomského rituálu). In Liturgia. ISSN 1210-0676, 2015, roč. 25, č. 1, s. 30-47.

 2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený. In Duchovný pastier. ISSN 0139-861X, 2015, roč. 96, č. 3, s. 103-117.

 2014  [4] JUDÁK, V. 2014. Božský Augustus a Božie kráľovstvo. In Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X, 2014, roč. 95, č. 10.

 

AAA 003 HLAD, Ľubomír a Viliam JUDÁK. Riflessioni sull'escatologia negli Scritti maggiori di Hugo Rahner = Úvahy o eschatológii v hlavných spisoch Huga Rahnera. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2019. 137 p. ISBN 978-80-87871-06-5.

[Hlad Ľubomír (50%) - Judák Viliam (50%)]

Ohlasy:

2021  [3] MATURKANIČ, P. 2021. Pastoral practice in the light of the 21st century. Morrisville : Lulu Publishing Company, 235 s. ISBN 978-1-326-55825-3.

2021  [3] MATURKANIČ, P. – ZEMAN, J. 2021. Variabilita fenoménu lásky v perspektivě sociologicko-psychologického vnímaní. In Aplikovaná psychologie, vol. 6, no. 9, pp. 735-742. ISSN 2336-8276.

2021  [3] LORENCOVÁ, R. Psychosocial Aspects of Dying and Mourning in the Time of COVID-19. In Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). Morrisville : Lulu Publishing Company, pp. 364-376. ISBN 978-1-716-21192-8.

2021  [3] MATURKANIČ, P. 2021. The Magnitude of Human Life in the Horizon of Socio-Transcendental. In Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). Morrisville : Lulu Publishing Company, pp. 170-204. ISBN 978-1-716-21192-8.

2020  [3] MATURKANIČ, P. 2020. Základy etiky 2. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 166 s. ISBN 978-80-87871-08-9.

2020  [4] MATURKANIČ, P. 2020. Hospodin je mé světlo a má spása (Žalm 27). Kněžská eschatologická studie ve světle všedních dnů. In DUCHOVNÝ PASTIER, revue pre teológiu a duchovný život, roč. 101., č. 9. ISSN 0139-861X.

2020  [3] FILIN, A. 2020. L`annuncio della speranza escatalogica oggi. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 129 s. ISBN 978-80-87871-07-2.

 

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

AAB 001 FARKAŠ, Pavol, Peter KONDRLA, Miroslav LYKO, Ľubomír HLAD, Andrea BLAŠČÍKOVÁ a Patrik MATURKANIČ. Poznaj Boha ako seba samého. Nitra: Gorazd n.f. Nitra, 2012. 100 s. ISBN 978-80-89481-20-0.

[Farkaš Pavol (20%) - Kondrla Peter (16%) - Lyko Miroslav (16%) - Hlad Ľubomír (16%) - Blaščíková Andrea (16%) - Maturkanič Patrik (16%)]

AAB 002 JUDÁK, Viliam a Ľubomír HLAD. V plnosti slávy: tajomstvo života Božej i našej Matky v homiletickej reflexii. 1. vyd. Nitra: Gorazd n.f., 2020. 216 s. ISBN 978-80-89481-55-2.

[Judák Viliam (50%) - Hlad Ľubomír (50%)]

Ohlasy:

2021  [3] MATURKANIČ, P. 2021. Pastoral practice in the light of the 21st century. Morrisville : Lulu Publishing Company, s. 118. ISBN 978-1-326-55825-3.

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

ACA 001 HLAD, Ľubomír. Cirkev v postmoderne: náčrt katolíckej ekleziológie. 1. vyd. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2016. 155 s. ISBN 978-80-87871-01-0.

[Hlad Ľubomír (100%)]

Ohlasy:

2021  [4] JUDÁK, V. 2021. Poďme do Betlehema. Nitra : Nitrianske biskupstvo. S. 172. ISBN 978-80-570-3581-7.

2021  [3] ZIMNÝ, J. 2021. Contemporary Model of Teacher as an Educator and a Leader. In Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). Morrisville : Lulu Publishing Company, pp. 76-85. ISBN 978-1-716-21192-8.

2021  [3] SEDLÁČEK, J. 2021. How to Rewrite Emotional Memory? The Deficit in Terms of Paternal Bond and New Phenomena of the Current Paternity Crisis as Predictors of Inner Uncertainty and Contraindications of the Son‘s Growth at the End of Adolescence and Young Adulthood. In Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). Morrisville : Lulu Publishing Company, pp. 35-59. ISBN 978-1-716-21192-8.

2021  [3] SEDLÁČEK, J. 2021.Ztracen ve světě, v sobě a ve virtuálním prostoru. In Aplikovaná psychologie, vol. 6, no. 10, pp. 866-877. ISSN 2336-8276.

2020  [4] FILIN, A. 2020. Prvé ohlasovanie v evanjelizačnom procese Cirkvi. In DUCHOVNÝ PASTIER, revue pre teológiu, duchovný život a liturgiu, roč. 101, č. 2/2020, s. 69-77. ISSN 0139-861X.

2020  [3] MATURKANIČ, P. 2020. Základy etiky 2. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 166 s. ISBN 978-80-87871-08-9.

2020  [3] MATURKANIČ, P. 2020. La crisi europea delle vocazioni sacerdotali e religiose nel XXI secolo e un nuovo orizzonte alla luce del Vangelo secondo Giovanni. In Pedagogika Katolicka, vol. 2/2020, no. 27, pp. 44-55. ISSN 1898-3685.

2020  [2] SEDLÁČEK, J. 2020. Selected emotional, personal and family dimensions of professional choice of students in helping professions [Vybrané emocionálne, osobnostné a rodinné dimenzie výberu povolania u študentov pomáhajúcich profesií]. In Zdravotnícke listy, roč. 8, č. 3, s. 56-62. ISSN 2644-4909.

2019  [4] ĎATELINKA, A. 2019. Lex orandi, lex credendi. Liturgia - locus theologicus. Nitra : Gorazd n. f., Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra, 230 s. ISBN 978-80-89481-53-8.

2018  [3] MATURKANIČ, P. 2018. Základy etiky: vybrané otázky z praktické filosofie. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 155 s. ISBN 978-80-87871-05-8.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet záznamov: 5

ADE 001 HLAD, Ľubomír. Hugo Rahner e il suo messagio teologico dopo 50 anmi: riflessione kerygmatica, cordiale e ludica. Rivista teologica di Lugano. Roč. 24, č. 2 (2019), s. 345-365. ISSN 1420-6730.

[Hlad Ľubomír (100%)]

Indexované v databáze ERIH PLUS

ADE 002 HLAD, Ľubomír. Podoby (duše) redukovaného človeka podľa Pavla Straussa = A Reduced Man and his/her Shapes (of the Soul) According to Pavel Strauss. Aplikovaná psychologie. Applied Psychology. Roč. 5, č. 8 (2020), s. 627-636. ISSN 2336-8276.

[Hlad Ľubomír (100%)]

Ohlasy:

2021  [3] JUDÁK, V. 2021. Religious Situation in Slovakia in the Years 1945–1989. In Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). Morrisville : Lulu Publishing Company, pp. 313-340. ISBN 978-1-716-21192-8.

ADE 003 HLAD, Ľubomír. Psychological and Spiritual Dimension of the Disease in Optics of te Experience of Paul Strauss II. Aplikovaná psychologie. Roč. 6, č. 10 (2021), s. 898-911. ISSN 2336-8276.

[Hlad Ľubomír (100%)]

 Indexované v databáze ERIH PLUS

 ADE 004 HLAD, Ľubomír. Psychological and Spiritual Dimension of the Disease in Optics of the Experience of Paul Strauss I. Aplikovaná psychologie. Roč. 6, č. 9 (2021), s. 752-762. ISSN 2336-8276.

 [Hlad Ľubomír (100%)]

 Indexované v databáze ERIH PLUS

 Ohlasy:

2021  [1] PAVLÍKOVÁ, M. et al. 2021. How to Keep Univesity Active during Covid-19 Pandemic: Experience from Slovakia. In Sustainability, vol. 13, no. 18, pp. 97-113. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su131810350.

ADE 005 HLAD, Ľubomír. Psychologicko-duchovný rozmer choroby v optike skúsenosti Pavla Straussa 1 = Psychological and Spiritual Dimension of the Disease in Optics of the Experience of Paul Strauss 1. Aplikovaná psychologie. Applied Psychology. Roč. 6., č. 9/2021 (2021), s. 752-762. ISSN 2336-8276.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 15

ADF 001 HLAD, Ľubomír. Meditácia o vôni a teológii alebo Teológia ako umenie voňavkára. Verba Theologica. Roč. 10, č. 2 (2011), s. 73-97. ISSN 1336-1635.

[Hlad Ľubomír (100%)]

Ohlasy:

2020  [4] ŚÁLY, O. 2020. Remeselníci pracujúci so sklom v období raného novoveku (náčrt problematiky). In Mladá veda, roč. 8, č. 2, s. 256-280. ISSN 1339-3189.

2014  [4] JUHÁS, V. 2014. Quod scripsi, scripsi. In Verba theologica, roč. 13, č. 2, s. 48-60. ISSN 1336-1635.

ADF 002 HLAD, Ľubomír. Ukrytá milosť: o literatúre v teológii a teológii v literatúre. Verba Theologica. Roč. 12, č. 1 (2013), s. 59-73. ISSN 1336-1635.

[Hlad Ľubomír (100%)]

 Ohlasy:

2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Spiritualita všedného dňa v slovenskej próze prvej polovice 20. storočia. In Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. Nitra : UKF, 2015. ISBN 978-80-558-0926-7, s. 84-95.

2014  [4] JUHÁS, V. Quod scripsi, scripsi. In Verba theologica. ISSN 1336-1635, 2016, roč. 13, č. 2, s. 48-60.

2013  [4] ZVARA, P. 2013. Cirkev sa prebúdza v dušiach. Nitra : Gorazd n.f., 2013. 130 s. ISBN 978-80-89481-24-8.

 

ADF 003 HLAD, Ľubomír. Teológia kríža: interpretácia duchovnej cesty človeka v literárnom a mysliteľskom diele Pavla Straussa. Verba Theologica. Roč. 14, č. 2 (2015), s. 15-29. ISSN 1336-1635.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 004 HLAD, Ľubomír. Mária a postmoderné kresťanstvo. Reflexia na motívy Elmara Salmanna. Verba theologica. Roč. 16, č. 2 (2017), s. 39-46. ISSN 1336-1635.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 005 HLAD, Ľubomír. Nahrádza či dopĺňa krst v Duchu Svätom krst vodou?. Rozmer. Roč. 21, č. 4 (2018), s. 37-39. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 006 HLAD, Ľubomír. Polemika. Rozmer. Roč. 21, č. 3 (2018), s. 31-32. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 007 HLAD, Ľubomír. Polemika = Je pentekostálna religiozita spiritualitou?. Rozmer. Roč. 22, č. 2 (2019), s. 33-37. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 008 HLAD, Ľubomír. Polemika = posledná reformácia. Rozmer. Roč. 22, č. 4 (2019), s. 21-24. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 009 HLAD, Ľubomír. Polemika. 2. časť. Rozmer. Roč. 22., č. 1 (2019), s. 37-39. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 010 HLAD, Ľubomír. Líderstvo v Cirkvi = polemika. Rozmer. Roč. 23, č. 2 (2020), s. 28-32. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 011 HLAD, Ľubomír. Polemika. O viere. Rozmer. Roč. 26, č. 3 (2020), s. 28-32. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 012 ROUBALOVA, Marie, Roman KRÁLIK, Miroslav TVRDOŇ, Hedviga TKÁČOVÁ, Patrik MATURKANIČ a Ľubomír HLAD. Násilí na ženě a jeho následky podle Tanachu a rabínské literatury. Historické a sociologické perspektivy. Verba Theologica. Roč. 20, č. 2 (2021), s. 82-105. ISSN 1336-1635.

[Roubalova Marie (10%) - Králik Roman (10%) - Tvrdoň Miroslav (20%) - Tkáčová Hedviga (20%) - Maturkanič Patrik (20%) - Hlad Ľubomír (20%)]

ADF 013 HLAD, Ľubomír. Polemika. Rozmer. Roč. 24, č. 3 (2021), s. 37-39. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 014 HLAD, Ľubomír. Polemika. Čo je viera?. Rozmer. Roč. 23, č. 3 (2020), s. 28-32. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADF 015 HLAD, Ľubomír. Polemika. Čo je viera? 2. časť. Rozmer. Roč. 23, č. 4 (2020), s. 29-32. ISSN 1335-2660.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet záznamov: 2

ADM 001 HLAD, Ľubomír. Princíp spoluvykúpenia ako esencia fatimsky inšpirovanej mariológie Pavla M. Hnilicu: historicko - teologická štúdia = Co - redemption as the Essence of the Mariology of Pavol M. Hnilica as Inspired by the Messages of Fatima. DOI 10.5507/sth.2020.054 Studia Theologica. Roč. 23, č. 2 (2021), s. 125-150. ISSN 1212-8570.

[Hlad Ľubomír (100%)]

ADM 002 TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana, Patrik MATURKANIČ, Ľubomír HLAD, Yulia BIRYUKOVA a José GARCIA MARTIN. Spirituality and irrational beliefs of movement activities in Slovaks and Czechs. DOI 10.15503.jecs2021.2.539.549 Journal of education culture and society. Roč. 12, č. 2 (2021), s. 539-549. ISSN 2081-1640.

[Tomanová Čergeťová Ivana (40%) - Maturkanič Patrik (33%) - Hlad Ľubomír (25%) - Biryukova Yulia (1%) - Garcia Martin José (1%)]

Ohlasy:

2021  [2] JUDÁK, V. 2021. From vita monastica to via cyrillomethodiana benedictine foundations of cyrillo-methodian spiritual journey between nitra and skalka [Od vita monastica k via cyrillomethodiana benediktínske fundamenty cyrilo-metodskej duchovnej cesty medzi nitrou a skalkou]. In Konstantinove Listy, vol. 14, no. 2, pp. 14-25. ISSN 1337-8740. DOI: 10.17846/CL.2021.14.2.14-25.

2021  [1] PAVLÍKOVÁ, M. et al. 2021. How to Keep University Active during COVID-19 Pandemic: Experience from Slovakia. In Sustainability, vol. 13, no. 18, p. 14. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su131810350.

2021  [1] PETROVIČ, F. - MURGAŠ, F. - KRÁLIK, R. 2021. Happiness in Czechia during the COVID-19 pandemic. In Sustainability, vol. 13, no. 19, art. no. 10826, pp. 1-17. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su131910826.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet záznamov: 2

ADN 001 HLAD, Ľubomír. Homília mons. Viliama Judáka prednesená na púti pri príležitosti slávnosti sv. Cyrila a Metoda dňa 5. júla 2020 v Nitre a jej prínos k rozvoju cyrilo-metodskej tradície = Homily of Monsignor Viliam Judák for Sts. Cyril and Methodius Pilgrimage Spoken on 5 July 2020 in Nitra and Its Contribution to the Development of Cyrillo-Methodian Tradition. DOI 10.17846/CL.2021.14.2.176-190 Konštantínove listy. Roč. 14, č. 2 (2021), s. 176-190. ISSN 1337-8740.

[Hlad Ľubomír (100%)]

Indexované v databáze Web of Science alebo Current Contents Connect

ADN 002 HLAD, Ľubomír. Hugo Rahner (1900 - 1968) - prítomnosť jeho kerygmatického odkazu v Magistériu a teológii zameranej na novoevanjelizačnú prax. Kerygmaticko-ludická teologická reflexia. Verba Theologica. Roč. 20, č. 1 (2021), s. 6-28. ISSN 1336-1635.

 [Hlad Ľubomír (100%)]

Indexované v databáze SCOPUS

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 3

 

AEC 001 HLAD, Ľubomír. S výhľadom do nekonečna. Náčrt etického profilu osobnosti lekára a komplementárne terapeutické postupy v diele Pavla Straussa. In: Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Praha: Evropské Vzdělávací Centrum, 2010, S. 124- 131. ISBN 978-80-87386-10-1.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

AEC 002 HLAD, Ľubomír. Considerazioni sulla teologia dei santi Cirillo e Metodio. In: I santi Cirillo e Metodio: e la loro eredità religiosa e culturale ponte tra Oriente e Occidente. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, P. 67-83. ISBN 978-88-209-9681-9.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

AEC 003 HLAD, Ľubomír. Paul Strauss and his Philosophical-Religious Interpretation of the Phenomenon of Dying, Death and Psychical-Physical Suffering. In: Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism: (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). Auth. Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová et al.. Morrisville: Lulu Publishing Company, 2021, P. 341-363. ISBN 978-1-716-21192-8.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

Ohlasy:

2021  [3] DOLISTA, J. 2021. Filozofie a medicína patří k sobě. In Aplikovaná psychologie, vol. 6, no. 10, pp. 788-796. ISSN 2336-8276.

 

2021  [1] PAVLÍKOVÁ, M. et al. 2021. How to Keep Univesity Active during Covid-19 Pandemic: Experience from Slovakia. In Sustainability, vol. 13, no. 18, pp. 97-113. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su131810350.

 

2021  [3] MOJTOVÁ, M. 2021. Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. In Pedagogika Katolicka, vol. 1/2021, no. 28, pp. 296-297. ISSN 1898-3685.

 

2021  [4] DIAN, D. 2021. Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmo- dernism. (Interdisciplinari Reading of the Phenomem). In Duchovný pastier, revue pre teológiu, duchovný život a liturgiu, roč. 102, č. 102/6, s. 302-304. ISSN 0139-861X.

 

2021  [4] ANTON, A. 2021. Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). In Verba Theologica. Teologický časopis, roč. 20,č. 1/2021, s. 106-113. ISSN 1336-1635.

 

2021  [5] JIŘIŠTOVÁ, D. 2021. Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen. In Aplikovaná psychologie [Applied Psychology], vol. 6, no. 9/2021, pp. 781-782. ISSN 2336-8276.

 

 

 

 

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 3

 

AED 001 HLAD, Ľubomír. Od "schola ludus" k "homo ludens": Vnútorná spojitosť ludickej pedagogiky J.A. Komenského a ludickej antropológie Huga Rahnera. In: Špecifické aspekty edukácie človeka. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2006, S. 230-247. ISBN 80-88741-68-8.

 

[Hlad Ľubomír]

 

Ohlasy:

2018  [3] MATURKANIČ, P. 2018. Svátosti: Viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy. Praha : Karmelitánské nakladatelství, 134 s. ISBN 978-80-7195-971-7.

 

2010  [3] MATURKANIČ, P. 2010. Svátosti. Viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy. Praha : Evropské vzdělávací centrum, 2010. 82 s. ISBN 978-80-87386-08-8.

 

2010  [3] MATURKANIČ, P. 2010. Kvalita života manželského a rodinného a jeho dúležitost v současném světe. In Kvalita života človeka v sociálnych, medicínskych a edukačných aspektoch. Riječki nakladni zavod: Rijeka, 2010. ISBN 978-953-6268-77-9, s. 86-105.

 

2009  [3] MATURKANIČ, P. 2009. Nová evangelizace aneb Pastorace v jižních Čechách. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. 68 s. ISBN 978-80-86708-76-8.

 

 

 

AED 002 HLAD, Ľubomír. Kresťanská radosť v optike Pavlovej teológie a apoštolskej praxe. In: Apoštol Pavol vo filozofickom a religionistickom kotexte. Peter Kondrla, Bernadeta Bernáthová. Nitra: UKF, 2009, S. 86-82. ISBN 978-80-8094-635-7.

 

[Hlad Ľubomír]

 

Ohlasy:

2018  [3] MATURKANIČ, P. 2018. Základy etiky: vybrané otázky z praktické filosofie. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 155 s. ISBN 978-80-87871-05-8.

 

2016  [4] MATURKANIČ, P. 2016. Rok milosrdenstva. In Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X, 2016, roč. 97, č. 1, s. 2-9.

 

2016  [3] MATURKANIČ, P. 2016. Santità nella vita del sacerdote nel contesto del Concilio Vaticano II. In ANGELICUM: periodicum trimestre Pontificiae Studiorum Universitatis a Sancto Thoma Aquinate in Urbe. ISSN 1123-5772, 2016, roč. 88, s. 163-172.

 

2016  [4] MATURKANIČ, P. 2016. Jedinečnosť života Karla Wojtylu aneb nezapomenutelný papež Jan Pavel II. In Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu. O.z. Dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho: Nitra, 2016. ISBN 978-80-971822-1-2, s. 179-187.

 

2016  [3] MATURKANIČ, P. 2016. Etické aspekty sociálních deviací. Ethical aspects of social deviance. In Etické aspekty práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Evropské vzdělávací centrum s.r.o. v Praze: Praha, 2016. ISBN 978-80-87386-13-2, s. 70-75.

 

2013  [4] MATURKANIČ, P. 2013. Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam. Nitra : Publica, 2016. 338 s. ISBN 978-80-89471-13-3.

 

2010  [4] MATURKANIČ, P. 2010. Liturgický rok v praxi. Nitra : Gorazd n.f., 2010. 68 s. ISBN 978-80-89481-04-0.

 

2010  [3] MATURKANIČ, P. 2010. 5 x člověk. Pět pohledů na život člověka. - České Budějovice : Nakladatelství JIH, 2010. 60 s. ISBN 978-80-86266-36-7.

 

 

 

AED 003 HLAD, Ľubomír. Prvky trojičnej teológie v diele "Život Konštantína-Cyrila". In: Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. zostavovateľ Martina Lukáčová a kol. Nitra: UKF, 2013, S. 533-541. ISBN 978-80-558-0401-9.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

Ohlasy:

2021  [3] MATURKANIČ, P. 2021. Pastoral practice in the light of the 21st century. Morrisville : Lulu Publishing Company, 235 s. ISBN 978-1-326-55825-3.

 

2021  [2] JUDÁK, V. 2021. Od Vita Monastica k Via Cyrillomethodiana Benediktínske fundamenty Cyrilo-Metodskej duchovnej cesty medzi Nitrou a Skalkou. In Konštantínove listy, vol. 14, no. 2, pp. 14-25. ISSN 1337-8740. DOI: 10.17846/CL.2021.14.2.14-2.

 

2020  [4] JUDÁK, V. 2020. Cyrilo-metodský odkaz vo forme Velehradských Uniostických kongresov. In Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomen. Nitra : Gorazd n. f., s. 83-111. ISBN 978-80-89481-57-6.

 

 

 

 

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 6

 

AFD 001 HLAD, Ľubomír. Ladislav Hanus - jediný a jedinečný predstaviteľ kerygmatickej teológie v slovenskom prostredí. In: Ladislav Hanus v mozaike reflexií, interpretačných dotykov a postojov: zborník príspevkov z konferencie Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ružomberok: KU, 2010, S. 53-63. ISBN 978-80-8084-521-6.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

AFD 002 HLAD, Ľubomír. Predpoklady autentickej viery v podmienkach pokoncilového západného kresťanstva. In: Sloboda - viera - autenticita: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 05.10.2010 na UKF v Nitre. Andrea Blaščíková, Peter Kondrla [recenzenti: Viliam Judák, Peter Kondrla]. Nitra: UKF, 2011, S. 18-30. ISBN 978-80-8094-859-7.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

Ohlasy:

2016  [4] JUDÁK, V. 2016. Kto bol Ján Pavol II.? In Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu. O.z. Dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho: Nitra, 2016. ISBN 978-80-971822-1-2, s. 10-21.

 

2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený. Christus Dominus. In Duchovný pastier. ISSN 0139-861X, 2015, roč. 96, č. 3, s. 103-117.

 

2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Prvá liturgická kniha v slovenskom jazyku (390 rokov od vydania Ostrihomského rituálu). In Liturgia. ISSN 1210-0676, 2015, roč. 25, č. 1, s. 30-47.

 

2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Ostrihomský rituál. In Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu. ISSN 1335-7786, 2015, č. 4, s. 4-19.

 

2015  [4] ŽUK-OLSZEWSKI, D. 2015. Fenomén zážitku v katolíckej charizmatickej obnove. In Rozmer. Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. ISSN 1335-2660, 2015, č. 1, s. 18-23.

 

2015  [3] ŽUK-OLSZEWSKI, D. 2015. "Užiť si Boha" alebo niekoľko viet o rizikách postmodernej zážitkovej religiozity v katolíckom charizmatickom hnutí. In Kultura - Media - Teologia. ISSN 2081-8971, 2015, roč. 2015, č. 22, s. 124-136.

 

2015  [3] JUDÁK, V. 2015. Népneylvű mondatok egy ősi liturgiks könyvben. In Praeconia. ISSN 1416-8359, 2015, roč. 10, č. 2, s. 98-108.

 

2013  [4] MATURKANIČ, P. 2013. Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam. - Nitra : Publica, 2013. 338 s. ISBN 978-80-89471-13-3.

 

2013  [4] MATURKANIČ, P. 2013. Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam., 2013. In Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam. Publica: Nitra, 2013. ISBN 978-80-89471-13-3, s. 1-338.

 

2013  [4] KONDRLA, P. 2013. Povaha hodnôt a jej význam v komunikácii medzi náboženstvami. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013. Verbum : Ružomberok, 2013. ISBN 978-80-561-0030-1, s. 362-367.

 

2012  [3] MATURKANIČ, P. 2012. L'annuncio del Vangelo in Europa: come diffondere la fede cristiana nella Repubblica Ceca nel contesto del XIII Sinodo dei Vescovi per la nuova evangelizzazione. In ANGELICUM: periodicum trimestre Pontificiae Studiorum Universitatis a Sancto Thoma Aquinate in Urbe. ISSN 123-5772, 2012, roč. 89, č. 1, s. 65-82.

 

2012  [4] KONDRLA, P. 2012. Človek - nedokončený projekt moderny. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet "Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien". Verbum : Ružomberok, 2012. ISBN 978-80-8084-956-6, s. 292-298.

 

2012  [3] MATURKANIČ, P. 2012. Błogosławiony papież Jan Paweł II i jego bliski związek z narodem czeskim. In Humanum - Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. ISSN 1898-8431, 2012, č. 9, 2, s. 269-289.

 

 

 

AFD 003 HLAD, Ľubomír. Teologické myslenie sv. Konštantína Cyrila a Metoda a jeho katechetické implikácie. In: Vzdelávanie súčasť misie svätých Cyrila a Metoda: zborník z konferencie k 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda (863-2013) organizovaná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a jeho excelencieMons. Františka Rábeka, 3. - 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, S. 45-58. ISBN 978-80-8052-610-8.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

Ohlasy:

2015  [4] JUDÁK, V. 2015. Ostrihomský rituál. In Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu. ISSN 1335-7786, 2015, roc. 2015, c. 4, s. 4-19.

 

 

 

AFD 004 HLAD, Ľubomír. Duchovná cesta Pavla Straussa ako Via Crucis. In: Duchovná cesta a jej podoby v literatúre: zborník z medzinárodnej konferencie konanej v Nitre v dňoch 13. - 15. mája 2015. Nitra: UKF, 2015, S. 215-220. ISBN 978-80-558-0926-7.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

AFD 005 HLAD, Ľubomír. Eucharistická dimenzia novej evanjelizácie v perspektíve Jána Pavla II. In: Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu: zborník z vedeckej konferencie konanej v Nitre v dňoch 18. - 19. mája 2015. Nitra: Dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho, 2016, S. 136-151. ISBN 978-80-971822-1-2.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

AFD 006 HLAD, Ľubomír. Esencia katolicizmu a aktuálne trendy v religiozite. Náčrt mapy výskumu. In: Aktuálne trendy v religiozite na Slovensku: zborník príspevkov z vedeckého seminára, Ružomberok 13.12.2018. Nitra: UKF, 2019, S. 8-30. ISBN 978-80-558-1426-1.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

Ohlasy:

2020  [4] BLAŠČÍKOVÁ, A. 2020. Postmodern Quest for Transcendence in the Perspective of the Moral Virtue Religio [Postmoderné hľadanie transcendencie v perspektíve morálnej cnosti religio]. In Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. 165-172. ISBN 978-80-558-1595-4.

 

 

 

 

BBB  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

 

BBB 001 HLAD, Ľubomír. Ráno uvidíte jeho slávu... In: Benedikt XVI.: dieťa Vám bude znamením.... Nitra: Gorazd n.f., 2017, S. 9-15 [1, 13 AH]. ISBN 978-80-89481-41-5.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

 

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet záznamov: 1

 

BDE 001 HLAD, Ľubomír. Dávam ti anjela, počúvaj ho: anjel - bytosť, ktorá pozýva k modlitbe. Immaculata. Roč. 26, č. 5-6 (2017), s. 16-17. ISSN 1210-5732.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

 

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 3

 

BDF 001 HLAD, Ľubomír. Životné etapy Huga Rahnera a jeho dielo. Nové horizonty. Roč. 2, č. 2 (2008), s. 19-22. ISSN 1337-6537.

 

[Hlad Ľubomír]

 

BDF 002 HLAD, Ľubomír. Hugo Rahner: Antropologická dimenzia kerygmatickej teológie a jej myšlienkové pozadie. Nové Horizonty. Roč. 2, č. 4 (2008), s. 166-168. ISSN 1337-6535.

 

[Hlad Ľubomír]

 

Ohlasy:

2009  [3] MATURKANIČ, P. 2009. Společné požívání mše svaté. Pohled katolického kněze působícího v jižních Čechách. České Budějovice : Nakladatelství JIH, 2009. 68 s. ISBN 978-80-86266-24-4.

 

 

 

BDF 003 HLAD, Ľubomír. Fatima - miesto útechy. Gorazd. Roč. 27, č. 1 (2017), s. 8-11. ISSN 1336-4677.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

 

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch

Počet záznamov: 1

 

BED 001 HLAD, Ľubomír. Duchovný fenomén Panny Márie. In: Svedok, vyznávač, mysliteľ. Ján Chryzostom kardinál Korec. Nitra: Kňazský seminár, 2009, S. 120-133. ISBN 978-80-969787-2-4.

 

[Hlad Ľubomír]

 

 

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 1

 

BEF 001 HLAD, Ľubomír. Teologický komentár. In: Panna Mária v Božom pláne spásy: dejinný vývoj a teologický význam mariánskeho titulu "Spoluvykupiteľka". Andrej Mária Čaja. Nitra: Publica, 2018, S. 277-281. ISBN 978-80-89471-20-1.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

Ohlasy:

2020  [4] LETZ, R. 2020. Ján Hutyra. Osobnosť v zápase o náboženskú identitu Slovenska. Bratislava : LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, 272 s. ISBN 978-80-8179-165-9.

 

 

 

 

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet záznamov: 2

 

EDI 001 HLAD, Ľubomír. Pavol Zvara: Cirkev sa prebúdza v dušiach. Príspevok Romana Guardiniho k otázkam kresťanskej formácie a liturgie. Nitra: Gorazd n. f. (Kňazský seminár sv. Gorazda), 2013. 130 s. ISBN 978-80-894481-24-8. Liturgia. Roč. 24, č. 2 (2014), s. 158-159. ISSN 1210-0676.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

EDI 002 HLAD, Ľubomír. Poďme do Betlehema a pokloňme sa dieťaťu. Katolícke noviny. Roč. 136, č. 50 (2021), s. 21-22. ISSN 0139-8512.

 

[Hlad Ľubomír]

 

 

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet záznamov: 10

 

GII 001 HLAD, Ľubomír. Úvodník: spolubratom novokňazom. Gorazd. Roč. 18, č. 3 (2008), s. 3-4. ISSN 1336-4677.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 002 HLAD, Ľubomír. Úvodné slovo: Zachovaj mlčanie... Gorazd. Roč. 22, č. 3(2012), s. 3-4. ISSN 1336-4677.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 003 HLAD, Ľubomír. Editoriál [Verba Theologica]. Verba Theologica. Roč. 12, č. 2 (2013), s. 3-4. ISSN 1336-1635.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 004 HLAD, Ľubomír. Hudba mladých - čo odmietnuť a ako robiť výber. Katolícke noviny. Roč. 130, č. 13 (2015), s. 14. ISSN 0139-8512.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 005 HLAD, Ľubomír. Šporové súťaže v nedeľu, svätá omša a sviatosti. Katolícke noviny. Roč. 130, č. 36 (2015), s. 14. ISSN 0139-8512.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 006 HLAD, Ľubomír. Valentín je mostom na dialóg so súčasnou kultúrou. Katolícke noviny. Roč. 130, č. 7 (2015), s. 12. ISSN 0139-8512.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 007 HLAD, Ľubomír. Matka milosrdenstva je autentické označenie. Katolícke noviny. Roč. 134, č. 27 (2019), s. 14. ISSN 0139-8512.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 008 HLAD, Ľubomír. Neuzatvárajme sa do náboženského sebaklamu. Katolícke noviny. Roč. 134, č. 40 (2019), s. 14. ISSN 0139-8512.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 009 HLAD, Ľubomír. Listáreň. Odpúšťajúce srdce sa otvára Bohu. Katolícke noviny. Roč. 135, č. (2020), s. 6. ISSN 1336-2399.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]

 

GII 010 HLAD, Ľubomír. Listáreň. Odpúšťajúce srdce sa otvára Bohu. Katolícke noviny. Roč. 136, č. 3 (2021), s. 14. ISSN 0139-8512.

 

[Hlad Ľubomír (100%)]