Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Vedecko - pedagogický profil

Pedagogická činnosť:

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu

Ekumenizmus

Kristológia

Katechizmus Katolíckej cirkvi

Ekleziológia

Náuka o milosti

Konzultačné hodiny:

Streda 15.00 – 16.00 hod

alebo prostredníctvom e-mailu: Anton.Adam(at)frcth.uniba.sk

ORCID ID: 0000-0001-7996-8361

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Najnovšie publikačné výstupy

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

AAB01 Adam, Anton [UKORKDT]: K personalistickému chápaniu milosti : Štúdia nad charitológiou Wincenta Granata. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 1998. - 179 s.

Lit. 196 zázn.

ISBN 80-967172-4-3

Ohlasy (3):

[o6] 2000 Akimjak, A.: Duchovný pastier, 81, 2000, 9, s. obal

[o5] 1998 Buxakowski, Jerzy: Studia Pelplinskie, roč 27. Pelplin : Bernardinum, 1998, S. 409-414

[o4] 2014 Krupa, Jozef: Katolícka dogmatická teológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, S. 243, 310

 

AAB02 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ježiš Kristus - Prostredník medzi Bohom a ľudmi. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2008. - 142 s.

Lit. 334 zázn.

ISBN 978-80-88937-34-0

Ohlasy (7):

[o5] 2009 Włosiński, Marian: Znamiona etyki wychowawczej. Włocławek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomyczna we Włocławku, 2009, S.189-191

[o4] 2009 Moricová, Jana: Mariánske zjavenia. Ružomberok : VERBUM vydavateľstvo KU, 2009, S. 41

[o4] 2013 Špánik, Ivan: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II. Žilina : Inštitút Communio, 2013, S. 169

[o4] 2013 Chovanec, Marián: Odovzdávanie vieroučných právd. In: Viera v živote kresťana a Cirkvi. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 15

[o4] 2014 Moricová, Jana: Špecifické rysy teologického obrazu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. In: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Gréckokatolícka bratislavskáeparchia, 2014, S. 95

[o3] 2016 Moricová, Jana: Biskup Paweł Hnilica - gorliwy apostol Fatimy. In: Salvatoris Mater, rok 18, Nr. 1-4, 2016, s. 235

[o3] 2017 Moricová, Jana: Wymiar ekumeniczny sakramentu chrztu z uwzględnieniem sytuacji na Słowacji. In: Odkrywać dar chrztu świętego. Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, S. 155

 

AAB03 - Kulisz, Józef (34%) - Braunsteiner, Gloria (33%) - Adam, Anton [UKORKDT] (33%) - Braunsteiner, Gloria: Vybrané pohľady na konštitúciu Lumen gentium. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 58 s. [3,75 AH]

Lit. 58 zázn.

ISBN 978-80-7141-880-1

 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

 

ABB01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Vierouka Katolíckej cirkvi na stránkach Duchovného pastiera

Lit. 339 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 98, č. 8, 9, 10 (2017), s. 463-519 [5,7 AH]. - ISSN 0139-861X

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 

ACB01 Adam, Anton [UKORKDT]: Úvod do charitológie. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2005. - 92 s.

Lit. 151 zázn.

ISBN 80-8084-009-1

 

ACB02 Anton Adam 1957- UKORKDT

Aktuálnosť dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu pre súčasnosť 1.

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. Údaje

Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda , 2020

Vydanie

1. vyd.

Rozsah

89 s. [5,5 AH] [print]

ISBN

978-80-89481-56-9

Kód afiliácie

UKOKR20

 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

 

ADE01 Adam, Anton [UKORKDT]: Dogmat wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w posoborowej teologii slowackiej

Lit. 17

In: Salvatoris Mater. - Roč. 2, č. 4 (2000), s. 180-185. - ISSN 1507-1669

Ohlasy (2):

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność. Włocławek : Wyźsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008, S. 79

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Swiat wartości. Włocławek : Wyższa Skoła Humanistyczno-Ekonomicza we Włoclawku, 2009,, S. 117

 

ADE02 Adam, Anton [UKORKDT]: Maryja w tajemnicy Wcielenia w nauczaniu ks. Wincentego Granata

Lit. 24

In: Salvatoris Mater. - Roč. 2, č. 1 (2000), s. 120-125. - ISSN 1507-1669

Ohlasy (3):

[o3] 2005 Krasiňski, Józef: Roczniki teologiczne (teologia dogmatyczna), roč. 52, č. 2, 2005, s. 146

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność. Włocławek : Wyźsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008, S. 93

[o4] 2016 Moricová, Jana: Poľský časopis Salvatoris Mater v rokoch 1999 - 2015. In: Aktuálne otázky výskumu humanitných vied 1. Ružomberok : Verbum, 2016, S. 147

 

ADE03 Adam, Anton [UKORKDT]: Maryja v dziele Chrystusa

Lit. 8 zázn.

In: Salvatoris Mater. - Roč. 3, č. 3 (2001), s. 149-152. - ISSN 1507-1669

Ohlasy (5):

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Etyczne pragnienie poznania prawdy w nauczaniu Jana Pawla II. In: Zeszyty formacji katechetów, Roč. 8, č. 2, 2008, s.38

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność. Włocławek : Wyźsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008, S. 101

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Zeszyty naukowe WSHE, Tom XXV, seria C, Nauki Pedagogiczne, zeszyt 7, s. 27

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Zeszyty naukowe WSHE, Tom XXVI, zeszyt 6, 2009, s. 21

[o3] 2015 Włosiński, Marian: Eliksir Pamięci. Elixír Pamäte. Elisir Della Memoria. Jasna Góra Częstochowa : Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 2015, S. 186

 

ADE04 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Pośrednictwo Chrystusa a Trójca Święta

Lit. 10 zázn.

In: Zeszyty Formacji Katechetów. - Roč. 8 , č. 4 (2008), s. 45-47. - ISSN 1642-090X

Ohlasy (3):

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. Włoclawek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomyczna we Włocławku, 2009, S. 24

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Swiat wartości. Włocławek : Wyższa Skoła Humanistyczno-Ekonomicza we Włoclawku, 2009, S. 64

[o3] 2015 Włosiński, Marian: Eliksir Pamięci. Elixír Pamäte. Elisir Della Memoria. Jasna Góra Częstochowa : Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 2015, S. 110

 

ADE05 Adam, Anton [UKORKDT] (50%) - Gilski, Marek (50%): Świętego Augustyna rozumienie duchowego macierzyństwa Maryi

In: Salvatoris Mater. - Roč. 13, č. 3-4 (2011), s. 35-44. - ISSN 1507-1669

 

ADE06 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Milosť v teológii Wincenta Granata v kontexte filozofie Tomáša Akvinského

In: Rocznik Tomistyczny. - Č. 1 (2012), s. 49-63. - ISSN 2300-1976

 

ADE07 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Božia láska prejav milosrdného Boha k hriešnemu človeku

Lit. 27 zázn.

In: Bielsko-Zywieckie studia teologiczne. - Tom 15 (2014), s. 343-352. - ISSN 1427-9207

 

ADE08 Moricová, Jana (50%) - Adam, Anton [UKORKDT] (50%): Mariologia słowacka po Soborze Watykańskim II

Lit. 52 zázn.

In: Salvatoris Mater. - Roč. 16, č. 1-4 (2014), s. 314-326. - ISSN 1507-1669

 

ADE09 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Teologický prienik sviatosti kňazstva v náuke Cirkvi a svätého Vincenta de Paul

Lit. 46 zázn.

In: Bielsko-Zywieckie studia teologiczne. - Tom 16 (2015), s. 9-19. - ISSN 1427-9207

 

ADE10 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariológia v kontexte náuky Druhého vatikánskeho koncilu

Lit. 13 zázn.

In: Bielsko-Zywieckie studia teologiczne. - Tom 17 (2016), s. 51-59. - ISSN 1427-9207

 

ADE11 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Interpretacja tytułu "Królowa pokoju" w śvietle objawień fatimskich

Lit. 15 zázn.

In: Salvatoris Mater. - Roč. 18, č. 1-4 (2016), s. 168-180. - ISSN 1507-1669

 

ADE12 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Kristologický aspekt mariánskej úcty v ekleziologických súvislostiach = Christological aspect of Marian devotion in the ecclesiological context

Lit.: 31 zázn.

In: Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne. - Roč. 19, č. 19 (2018), s. 9-19. - ISSN (print) 1427-9207

 

ADE13 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Atribúty kresťanskej antropológie = Attributes of christian anthropology

Lit.: 22 zázn.

In: Roczniki Teologiczne. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 5-16. - ISSN (print) 2353-7272

 

ADE14 Anton Adam 1957- UKORKDT

Charisms in the service of the universal Church

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Súbežný názov

Charyzmaty w sluzbie Kosciola powszechnego

Vyd. údaje

Roczniki Teologiczne. - Roč. 67, č. 2 (2019), s. 53-69

ISSN

ISSN (print) 2353-7272 ISSN (online) 2543-5973

Kód afiliácie

UKOKR19

 

ADE15Anton Adam 1957- UKORKST

Theological Icons of the Virgin Mary in the Teachings of Pope

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Súbežný názov

Teologiczne ikony Maryi w nauczaniu papieza Franciszka

Vyd. údaje

Roczniki Teologiczne. - Roč. 68, č. 2 (2021), s. 133-150

ISSN

ISSN (print) 2353-7272 ISSN (online) 2543-5973

Kód afiliácie

UKOKR21

 

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 

ADF01 Adam, Anton [UKORKDT]: Teologický aspekt mariánskej úcty

In: Duchovný pastier. - Roč. 76, č. 5 (1995), s. 197-202. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (4):

[o4] 2007 Moricová, Jana: Šaštínska Sedembolestná Patrónka Slovenska. In: Mariánske pútnicke miesta na Slovensku. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2007, S. 24

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 77

[o4] 2011 Moricová, Jana: Spirituálnoteologický kontext Stabat Mater dolorosa. In: O, Maria, laude digna. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2011, S. 7

[o4] 2012 Spuchľák, Ľudovít: Explikácia titulu "Coredemptrix". Námestovo : Kubík, 2012, S. 95, 96

 

ADF02 Adam, Anton [UKORKDT]: Mária v tajomstve Krista a Cirkvi

In: Duchovný pastier. - Roč. 78, č. 7 (1997), s. 307-308. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (6):

[o4] 1997 Dian, D.: Katolícke noviny, 112, 1997, 42, s. 10

[o3] 2000 Moricová, Jana: Trójca Swieta a Maryja. Czestochowa : Polskie Towarzystwo mariologiczne, 2000, S. 259

[o3] 2000 Moricová, Jana: Salvatoris Mater, 2, 2000, 3, s. 220

[o4] 2001 Moricová, Jana: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 1, 2001, 2, s. 55

[o4] 2008 Moricová, Jana: Mária Sprostredkovateľka. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, S. 57

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 81

 

ADF03 Adam, Anton [UKORKDT]: Eucharistia - sviatosť jednoty a lásky

Lit. 14

In: Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 6 (1999), s. 246-252. - ISSN 0139-861X

 

ADF04 Adam, Anton [UKORKDT]: Svätý Tomáš Akvinský ako teológ

In: Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 1 (1999), s. 23-28. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (5):

[o4] 2001 Stanček, Ľubomír: Kňaz rétor. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001, S. 68

[o4] 2002 Krupa, Jozef: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 2, č. 4, 2003, s. 35

[o4] 2002 Krupa, Jozef: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 3, č. 1, 2002, s. 357

[o4] 2006 Stanček, Ľ. - Šuráb, M.: Rétorika dnes. Ružomberok : Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006, S. 50, 205

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Zeszyty naukowe WSHE, Tom XXV, seria C, Nauki Pedagogiczne, zeszyt 7, s. 25

 

ADF05 Adam, Anton [UKORKDT]: Ospravodlivenie ako cesta k dialógu a jeho ovocie

In: Duchovný pastier. - Roč. 81, č. 5 (2000), s. 201-203. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 87

 

ADF06 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Tajomstvo Panny Márie v náuke Wincenta Granata

In: Duchovný pastier. - Roč. 81, č. 7 (2000), s. 316-320. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (2):

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 88

[o4] 2012 Spuchľák, Ľudovít: Explikácia titulu "Coredemptrix". Námestovo : Kubík, 2012, S. 76, 77

 

ADF07 Adam, Anton [UKORKDT]: Sviatosť Ducha Svätého a dozrievania

In: Duchovný pastier. - Roč. 81, č. 6 (2000), s. 250-255. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 87

 

ADF08 Adam, Anton [UKORKDT]: Mariológia v 20. storočí

In: Duchovný pastier. - Roč. 82, č. 3 (2001), s. 113-119. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (8):

[o4] 2004 Moricová, Jana - Farkaš, Pavol: Teologické reflexie 3. Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Kňazský seminár v Nitre, 2004, S. 36

[o4] 2007 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2007, S. 61

[o4] 2006 Moricová, Jana: Teologické reflexie 4. Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Kňazský seminár v Nitre, 2006, S. 2

[o4] 2008 Moricová, Jana: Mária Sprostredkovateľka. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, S. 78

[o4] 2009 Argaláš, Dušan: Mariánske zjavenia. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo KU, 2009, S. 46

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 89

[o4] 2013 Špánik, Ivan: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II. Žilina : Inštitút Communio, 2013, S. 170

[o4] 2012 Spuchľák, Ľudovít: Explikácia titulu "Coredemptrix". Námestovo : Kubík, 2012, S. 79, 99

 

ADF09 Adam, Anton [UKORKDT]: Kristovo prostredníctvo a Najsvätejšia Trojica

Lit. 9 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 82, č. 6 (2001) s. 253-255. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (2):

[o4] 2003 Argaláš, Dušan: Ježiš Kristus, stredobod vesmíru a dejín. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2003, s. 52

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 90

 

ADF10 Adam, Anton [UKORKDT]: Reinkarnácia a postoj Cirkvi

Lit. 21 zázn.

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 134-145. - ISSN 1335-8081

 

ADF11 Adam, Anton [UKORKDT]: Mária v Kristovom diele

Lit. 10 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 83, č. 1 (2002), s. 29-31. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (4):

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Zeszyty naukowe WSHE, Tom XXV, seria C, Nauki Pedagogiczne, zeszyt 7, s. 29

[o4] 2008 Moricová, Jana: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Poprad : Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 2008, S. 119

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 91

[o4] 2013 Špánik, Ivan: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II. Žilina : Inštitút Communio, 2013, S. 170

 

ADF12 Adam, Anton [UKORKDT]: Kresťania a dialóg s neveriacimi

Lit. 25 zázn.

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 282-294. - ISSN 1335-8081

 

ADF13 Adam, Anton [UKORKDT]: Mariánsky kult - 30 rokov exhortácie Marialis cultus

Lit. 15 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 85, č. 5 (2004), s. 287-290. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (3):

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 100

[o4] 2012 Spuchľák, Ľudovít: Explikácia titulu "Coredemptrix". Námestovo : Kubík, 2012, S. 74

[o4] 2017 Šuráb, Marian: Mária - Matka v každej dobe (ed. Adam, A.). Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017, S. 397

 

ADF14 Adam, Anton [UKORKDT]: Eucharistia - zjednotenie s Kristom a obnova v Kristovi

Lit. 23 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 86, č. 10 (2005, s. 709-715. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 103

 

ADF15 Adam, Anton [UKORKDT]: Ecclesia de eucharistia šiesta kapitola: Mária - "Eucharistická" žena

Lit. 15 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 86, č. 4 (2005), s. 210-214. - ISSN 0139-861X

 

ADF16 Adam, Anton [UKORKDT]: Nový človek - antropológia II. vatikánskeho koncilu

Lit. 43 zázn.

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 240-249. - ISSN 1335-8081

 

ADF17 Adam, Anton [UKORKDT]: Eucharistia, Boží dar pre život : Vzťah Eucharistie a sviatostí v exhortácii Sacramentum caritatis

Lit. 34 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 88, č. 6 (2007), s. 428-434. - ISSN 0139-861X

 

ADF18 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Predstavenie mariológie kardinála Ratzingera

Lit. 13 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 88, č. 10 (2007), s. 669-677. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (2):

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 108

[o4] 2012 Spuchľák, Ľudovít: Explikácia titulu "Coredemptrix". Námestovo : Kubík, 2012, S. 84, 85

 

ADF19 Adam, Anton [UKORKDT]: Teologický rozmer modlitby Anjel Pána u Jána Pavla II.

Lit. 37 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč.87, č. 1 (2007), s. 37-45. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (2):

[o4] 2008 Jurko, Jozef: Nové trendy v liturgii. Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2008, S. 100

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 105

 

ADF20 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Pohľad na mariológiu pápeža Benedikta XVI.

Lit. 32 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 2 (2008), s. 51-58. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (2):

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. Włoclawek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomyczna we Włocławku, 2009, S. 237

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 108

 

ADF21 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Encyklika Benedikta XVI.: Spe salvi

Lit. 22 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 2 (2008), s. 58-65. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2018 Moricová, Jana: Panna Mária ako vzor teologálnych čností podľa učenia pápeža Františka. In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. Trnava : Dobrá kniha, 2018, S. 293

 

ADF22 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariánske zjavenia ako odkaz kristocentrizmu

Lit. 37 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 3 (2008), s. 107-115. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (4):

[o4] 2008 Moricová, Jana: Nové trendy v liturgii. Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2008, S. 31

[o4] 2008 Moricová, Jana: Mária Sprostredkovateľka. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, S. 24

[o4] 2009 Argaláš, Dušan: Mariánske zjavenia. Ružomberok : VERBUM vydavateľstvo KU, 2009, S. 50

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 108

 

ADF23 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Zjavenie Panny Márie na Rue de Bac teologická reflexia z príležitosti 180. výročia zjavenia

Lit. 25 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č.3 (2011), s. 99-105. - ISSN 0139-861X

 

ADF24 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Problémy ľudskej civilizácie a nové výzvy z Rerum novarum a Mater et Magistra v pohľade Pavla VI.

Lit. 16 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č.5 (2011), s. 312-321. - ISSN 0139-861X

 

ADF25 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Prostredníctvo Ježiša Krista v exkluzívnej interpretácii

Lit. 43 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č.4 (2011), s. 148-159. - ISSN 0139-861X

 

ADF26 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Sociálna spravodlivosť a kultúra života

In: Duchovný pastier. - Roč. 93, č. 6 (2012), s. 332-338. - ISSN 0139-861X

 

ADF27 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Sloboda človeka a jeho dôstojnosť v náuke Katolíckej cirkvi

In: Duchovný pastier. - Roč. 93, č. 3 (2012), s. 199-205. - ISSN 0139-861X

 

ADF28 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Teologické súvislosti cirkvi putujúcej s cirkvou oslávenou a trpiacou

In: Duchovný pastier. - Roč. 94, č. 2 (2013), s. 53-61. - ISSN 0139-861X

 

ADF29 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Výzvy súčasnej teológie v kontexte dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Roku viery 2. časť

In: Duchovný pastier. - Roč. 94, č. 4 (2013), s. 152-157. - ISSN 0139-861X

 

ADF30 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Výzvy súčasnej teológie v kontexte dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Roku viery 1. časť

In: Duchovný pastier. - Roč. 94, č. 3 (2013), s. 105-108. - ISSN 0139-861X

 

ADF31 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Spoločensko-sociálne otázky náuky Katolíckej cirkvi v Dokumentoch Druhého Vatikánskeho koncilu a pápežov tohto koncilu 2. časť

Lit. 30 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 3 (2014), s. 110-115. - ISSN 0139-861X

 

ADF32 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Encyklika Ecclesiam suam - súčasť ekleziológie koncilového obdobia

Lit. 42 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 6 (2014), s. 254-260. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2014 Krištof, Jozef - Dian, Daniel: Duchovný pastier, roč. 95, č. 6, 2014, s. 248

 

ADF33 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Teologický kontext v problematike spásy nepokrstených

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 47-74. - ISSN 1335-8081

 

ADF34 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Aktuálne posolstvo encykliky Ut unum sint

Lit. 42 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 9 (2014), s. 438-447. - ISSN 0139-861X

 

ADF35 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Spoločensko-sociálne otázky náuky Katolíckej cirkvi v Dokumentoch Druhého Vatikánskeho koncilu a pápežov tohto koncilu 1. časť

Lit. 30 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 2 (2014), s. 59-66. - ISSN 0139-861X

 

ADF36 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený : teológia kňazstva v listoch blahoslaveného Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok

Lit. 47 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 4 (2014), s. 157-167. - ISSN 0139-861X

 

ADF37 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený : novozákonné kňazstvo v živote svätého Vincenta de Paul

Lit. 30 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 5 (2014), s. 200-205. - ISSN 0139-861X

 

ADF38 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ad gentes - integrálna formácia evanjelizovaného človeka

In: Duchovný pastier. - Roč. 96, č. 9 (2015), s. 310-319. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2017 Krupa, J.: Katolícka cirkev a misie ad gentes po Druhom vatikánskom koncile. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, S. 34

 

ADF39 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Spiritualita svätého Vincenta z Pauly a Misijnej spoločnosti

In: Duchovný pastier. - Roč. 96, č. 3 (2015), s. 120-126. - ISSN 0139-861X

 

ADF40 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Prejavy Božieho milosrdenstva v Ježišovi Kristovi

Lit. 20 zázn.

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 13, č. 1 (2016), s. 3-18. - ISSN 1335-8081

 

ADF41 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Druhý vatikánsky koncil a jeho pastorálny charakter

Lit. 25 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 97, č. 1 (2016), s. 23-33. - ISSN 0139-861X

 

ADF42 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Úcta Božského Srdca Ježišovho v kontexte dokumentov Magistéria Katolíckej cirkvi = Honor of the Divine Heart of Jesus in the context of the documents of the Magisterium of the Catholic Church

Lit. 14 zázn.

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 14, č. 1 (2017), s. 40-58. - ISSN 1335-8081

 

ADF43 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariológia v službe obnovy Cirkvi

Lit.: 20 zázn.

In: Liturgia. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 61-75. - ISSN (print) 1210-0676

 

ADF44 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Charizmy - v kontexte dokumentu Kongregácie pre náuku viery Iuvenescit Ecclesia : - prvá časť

Lit.: 64 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 99, č. 7 (2018), s. 315-325. - ISSN (print) 0139-861X

 

ADF45 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Lurdy a ich teologicko-mariologický odkaz

Lit.: 26 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 99, č. 10 (2018), s. 442-450. - ISSN (print) 0139-861X

 

ADF46 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Charizmy - v kontexte dokumentu Kongregácie pre náuku viery Iuvenescit Ecclesia : - druhá časť

Lit.: 16 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 99, č. 8 (2018), s. 356-359. - ISSN (print) 0139-861X

 

ADF47 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariológia Druhého vatikánskeho koncilu v kontexte pontifikátu sv. Jána XXIII. a bl. Pavla VI.

Lit.: 40 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 99, č. 6 (2018), s. 260-270. - ISSN (print) 0139-861X

 

ADF48 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariológia v kontexte pontifikátu pápeža Pia XII. : - prvá časť

In: Duchovný pastier. - Roč. 99, č. 8 (2018), s. 370-379. - ISSN (print) 0139-861X

 

ADF49 Anton Adam 1957- UKORKDT

Rozvoj Petrovho primátu v teologickom kontexte

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Viera a život. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 3-23

ISSN

ISSN (print) 1335-6771

Kód afiliácie

UKOKR19

 

ADF50 Anton Adam 1957- UKORKDT

Svätosť ako naplnenie antropologického vzťahu k Bohu

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Súbežný názov

Sacrament like the achievement of the anthropological relationship to God

Vyd. údaje

Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 16, č. 1 (2019), s. 18-30

ISSN

ISSN (print) 1335-8081 ISSN (online) 2644-6928

Kód afiliácie

UKOKR19

 

ADF51 Anton Adam 1957- UKORKDT

Odpustky v náuke magistéria Katolíckej cirkvi

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 100, č. 9 (2019), s. 403-407

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR19

 

ADF52 Anton Adam 1957- UKORKDT

Osud nepokrstených detí v skúmaní medzinárodnej teologickej komisie

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 100, č. 9 (2019), s. 408-417

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR19

 

ADF53Anton Adam 1957- UKORKDT

Matka nášho Pána - plná milosti - bez hriechu počatá

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 100, č. 10 (2019), s. 446-454

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR19

 

ADF54 Anton Adam 1957- UKORKDT

Ježišov hnev - emócia pravého človečenstva

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Súbežný názov

Jesus' anger - the emotion of true humanity

Vyd. údaje

Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 16, č. 2 (2019), s. 4-15

ISSN

ISSN (print) 1335-8081 ISSN (online) 2644-6928

Kód afiliácie

UKOKR19

 

ADF55 Anton Adam 1957- UKORKDT

Matka Ježiša Krista - Mater Ecclesiae 

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 101, č. 5 (2020), s. 215-224

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR20

 

 

ADF56 Anton Adam 1957- UKORKDT

Pokánie v službe zmierenia v kontexte jednej sviatosti

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 101, č. 4 (2020), s. 128-135

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR20

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2020 - Krupa, Jozef - In: Presnejšie formulovanie katolíckej doktríny. Prvý diel . - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2020 ; s. 43

 

 

ADF57 Anton Adam 1957- UKORKDT

Relácia Cirkvi putujúcej, oslávenej a trpiacej

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 101, č. 9 (2020), s. 407-414

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR20

Najnovšie citácie (5)

[o4] 2020 - Krupa, Jozef - In: Presnejšie formulovanie katolíckej doktríny. Prvý diel . - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2020 ; s. 43

 


ADF58Anton Adam
 1957- UKORKDT

Svätý pápež Pius X. a Eucharistia

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 101, č. 8 (2020), s. 360-368

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR20

 

ADF59 Anton Adam 1957- UKORKDT

Druhý vatikánsky koncil a Eucharistia v kontexte s Tridentským koncilom

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 101, č. 10 (2020), s. 458-466

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR20

 

ADF60 Anton Adam 1957- UKORKDT

Teologálna čnosť nádeje v eschatologickom kontexte

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Súbežný názov

Theological virtue of hope in the eschatological context

Vyd. údaje

Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 17, č. 2 (2020), s. 107-120

ISSN

ISSN (print) 1335-8081 ISSN (online) 2644-6928

Kód afiliácie

UKOKR20

 

ADF61Anton AdamAdam, Anton 1957- UKORKDT

Osobnosť svätého Jozefa ako patróna Katolíckej cirkvi v kontexte apoštolského listu Patris Corde pápeža Františka

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 102, č. 3 (2021), s. 114-123

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR21

 

ADF62Anton AdamAdam, Anton 1957- UKORKST

Kresťanskí saduceji medzi nami

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 102, č. 5 (2021), s. 216-226

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR21

 

ADF63Adam, Anton 1957- UKORKST

Svätý Ján Pavol II. a jeho vzťah k svätému Jozefovi 

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 102, č. 8 (2021), s. 389-396

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR21

 

ADF64Anton Adam 1957- UKORKST

Eucharistia - Kristus solidárny so svojím ľudom

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 102, č. 7 (2021), s. 314-322

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR21

 

ADF65Anton Adam 1957- UKORKST

Vybrané aspekty náuky o manželstve a rodine v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia v kontexte náuky svätého Jána Pavla II.

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 102, č. 9 (2021), s. 425-434

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR21

 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

AEC01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Vybrané aspekty kristológie Jozefa Ratzingera

Recenzovaný zborník

Lit. 32 zázn.

In: Pedagogiczna edukacja. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - S. 147-155. - ISBN 978-83-61609-27-8

Ohlasy (1):

[o4] 2018 Vivoda, Michal: Rozbor štruktúr viery v myslení Jospeha Ratzingera / Benedikta XVI. In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. Trnava : Dobrá kniha, 2018, S. 408

 

AEC02 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Inkluzívna interpretácia Kristovho prostredníctva

Recenzovaný zborník

Lit. 74 zázn.

In: Pedagogiczna edukacja. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - S. 195-216. - ISBN 978-83-61609-27-8

 

AEC03 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio

Lit. 19 zázn.

In: Sobór Watykański II. Złoty jubileusz. - Kraków: Wydawnictwo scriptum, 2013. - S. 105-117. - ISBN 978-83-64028-20-5

 

AEC04 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Otcova milosrdná láska v prejavoch syna

Lit. 31 zázn.

In: Pedagogika wobec ikonosfery. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2013. - S. 161-171. - ISBN 978-83-61609-30-8

 

AEC05 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Encyklika Ut unum sint

Lit. 19 zázn.

In: Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II. Kraków. - Kraków : Wydawnictwo scriptum, 2014. - S. 189-202. - ISBN 978-83-64028-29-8

 

AEC06 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Usprawiedliwienie a personalistyczny charakter sakramentu chrztu

Lit.: 27 zázn.

In: Odkrywać dar chrztu świętego : Communio Sanctorum. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 13-28. - ISBN 978-83-231-3969-0

 

AEC07 Anton Adam 1957- UKORKDT

Po co studia teologii dla swieckich? Kontekst slowacki

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Súbežný názov

Why a Theological Study for Layman? Slovak Context

Vyd. údaje

Swieccy i swietosc. - : 1. vyd. ISBN 978-83-8061-672-1. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II., 2019. - S. 171-184

Kód afiliácie

UKOKR19

 

AEC08 Anton Adam 1957- UKORKST

Maryja – Matka żyjących w kontekście teologii trinitarnej

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vyd. údaje

Maryja Matka życia. - : 1. vyd. ISBN 978-83-8090-776-8. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego, 2020. - S. 63-79

Kód afiliácie

UKOKR20

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

AED01 Adam, Anton [UKORKDT]: Cirkev dneška - potreba dialógu v súčasnom svete. - (Studia Xaveriana ; Zv. 1)

Lit. 44 zázn.

In: Zborník filozoficko-teologických štúdií, 1. - Banská Bystrica-Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2002. - S. 38-48. - ISBN 80-88937-11-6

 

AED02 Adam, Anton [UKORKDT]: Viera - odpoveď človeka na Božie Zjavenie

Lit.15 zázn.

In: Záhady vesmíru, života a človeka, 2. časť. - Bratislava : Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, 2003. - S. 14-23. - ISBN 80-85293-04-8

 

AED03 Adam, Anton [UKORKDT]: Nepoškvrnené počatie Panny Márie v pokoncilovej slovenskej teológii

Lit. 33 zázn.

In: Immaculata. Zborník pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity. - S. 4-17. - ISBN 80-8084-002-4

 

AED04 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Sviatosti - Božie tajomstvá v ľudskom podaní

Recenzovaný zborník

Lit. 10 zázn.

In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 120-129. - ISBN 978-80-88937-42-5

 

AED05 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Viera vo vzťahu k teológii

Lit. 51 zázn.

In: Viera v živote kresťana a Cirkvi. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 57-69. - ISBN 978-80-88696-68-1

Ohlasy (1):

[o4] 2016 Moricová, Jana: Božia nežnosť vo svetle učenia pápeža Františka. In: Aký je Boh Starého a Nového zákona?. Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2016, S. 250

 

AED06 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariánska úcta v dokumentoch Magistéria Katolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile

In: Úcta Sedembolestnej Patrónky Slovenska v súčasnosti. - Ružomberok: Verbum, 2014. - S. 6-21. - ISBN 978-80-561-0191-9

 

AED07 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Kristológia a Kristus vo Svätom písme

Lit. 25 zázn.

In: Sväté písmo ako duša teológie. - Trnava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 143-157. - ISBN 978-80-7141-958-7

Ohlasy (1):

[o4] 2018 Krupa, J.: Čnosť viery v dielach predstaviteľov Tradície. In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. Trnava : Dobrá kniha, 2018, S. 154

 

AED08 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Druhý vatikánsky koncil o zjavení v kontexte s Prvým vatikánskym koncilom

Lit. 14 zázn.

In: Výrazné aspekty konštitúcie Dei Verbum. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - S. 45-56. - ISBN 978-80-7141-977-8

 

AED09 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Povaha a hodnota práce v Gaudium et spes

Lit. 23 zázn.

In: Gaudium et spes pre budúcnosť Cirkvi a spoločnosti. - Trnava : Dobrá kniha, 2016. - S. 33-45. - ISBN 978-80-8191-016-6

 

AED10 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Fatimské zjavenia a ich kristologický kontext = Fatima's revelations and their christological context

Lit. 16 zázn.

In: Mária - Matka v každej dobe. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017. - S. 152-172. - ISBN 978-80-88937-78-4

Ohlasy (1):

[o3] 2018 Moricová, Jana: Przesłanie fatimskie jako inspiracja dla Kościoła podziemnego na Słowacji. In: Bartosik, G., Kowalczyk, M. (red.): Fatima w Bożym planie zbawienia. Częstochowa-Zakopane : Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2018, S.184

 

AED11 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Kresťanská antropológia v službe teologickej vedy

Lit. 27 zázn.

In: Viera a kultúra cestou človeka. - Trnava : Dobrá kniha, 2017. - S. 23-34. - ISBN 978-80-8191-099-9

 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 

AFA01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Być człowiekiem mówi Sługa Boży ks. Prof. Wincenty Granat

Lit. 40 zázn.

In: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 589-598. - ISBN 978-83-7363-934-8

[Być człowiekiem - Być prorokiem. Łuck, 9.-12.10.2008]

 

AFA02 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ján Pavol II. - učiteľ sociálnej spravodlivosti

Lit. 17 zázn.

In: W pedagogicznej służbie narodów. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - S. 143-149. - ISBN 978-83-61609-04-9

[W pedagogicznej służbie narodów : medzinárodná konferencia. Włoclawek, 16.10.2009]

Ohlasy (1):

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Pedagogiczne zadania integralnej katechezy. In: Pedagogiczna edukacja. Włocławek : Wyższa Skoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włoclawku, 2009,, S. 50

 

AFA03 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Interpretácia Máriinho prostredníctva v kontexte náuky Jána Pavla II

Lit. 39 zázn.

In: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - S. 119-129. - ISBN 978-83-61609-02-5

[Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji - medzinárodná konferencia. Włoclawek, 2.4.2009]

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

AFB01 Adam, Anton [UKORKDT]: Dedičný hriech v pohľade Tridentského koncilu

Lit. 23 zázn.

In: Boh - Trojica - Stvorenie. - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1999. - S. 26-36. - ISBN 80-7142-076-X

[Seminár z dogmatickej teológie. Spišská Kapitula, 17.3.1999]

Ohlasy (3):

[o4] 2002 Argaláš, Dušan: Rozličné aspekty teológie stvorenia. Banská Bystrica - Badín : Teologický inštitút sv. Františka Xaverského, 2002, S. 19

[o4] 2002 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery. Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2007, S. 30, 59

[o4] 2002 Argaláš, Dušan: Ježiš Kristus stredobod vesmíru a dejín. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2003, S. 116

 

AFB02 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Panna Mária Starohorská

Lit. 37 zázn.

In: Mariánske pútnické miesta na Slovensku - vedecká konferencia. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2007. - S. 41-53. - ISBN 978-80-8084-307-6

[Mariánske pútnické miesta na Slovensku. Ružomberok, 28.11.2008]

Ohlasy (3):

[o3] 2008 Moricová, Jana: Kęckie sacrum. Kęty : Stanisław Cader, 2008, S. 230

[o3] 2011 Moricová, Jana: Słowacka pobożność maryjna. In: Polska Czechy Słowacja: Oblicza religijności. Katowice : Studio Noa, 2011, S. 207

[o4] 2017 Nováková-Balošáková, Nadja: Reflexia mariánskeho kultu vo figurálnej plastike zo zbierky ľudového umenia Slovenského národného múzea v Martine: ikonografický typ Madona s dieťaťom. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine :Etnografia 58, roč. 111, 2017, s. 29

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 

AFC01 Adam, Anton [UKORKDT]: Wspólczesna teologia na Slowacji

Práca bola uverejnená aj v zborníku Wieksi i mniejsi prorocy Europy Šrodkowo - Wschodniej XX wieku

Lit. 14 zázn.

In: Teologia w Polsce. - Roč. 20, č. 68-69 (2002), s. 15-19

[Wspólczesna Teologia Europy Srodkowej i Wschodniej. Lublin, 30.11-1.12.2001]

Ohlasy (2):

[o3] 2009 Moricová, Jana: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009, S. 428

[o3] 2010 Moricová, Jana: Theologie im Osten Europas seit 1989. Berlin : Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2009, S. 54

 

AFC02 Adam, Anton [UKORKDT]: Ks. Viktor Trstenský, ks. Jan Hutyra CM - swiadkowie Prawdy

Lit. 13 zázn.

In: Wieksi i mniejsi prorocy Europy Šrodkowo - Wschodniej XX wieku. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2003. - S. 19-27. - ISBN83-7363-133-X

[Wieksi i mniejsi prorocy Europy Šrodkowo - Wschodniej XX wieku. Lublin, 6.-8.5.2003]

 

AFC03 Adam, Anton [UKORKDT]: Dogmat Niepokalanego Poczecia Maryi w posoborowej teologii Slowackiej

Lit. 34 zázn.

In: Niepokalana Matka Chrystusa. - Czestochowa - Lublin : Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2004. - S. 209-219. - ISBN 83-912039-6-4

[Sympozjum mariologiczne. Lublin, 23-24 kwietnia]

Ohlasy (1):

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność. Włocławek : Wyźsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008, S. 100

 

AFC04 Adam, Anton [UKORKDT]: Aniol Pański na co dzień. - (Mariologia w kontekście ; 7)

Lit. 37 zázn.

In: Mariologia Jana Pawla II - problem interpretacji - sposób recepcji. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 175-187. - ISBN 978-83-7363-550-0

[Mariologia Jana Pawla II - problem interpretacji - sposób recepcji. Lublin, 16.10.2006]

Ohlasy (2):

[o3] 2008 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność. Włocławek : Wyźsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008, S. 104

[o4] 2012 Špánik, Ivan: Trinitárny charakter mariológie Jána Pavla II. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 9., č. 2, 2012, s. 9

 

AFC05 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Novyj čelavjek

Lit. 51 zázn.

In: Otkryť čelavjeka čelavjeku 4. - Odessa : Alexandra Dobroska, 2008. - S. 59-70

[Vidkriti ljudini ljudinu. Odessa, 27-30.9.2005]

 

AFC06 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ján Pavol II. - ohlasujúci sociálnu spravodlivosť

Lit. 33 zázn.

In: Jan Paweł II. orędownik prawdy i nadziei. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2008. - S. 103-114. - ISBN 978-83-61609-00-1

[Jan Paweł II. orędovnik prawdy i nadziei. Włocławek, 7.10.2008]

Ohlasy (5):

[o3] 2008 Włosinski, Marian: Zeszyty formacji katechetów, roč. 9, č. 1(33), 2009,, s. 51

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009, S. 27,137

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Swiat wartości. Włocławek : Wyższa Skoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włoclawku, 2009,, S. 67

[o3] 2012 Włosiński, Marian: Pedagogiczny proces wzrastania w człowieczeństwie. In: Pedagogiczna edukacja. Włocławek : Wyższa Skoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włoclawku, 2012,, S. 247

[o3] 2015 Włosiński, Marian: Eliksir Pamięci. Elixír Pamäte. Elisir Della Memoria. Jasna Góra Częstochowa : Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 2015, S. 113, 235

 

AFC07 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Nowy człowiek antropologia Soboru Watykańskiego II.

Lit. 51 zázn.

In: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 47-57. - ISBN 978-83-7363-934-8

[Być człowiekiem - Być prorokiem. Łuck, 9.-12.10.2008]

 

AFC08 Adam, Anton [UKORKDT] (50%) - Fodorová, Anna (50%): Osobnosť kresťanského pedagóga v kontexte náboženskej výchovy

Recenzovaný zborník

Lit. 12 zázn.

In: Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 141-156. - ISBN 978-83-61609-17-9

[Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym - medzinárodná vedecká konferencia. Włocławek, 24.6.2011]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

AFD01 Adam, Anton [UKORKDT]: Pohľad na človeka v zmysle dokumentov magistéria Cirkvi

Lit. 4 zázn.

In: Nová evanjelizácia, 4. - Trnava : Dobrá kniha, 1995. - S. 9-13. - ISBN 80-7141-073-X

[Nová evanjelizácia : medzinárodné sympózium. Bratislava, 21.-23.9.1995]

Ohlasy (1):

[o4] 2003 Balák, René: Kresťan - morálnosť - poslanie. Poslanie kresťanov na Slovensku po roku 1989 vo svetle encykliky Centesimus annus, 2003, S. 100

 

AFD02 Adam, Anton [UKORKDT]: Duch Svätý - tretia Božská Osoba

Lit. 11 zázn.

In: Boh - Duch Svätý. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1997. - S. 4-11. - ISBN 80-88741-21-1

[Sympózium z dogmatickej teológie. Nitra, 18.11.1997]

Ohlasy (2):

[o4] 1998 Chovanec, M.: Duchovný pastier, roč. 79, č. 3, 1998, s. 112

[o4] 2010 Krupa, Jozef: Stvoriteľ a Oživovateľ. Bratislava : UK, 2010, S. 335

 

AFD03 Adam, Anton [UKORKDT]: Oslávenie duše a tela

Lit. 12 zázn.

In: Perspektívy nádeje. - Bratislava : RKCMBF UK, 1999. - S. 44-51. - ISBN 80-88696-19-4

[Seminár o eschatológii. Bratislava, 18.11.1999]

Ohlasy (2):

[o4] 2001 Stanček Ľubomír: Kňaz rétor. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001, S. 284

[o4] 2001 Krupa, Jozef: Pripravený veniec spravodlivosti. Bratislava : Oto Németh, 2001, S. 156

 

AFD04 Adam, Anton [UKORKDT]: Eucharistia v náuke katolíckej cirkvi a protestantov ,

Lit. 13 zázn.

In: Eucharistia-Zborník prednášok zo seminára z dogmatickej teológie. - Košice : RKCMBF UK TI, 2000. - S. 38-55

[Seminár z dogmatickej teológie. Košice, 14.11.2000]

Ohlasy (2):

[o4] 2002 Dráb, Pavol: Kresťanská iniciácia. Košice : Vienala, 2002, S. 201, 236

[o4] 2009 Nepšinský, Vojtech: Témy z Druhého listu Korinťanom. Badín : Kňazský semninár sv. Františka Xaverského, 2009, S 108

 

AFD05 Adam, Anton [UKORKDT]: Chudoba a chudobní v teológii Jána Pavla II.

Lit. 9 zázn.

In: Súčasné formy chudoby a nové spôsoby kresťanskej pomoci. - Bratislava : Oto Németh, 2001. - S. 26-34. - ISBN 80-88949-21-1

[Súčasné formy chudoby a nové spôsoby kresťanskej pomoci. Bratislava, 30.9.-1.10.2000]

Ohlasy (1):

[o4] 2006 Fabián, Anton: Dialóg teológie a sociálnej práce. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006, S. 60

 

AFD06 Adam, Anton [UKORKDT]: Protologické aspekty teológie stvorenia

Lit. 19 zázn.

In: Rozličné aspekty teológie stvorenia. - Banská Bystrica - Badín : Teologický inštitút sv. Františka Xaverského, 2002. - S. 5-12. - ISBN 80-88937-09-4

[Dogmatické sympózium. Banská Bystrica - Badín, 15.11.2001]

Ohlasy (1):

[o4] 2003 Farkaš, Pavol: Vybrané perikopy z evanjelia podľa Jána. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003, S. 34, 87

 

AFD07 Adam, Anton [UKORKDT]: Božie milosrdenstvo ako dôsledok Božej lásky

Lit. 33 zázn.

In: Súčasné formy chudoby a milosrdná pomoc. - Oto Németh : Bratislava, 2002. - S. 32-43. - ISBN 80-88949-37-8

[Súčasné formy chudoby a milosrdná pomoc. Bratislava, 29.9-30.9.2001]

 

AFD08 Adam, Anton [UKORKDT]: Ježiš obrazom Otcovho milosrdenstva

Lit. 30 zázn.

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 117-113. - ISSN 1335-8081

[Tvár, o ktorej treba uvažovať. Nitra, 19.2.2003]

 

AFD09 Adam, Anton [UKORKDT]: Človek na ceste k plnosti života

Lit. 19 zázn.

In: Človek v hraničných situáciách a milosrdenstvo. - Bratislava : Charis, 2002. - S. 7-16. - ISBN 80-88743-53-2

[Študijný seminár Vincentskej rodiny. Bratislava, 28.9-29.9.2002]

Ohlasy (1):

[o4] 2006 Fabián, Anton: Dialóg teológie a sociálmej práce. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006, S. 61

 

AFD10 Adam, Anton [UKORKDT]: Mariológia v teológii Jána Pavla II.

Lit. 36 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 84, č. 8 (2003), s. 486-494. - ISSN 0139-861X

[Ján Pavol II., dvadsaťpäť rokov pontifikátu. Bratislava, 15.10.2003]

Ohlasy (6):

[o3] 2005 Moricová, Jana: Salvatoris Mater, roč. 7, č. 3-4, 2005, s. 269

[o3] 2007 Moricová, Jana: Mariologia Jana Pawla II problem interpretacji - sposób recepcji. Lublin : Wydawnictvo KUL, 2007, S. 172

[o4] 2006 Moricová, Jana: Teologické reflexie 4. Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Kňazský seminár v Nitre, 2006, S. 7

[o4] 2008 Moricová, Jana: Nové horizonty, roč. 2, č. 3 (2008), s. 125

[o4] 2009 Jurko, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962-2008). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009, S. 97

[o4] 2012 Spuchľák, Ľudovít: Explikácia titulu "Coredemptrix". Námestovo : Kubík, 2012, S. 74, 79

 

AFD11 Adam, Anton [UKORKDT]: Titul Spoluvykupiteľka v súčasnej teológii. - (Studia Theologica Scepusiensia ; Zv. 7)

Lit. 22 zázn.

In: Panna Mária v diele vykúpenia a spásy. - Spišská Kapitula-Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2004. - S. 73-78. - ISBN 80-89170-06-4

[Znaky časov 14. interdisciplinárny seminár. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 21.4.2004]

Ohlasy (2):

[o4] 2009 Argaláš, Dušan: Mariánske zjavenia. Ružomberok : VERBUM vydavateľstvo KU, 2009, S. 46

[o4] 2013 Špánik, Ivan: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II. Žilina : Inštitút Communio, 2013, S. 170

 

AFD12 Adam, Anton [UKORKDT]: Súčasné interpretácie dogmy Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Lit. 25 zázn.

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 92-100. - ISSN 1335-8081

[Úloha exegézy a teológie v rozvoji autentického katolíckeho učenia. Bratislava, 13.4.2005]

 

AFD13 Adam, Anton [UKORKDT]: Antropológia encykliky Deus caritas est

Lit. 7 zázn.

In: Benedikt XVI: «Deus caritas est». - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2006. - S. 13-19. - ISBN 80-89138-49-7

[Benedikt XVI: «Deus caritas est» - seminár. Košice, 18.5.2006]

 

AFD14 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Kto stretáva Ježiša, stretáva judaizmus

Lit. 20 zázn.

In: Dialóg kresťanstva a judaizmu. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007. - S. 128-135. - ISBN 978-80-8084-226-0

[Dialóg kresťanstva a judaizmu-vedecká konferencia. Ružomberok, 9.11.2006]

 

AFD15 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Kristovo kňazstvo ako služba v Pastores dabo vobis v kontexte Sacramentum caritatis

Lit. 43 zázn.

In: Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis. - Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF - Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - S. 34-40. - ISBN 978-80-88696-52-0

[Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis - vedecká konferencia. Nitra, 18.10.2007]

 

AFD16 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Chudoba v kontexte sociálnej spravodlivost v teológii Jána Pavla II.

Lit. 23 zázn.

In: Sociálne a teologické aspekty chudoby a bohatstva. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta, 2007. - S. 6-13. - ISBN 978-80-8084-256-7

[Sociálne a teologické aspekty chudoby a bohatstva - medzinárodná konferencia. Ružomberok, 2.mája.2007]

 

AFD17 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Vzťah protestantskej a katolíckej teológie v otázke prostredníctva

Lit. 59 zázn.

In: Ekumenické vzťahy na Slovensku. - Prešov : tlačiareň Kušnír, 2008. - S. 23-35. - ISBN 978-80-970050-2-3

[Ekumenické vzťahy na Slovensku - konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice, 15.11.2007]

Ohlasy (1):

[o4] 2008 Jurko, Jozef: Ekumenická situácia a nové trendy v súčasnosti. Košice : Kušnír, 2008, S. 30

 

AFD18 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Primát pápeža vo vzťahu k neomylnému učeniu

Lit. 24 zázn.

In: Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi. - Bratislava : Lúč, 2008. - S. 51 60. - ISBN 978-80-7114-712-1

[Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi : sympózium dogmatickej teológie. Bratislava, 16.4.2008]

Ohlasy (1):

[o4] 2014 Krupa, Jozef: Katolícka dogmatická teológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, S. 207, 235

 

AFD19 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Kristologická interpretácia mariánskych zjavení

Lit. 11 zázn.

In: Mariánske zjavenia. - Ružomberok : VERBUM - Vydavateľstvo KU, 2009. - S. 7-16. - ISBN 978-80-8084-457-8

[Mariánske zjavenia vedecká konferencia. Ružomberok, 26.11.2008]

Ohlasy (2):

[o4] 2017 Moricová, J.: Fatima - znamenie Božej milosrdnej lásky. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017, S. 115

[o4] 2017 Gilski, M.: Fatima: mędzi rozpaczą a nadzieją. In: Mária - Matka v každej dobe. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017, S. 150

 

AFD20 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Angelológia v teológii Wincenta Granata

Recenzovaný zborník

Lit. 14 zázn.

In: Angelológia a jej súčasné interpretácie. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009. - S. 63-72. - ISBN 978-80-88937-38-8

[Angelológia a jej súčasné interpretácie - medzinárodná vedecká konferencia. Badín, 11.3.2009]

 

AFD21 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariológia - súčasť teológie v kontexte dokumentu Medzinárodnej pápežskej mariánskej akadémie "Matka Pána"

Recenzovaný zborník

Lit. 30 zázn.

In: Aktuálne témy súčasnej mariológie. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - S. 7-14. - ISBN 978-80-8084-613-8

[Aktuálne témy súčasnej mariológie - vedecká konferencia. Ružomberok, 18.10.2010]

Ohlasy (2):

[o4] 2013 Špánik, Ivan: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II. Žilina : Inštitút Communio, 2013, S. 170

[o4] 2018 Ižold, Anton: Mariológia v dielach svätého Ambróza. Nitra : Anton Ižold, 2018, S. 252

 

AFD22 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Teologické východiská kultu Kristovho milosrdenstva

Recenzovaný zborník

Lit. 32 zázn.

In: Ježiš z Nazareta - teologické a religionistické súvislosti. - Prešov : Prešovská univerzita, 2011. - S. 53-68. - ISBN 978-80-555-0399-8

[Ježiš z Nazareta - teologické a religionistické súvislosti - medzinárodná vedecká konferencia. Prešov, 26.10.2011]

 

AFD23 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Novoscholastika v teologickom myslení od Prvého do Druhého vatikánskeho koncilu

Lit. 45 zázn.

In: Cirkev a spoločnosť medzi Prvým a Druhým vatikánskym koncilom [elektronický zdroj]. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - S. 56-70 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7141-833-7

[Cirkev a spoločnosť v dobe medzi Prvým a Druhým vatikánskym koncilom : konferencia. Trnava, 13.12.2013]

 

AFD24 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Milosrdenstvo ako prostriedok Kristovho vykupiteľského diela

Lit. 17 zázn.

In: Aký je Boh Starého a Nového zákona?. - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2016. - S. 151-169. - ISBN 978-80-7165-994-5

[Aký je Boh Starého a Nového zákona?, vedecká konferencia. Košice, 7.4.2016]

 

AFD25 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Teologálne čnosti a pôsobenie milosti

Lit.: 14 zázn.

In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu : zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. - S. 11-25. - ISBN 978-80-8191-154-5

[Viera, nádej, láska. Bratislava, 12.04.2018]

 

AFD26 Anton Adam 1957- UKORKDT

Spiritualita Jána Hutyru CM

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vyd. údaje

Ján Hutyra CM : osobnosť v zápase o náboženskú identitu Slovenska. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8179-165-9. - Bratislava : Lúč, 2020. - S. 213-235

Kód afiliácie

UKOKR20

 

 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

 

AFF01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Interpretácia Zjavenia v kontexte vatikánskych koncilov

In: Konferencia k 50. výročiu konštitúcie Dei Verbum : Abstrakty pozvaných príspevkov na konferencii. - Bratislava : Dobrá kniha, 2015. - S. 5. - ISBN 978-80-7141-964-8

[Konferencia k 50. výročiu konštitúcie Dei Verbum. Bratislava, 18.11.2015]

 

AFF02 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ježišov hnev - emócia pravého človečenstva

In: Historické etapy vývoja fenoménu emócií v židovskej a kresťanskej biblickej tradícii. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2018. - S. 7-8. - ISBN 978-80-88937-80-7

[Historické etapy vývoja fenoménu emócií v židovskej a kresťanskej biblickej tradícii. 1, Badín, 14.12.2018]

 

AFF03 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Teologálne čnosti v kontexte charitológie Katolíckej cirkvi

Nevykazované UKO

In: Viera, nádej, láska : interdisciplinárny pohľad na teologálne čnosti. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. - S. 18-18. - ISBN 978-80-8191-126-2

[Viera, nádej, láska. Bratislava, 12.04.2018]

 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

 

BAB01 - Bedrna, Zoltán [UKOPREPE] - Benko, Ján [UKOPRCFZ] - Bizubová, Mária [UKOPRZFG] - Buček, Ján [UKOPRZHG] - Černušák, Ivan [UKOPRCFZ] - Černušáková, Danica [UKOPRBBO] - Gálová, Eliška [UKOPRBGE] - Gbelská, Yvetta [UKOPRBMV] - Grančičová, Oľga - Holec, Peter [UKOPRGGP] - Bhatia, Ingrid [UKOPRCBI] - Krajčovič, Juraj [UKOPRBGE] - Kršková, Lucia [UKOPRBZF] - Lauko, Viliam [UKOPRZRG] - Machová, Zora [UKOPRZFG] - Minár, Jozef [UKOPRZFG] - Mistríková, Jela [UKOPRBMV] - Neščáková, Eva [UKOPRBAN] - Obernauerová, Margita [UKOPRBMVs] - Putala, Martin [UKOPRCOR] - Zeman, Michal [UKOPRBZF] - Krupa, Jozef [UKORKDT] - Adam, Anton [UKORKDT]: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 6. zv. : His-Im. - 1. vyd. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010. - 686 s.

z dôvodu rozsiahlosti úplného zoznamu autorského kolektívu sa uvádzajú len zamestnanci UK

ISBN 978-80-970350-0-6

 

BAB02 Bernadič, Marián [UKOLFUPF] - Bernadičová, Helena [UKOLFBLL] - Ferencová, Elena [UKOLFULFB] - Jalili, Nasir [UKOLFMIU] - Jurkovičová, Jana [UKOLFUH] - Ondruš, Dalibor [UKOLFONU] - Ostatníková, Daniela [UKOLFFYU] - Pečeňák, Ján [UKOLFPK] - Turecký, Ladislav [UKOLFULCH] - Šáro, Štefan [UKOMF000] - Šebesta, Juraj [UKOMF000] - Bojničanová Renáta[UKOPDRJL] - Bedrna, Zoltán [UKOPR000] - Beňuš, Radoslav [UKOPRBAN] - Bizubová, Mária [UKOPRZFG] - Buček, Ján [UKOPRZHG] - Černušák, Ivan [UKOPRCFZ] - Gálová, Eliška [UKOPRBGE] - Gbelská, Yvetta [UKOPRBMV] - Janek, Marián [UKOPR000] - Jenčo, Marián [UKOPRZFG] - Juráni, Bohdan - Krajčovič, Juraj [UKOPRBGE] - Kršková, Lucia [UKOPRBZF] - Kuruc, Jozef [UKOPRCJD] - Lauko, Viliam [UKOPRZRG] - Machová, Zora [UKOPRZFG] - Minár, Jozef [UKOPRZFG] - Mistríková, Jela [UKOPRBMV] - Neščáková, Eva [UKOPRBAN] - Obernauerová, Margita [UKOPRBMV] - Putala, Martin [UKOPRCOR] - Schwendt, Peter - Ševčovičová, Andrea [UKOPRBGE] - Zeman, Michal [UKOPRBZF] - Beňa, Jozef [UKOPADS] – Dulaková Jakúbeková, Denisa [UKOPAOP] - Fogaš, Ľubomír [UKOPAOP] - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] - Hruškovič, Ivan [UKOPAMP] - Nemec, Matúš [UKOPADS] - Babiak, Michal [UKOFIES] - Benická, Jana [UKOFIJP] - Bielik, Lukáš [UKOFILG] - Bořutová, Dana [UKOFIVU] - Botíková, Marta [UKOFIET] - Buzássyová, Ľudmila [UKOFIKF] - Čierniková, Beáta [UKOFIRL] - Dobríková, Mária [UKOFISF] - Dolník, Juraj [UKOFISJ] - Gahér, František [UKOFILG] – Gažáková, Zuzana [UKOFIKF] - Gerbery, Daniel [UKOFISC] - Hlavčáková, Svetlana [UKOFIZU] - Horňák, Pavel [UKOFIPG] - Hulková, Marta [UKOFIHV] - Chalupka, Ľubomír [UKOFIHV] - Kajanová, Yvetta [UKOFIHV] - Kečka, Roman [UKOFIRL] - Kováč, Milan [UKOFIRL] - Krankus, Milan [UKOFIPD] - Kulihová, Alica [UKOFISF] - Kusá, Mária [UKOFIRJ] - Lanstyák, István [UKOFIMJ] - Marcelliová, Jana [UKOFIRO] - Markusková, Helena [UKOFIDA] - Liashuk, Viktória Marlenovna [UKOEXIF] - Otrísalová, Lucia [UKOFIAA] - Vojtechová Poklač, Saša [UKOFISF] - Roháč, Juraj [UKOFIAV] - Slobodník, Martin [UKOFIJP] - Sopóci, Ján [UKOFISC] - Škoviera, Daniel [UKOFIKF] - Truhlářová, Jana [UKOFIRO] - Valachovič, Pavol [UKOFIHS] - Zambor, Ján [UKOFISL] - Žabka, Marek [UKOFIHV] – Drobný, Jaroslav [UKOFIKF] – Adam, Anton [UKORKDT] – Puchovský, Ján [UKOPADS]: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. - 1. vyd. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013. - 684 s.

ISBN 978-80-970350-1-3

Z dôvodu rozsiahlosti úplného zoznamu autorského kolektívu sa uvádzajú len zamestnanci UK

 

BAB03 Bojničanová, Renáta [UKOPDRJL] - Mikuláš, Roman [UKOPDNJL] - Mistrík, Erich [UKOPDEOV] - Tihányiová, Monika [UKOPDDEJ] - Abaffy, Dušan - Abel, Adam - Adam, Anton [UKORKDT] - Adamčík, Slavomír - Adamovičová, Andrea - Drábik, Milan [UKOPRCAG] - Beňuš, Radoslav [UKOPRBAN] - Černušák, Ivan [UKOPRCFZ] - Gálová, Eliška [UKOPRBGE] - Gbelská, Yvetta [UKOPRBMV] - Horváth, Anton [UKOPRCBI] - Jenčo, Marián [UKOPRZFG] - Kršková, Lucia [UKOPRBZF] - Kuruc, Jozef [UKOPRCJD] - Lauko, Viliam [UKOPRZRG] - Lintnerová, Otília [UKOPRGLG] - Machová, Zora [UKOPRZFG] - Minár, Jozef [UKOPRZFG] - Mistríková, Jela [UKOPRBMV] - Neboháčová, Martina [UKOPRCBI] - Obernauerová, Margita [UKOPRBMVs] - Ševčovičová, Andrea [UKOPRBGE] - Uher, Pavel [UKOPRGMP] - Judák, Viliam[UKORKCD] - Ferencová, Elena [UKOLFULFB] - Bernadič, Marián [UKOLFUPF] - Bernadičová, Helena [UKOLFBLL] - Ondruš, Dalibor [UKOLFONU] - Ostatníková, Daniela [UKOLFFYU] - Šteňo, Juraj [UKOLFNK] - Turecký, Ladislav [UKOLFULCH] - Babiak, Michal [UKOFIES] - Benická, Jana [UKOFIJP] - Bielik, Lukáš [UKOFILG] - Buzássyová, Ľudmila [UKOFIKF] - Buzová, Katarína [UKOFIKN] - Čierniková, Beáta [UKOFIRL] - Daniš, Miroslav [UKOFIHS] - Dobríková, Mária [UKOFISF] - Dolník, Juraj [UKOFISJ] - Drobný, Jaroslav [UKOFIKF] - Dušíková, Anikó [UKOFIMJ] - Follrichová, Mária [UKOFIZU] - Gáborová, Margita [UKOFIGN] - Gahér, František [UKOFILG] - Gažáková, Zuzana [UKOFIKF] - Grusková, Jana [UKOFIKF] - Hlavčáková, Svetlana [UKOFIZU] - Horňák, Pavel [UKOFIPG] - Hrčková, Andrea[UKOFIKN] - Hrdináková, Ľudmila [UKOFIKN] - Hulková, Marta [UKOFIHV] - Hurbanič, Martin [UKOFIHS] - Huttová, Mária [UKOFIAA] - Kajanová, Yvetta [UKOFIHV] - Kalaš, Andrej [UKOFIDF] - Lacináková, Mária [UKOFIKF] - Laiferová, Eva [UKOFISC] - Lichnerová,Lucia [UKOFIKN] - Marko, Vladimir [UKOFILG] - Matejko, Ľubor [UKOFIRJ] - Múcska, Vincent [UKOFIHS] - Otrísalová, Lucia [UKOFIAA] - Vojtechová Poklač, Saša [UKOFISF] - Roháč, Juraj [UKOFIAV] - Rybár, Lukáš [UKOFIHS] - Slobodník, Martin [UKOFIJP] - Šedivý,Juraj [UKOFIAV] - Škoviera, Daniel [UKOFIKF] - Taneski, Zvonko [UKOFISF] - Truhlářová, Jana [UKOFIRO] - Valachovič, Pavol [UKOFIHS] - Žabka, Marek [UKOFIHV] - Bartková, Viera [UKOFIES] - Botíková, Marta [UKOFIET] - Beňa, Jozef [UKOPADS] - Reimer, Tibor[UKORKKTs]: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. - 1. vyd. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016. - 678 s.

ISBN 978-80-970350-2-0

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

 

BDF01 Adam, Anton [UKORKDT]: Na Popolcovú stredu : Pokánie-potreba nájsť sám seba

In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 1 (1991), s. 44-45. - ISSN 0139-861X

 

BDF02 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 6 (1991), s. 283-284. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2012 Spuchľák, Ľudovít: Explikácia titulu "Coredemptrix". Námestovo : Kubík, 2012, S. 87

 

BDF03 Adam, Anton [UKORKDT]: Na prvú postnu nedeľu : Obrátenie - nový rozmer života

In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 1 (1991), s. 46-47. - ISSN 0139-861X

 

BDF04 Adam, Anton [UKORKDT]: Na druhú pôstnu nedeľu : Prekvapenie ?

In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 1 (1991), s. 47-48. - ISSN 0139-861X

 

BDF05 Adam, Anton [UKORKDT]: Na 20. nedeľu v období "cez rok" : Pozvanie

In: Duchovný pastier. - Roč. 72, č. 6 (1991), s. 284-285. - ISSN 0139-861X

 

BDF06 Adam, Anton [UKORKDT]: Na štvrtú postnu nedeľu : Návrat

In: Duchovný pastier. - Roč. 73, č. 2 (1992), s. 93-94. - ISSN 0139-861X

 

BDF07 Adam, Anton [UKORKDT]: Viera a skutky

In: Duchovný pastier. - Roč. 73. č. 9 (1992), s. 413-416. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2011 Moricová, Jana: Premenenie Pána v Latinskej cirkvi. In: Ježiš z Nazareta - teologické a religionistické súvislosti. Prešov : Prešovská univerzita, 2011, S. 93

 

BDF08 Adam, Anton [UKORKDT]: Na piatu pôstnu nedeľu : Poznaj sám seba

In: Duchovný pastier. - Roč. 73, č. 2 (1992), s. 95-96. - ISSN 0139-861X

 

BDF09 Adam, Anton [UKORKDT]: Štvrtá veľkonočná nedeľa : Dobrý Pastier

In: Duchovný pastier. - Roč. 74, č. 3 (1993), s. 135-137. - ISSN 0139-861X

 

BDF10 Adam, Anton [UKORKDT]: Kňazstvo v pohľade sv. Vincenta z Pauly

In: Duchovný pastier. - Roč. 74, č. 6 (1993), s. 257-260. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Moricová, Jana: Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis. Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF - Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007, S. 60

 

BDF11 Adam, Anton [UKORKDT]: Piata veľkonočná nedeľa : Správna cesta života

In: Duchovný pastier. - Roč. 74, č. 3 (1993), s. 137-138. - ISSN 0139-861X

 

BDF12 Adam, Anton [UKORKDT]: Spor o Matku - Mariológia ako ekumenický problém

Lit. 21

In: Duchovný pastier. - Roč. 75, č. 10 (1994), s. 440-442. - ISSN 0139-861X

 

BDF13 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Prostredník Ježiš Kristus podľa W. Granata

Lit. 7 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 76, č. 10 (1995), s. 438-440. - ISSN 0139-861X

 

BDF14 Adam, Anton [UKORKDT]: Panna Mária Spoluvykupiteľka?

In: Katolícke noviny. - Roč. 118 , č. 1 (2003), s. 10. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF15 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariánska úcta v živote a poslaní kňaza

Lit. 32 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 6 (2009), s. 272-278. - ISSN 0139-861X

Ohlasy (1):

[o4] 2010 Barta, Jaroslav: Duchovný pastier, roč. 91, č. 3 (2010), s.115

 

BDF16 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Siedma bolesť Panny Márie: Ježišovo telo snímajú z kríža a ukladajú do hrobu

In: Katolícke noviny. - Roč. 129, č. 32 (2014), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF17 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ježiš Nazaretský Benedikta XVI.

In: Katolícke noviny. - Roč. 130, č. 14/15 (2015), s. 34-35. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF18 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Poslanie Božej Matky, ktoré ju vynieslo do neba

In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 33 (2016), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF19 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Eucharistia je pohľad skrze veky

In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 22 (2017), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF20 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Kalkatu nájdeš na celom svete

In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 38 (2017), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF21 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Snúbeneckú lásku najlepšie preverí čas

In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 7 (2017), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF22 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Aby sa z nás nestali iba konzumenti sviatostí

Lit.: 2 zázn.

In: Katolícke noviny. - Roč. 133, č. 8 (2018), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF23Anton Adam 1957- UKORKDT

Lurdské zjavenia sú stále aktuálne 

Vykazovacie obdobie CREPČ

 

2019

Kategória EPC

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

 

Katolícke noviny. - Roč. 134, č. 7 (2019), s. 8-9

ISSN

 

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

 

UKOKR19

 

BDF24Anton Adam 1957- UKORKDT

Vydávať svedectvo je naša povinnosť

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Katolícke noviny. - Roč. 135, č. 3 (2020), s. 8-9

ISSN

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

UKOKR20

 

BDF25 Anton Adam 1957- UKORKDT

Všetci jedli a nasýtili sa

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Katolícke noviny. - Roč. 135, č. 31 (2020), s. 8-9

ISSN

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

UKOKR20

 

BDF26 Anton Adam 1957- UKORKDT

Nech vianočné motívy nie sú gýčom emócií

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Katolícke noviny. - Roč. 135, č. 51-52 (2020), s. 6-7

ISSN

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

UKOKR20

 

BDF27Anton Adam 1957- UKORKST

Mlčiaci Ježiš nás oslovuje

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 12 (2021), s. 8-9

ISSN

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

UKOKR21

 

BDF28Adam, Anton 1957- UKORKST

Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 23 (2021), s. 8-9

ISSN

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

UKOKR21

 

BDF29Anton Adam 1957- UKORKST

Aj individuálna púť za nebeskou Matkou prináša úžitok

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 32 (2021), s. 8-9

ISSN

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

UKOKR2

 

BDF30Anton Adam 1957- UKORKST

Blíži sa naše vykúpenie

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Vyd. údaje

Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 47 (2021), s. 8-9

ISSN

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

UKOKR21

 

 

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 

BED01 Adam, Anton [UKORKDT]: Eucharistia a budúcnosť Cirkvi

In: Diecézny eucharistický kongres. - Banská Bystrica : Rim. kat. Biskupský úrad, 1999. - S. 51-54

[Diecézny eucharistický kongres. Banská Bystrica, 31.5.-6.6.1999]

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 

BEE01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Maryja w tajemnicy wcielenia w nauczaniu ks. Wincentego Granata 2

Lit. 24 zázn.

In: Łaski pełna, Pan z Tobą. - Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2014. - S. 191-196. - ISBN 978-83-257-0677-7

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 

BEF01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Apoštol Pavol - apoštol milosti, svedok utrpenia

Lit. 13 zázn.

In: Témy z Druhého listu Korinťanom. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009. - S. 122-128. - ISBN 978-80-88937-37-1

 

BEF02 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Miesto mariánskych zjavení v živote Cirkvi

In: Panna Mária Fatimská. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2017. - S. 5-20. - ISBN 978-80-8161-273-2

 

EAJ Odborné preklady publikácií

 

EAJ01 Zasepa, Tadeusz - Adam, Anton [UKORKDT]: Pred veľkonočným ránom. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1998. - 96 s.

ISBN 80-7165-124-9

Ohlasy (1):

[o6] 2000 Akimjak, Amantius: Duchovný pastier, 81, 2000, 9, s. obal

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

 

EDI01 Adam, Anton [UKORKDT]: Adam A., Móricová J., atď., Rozličné aspekty teológie stvorenia

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 298-304. - ISSN 1335-8081

Rec.: Rozličné aspekty teológie stvorenia. - Banská Bystrica - Badín : Teologický inštitút sv. Františka Xaverského, 2002

 

EDI02 Adam, Anton [UKORKDT]: Ad Eucharistická obeta v 20. storočí

Lit. 3 zázn.

In: Duchovný pastier. - Roč. 86, č. 4 (2005), s. 224. - ISSN 0139-861X

Rec.: Eucharistická obeta v 20. storočí / Sirovič, František. - Duchovný pastier

 

EDI03 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ks. Marian Włosiński, Apel Jasnogórski w służbie edukacji

In: Znamiona etyki wychowawczej. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - S. 201-202. - ISBN 978-83-61609-01-8

Rec.: Apel Jasnogórski w służbie edukacji / Włosiński, Marian. - Włocławek : Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2006

 

EDI04 Adam, Anton [UKORKDT]: KRUPA, J.: Možnosti kooperácie medzi teológiou a exaktnými vedami

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 100-101. - ISSN 1335-8081

Rec.: Možnosti kooperácie medzi teológiou a exaktnými vedami / Krupa, Jozef. - Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 9, č. 1 (2012), s. 84-96

 

EDI05 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : KRUPA, J.: Relevantné vieroučné a pastorálne témy o sviatosti krstu a birmovania

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 64. - ISSN 1335-8081

Rec.: Relevantné vieroučné a pastorálne témy o sviatosti krstu a birmovania / Krupa, Jozef. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014

 

EDI06 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : KRUPA, J.: Výskum akceptovania téz Reinharda Messnera Magistériom

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 134. - ISSN 1335-8081

Rec.: Výskum akceptovania téz Reinharda Messnera Magistériom / Krupa, Jozef. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013

 

EDI07 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Košč, Stanislav, Kresťanské posolstvo pre mier vo svete

In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 7 (2014), s. 361. - ISSN 0139-861X

Rec.: Kresťanské posolstvo pre mier vo svete / Košč, Stanislav. - VERBUM - vydavateľstvo KU : Ružomberok, 2013

 

EDI08 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : KRUPA, J.: Katolícka dogmatická teológia

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 129-131. - ISSN 1335-8081

Rec.: Katolícka dogmatická teológia / Krupa, Jozef. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014

 

EDI09 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Krupa, Jozef. Vieroučný výskum textov paleokresťanskej Tradície

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 12, č. 2 (2015), s. 83-84. - ISSN 1335-8081

Rec.: Vieroučný výskum textov paleokresťanskej Tradície / Krupa, Jozef. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015

 

EDI10 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.: Evanjelizácia sociálnych vzťahov (Sociálna náuka v súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi)

In: Duchovný pastier. - Roč. 97, č. 4 (2016), s. 221-222. - ISSN 0139-861X

Rec.: Evanjelizácia sociálnych vzťahov (Sociálna náuka v súčasných dokumentoch Katolíckej cirkvi) / Košč, Stanislav. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2015

 

EDI11 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Krupa, Jozef. Katolícka cirkev a ekumenizmus po Druhom vatikánskom koncile. Výskum stavu ekumenického dialógu z pohľadu dokumentov

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 14, č. 2 (2017), s. 130-132. - ISSN 1335-8081

Rec.: Katolícka cirkev a ekumenizmus po Druhom vatikánskom koncile. Výskum stavu ekumenického dialógu z pohľadu dokumentov / Krupa, Jozef. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017

 

EDI12 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Krupa, Jozef. Katolícka cirkev a misie ad gentes po Druhom vatikánskom koncile

In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 15, č. 1 (2018), s. 141-142. - ISSN (print) 1335-8081

 

EDI13 Anton Adam 1957- UKORKDT

Krupa, Jozef: Pôvodca večnej spásy

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Vyd. údaje

Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 17, č. 2 (2020), s. 135-137

ISSN

ISSN (print) 1335-8081 ISSN (online) 2644-6928

Kód afiliácie

UKOKR20

 

EDI14Anton Adam 1957- UKORKST

Halina Irena Szumil (red.) Zyciem glosil Ewangelie

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 102, č. 1 (2021), s. 48-49

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR21

 

EDI15Anton AdamAdam, Anton 1957- UKORKST

Patrik Maturkanič and Ivana Tomanová Čergeťová et al.: Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Vyd. údaje

Verba theologica. - Roč. 20, č. 1 (2021), s. 106-113

ISSN

ISSN (print) 1336-1635

Kód afiliácie

UKOKR21

 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

 

FAI01 - Adam, Anton [UKORKDT] (100%): Angelológia a jej súčasné interpretácie. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009

Recenzovaný zborník

ISBN 978-80-88937-38-8

 

FAI02 - Adam, Anton [UKORKDT] (100%): Mária - Matka v každej dobe. - 1. vyd. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017. - 419 s.

Recenzovaný zborník

ISBN 978-80-88937-78-4

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

 

GII01 Adam, Anton [UKORKDT]: Čo je schizma a čo dogma?

In: Katolícke noviny. - Roč. 120, č. 42 (2005), s. 10. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII02 Adam, Anton [UKORKDT]: Môžu byť nekresťania spasení?

In: Katolícke noviny. - Roč. 120, č. 29 (2005), s. 10. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII03 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Vianoce - Kristus ako dar pre svet a človeka

In: Xaver. - Roč. 14 , č. 4 (2007), s. 8-9. - ISSN 1335-2628

 

GII04 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Akceptovať Medžugorie ako miesto modlitby?

In: Katolícke noviny. - Roč. 124, č. 49 (2009), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII05 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Refleksja nad postawionymi pytaniami

In: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 425-426. - ISBN 978-83-7363-934-8

[Być człowiekiem - Być prorokiem. Łuck, 9.-12.10.2008]

 

GII06 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Rozdiel medzi rehoľníkom a mníchom, pátrom a frátrom

In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 41 (2010), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII07 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ako sa interpretujú zjavenia v iných náboženstvách

In: Katolícke noviny. - Roč. 126, č. 40 (2011), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII08 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Nádej života - plnosť Boha

In: Xaver. - Roč. 184 , č. 1 (2011), s. 3. - ISSN 1335-2628

 

GII09 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Na cestu ohlasovania

In: Nesmieme mlčať nad slovom. - Bratislava : Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011. - S. 5-6. - ISBN ISSN 978-80-970281-2-1

 

GII10 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Modlitba Anjel Pána, odkedy sa modlí a prečo

In: Katolícke noviny. - Roč. 126, č. 21 (2011), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII11 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Na cestu pravdy

In: Zobuď sa slovom. - Bratislava : Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011. - S. 5-6. - ISBN ISSN 978-80-970281-5-2

 

GII12 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Úcta k Panne Márii - Matke milosrdenstva

In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 20 (2016), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII13 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Strata blízkej osoby a nosenie smútku

In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 41 (2016), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII14 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Možno prijať sviatosti s výhradami?

In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 27 (2016), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512

 

GII15 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Pobožnosť piatich prvých sobôt

In: Panna Mária Fatimská. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2017. - S. 30-32. - ISBN 978-80-8161-273-2

 

GII16 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Ak je srdce prázdne, naplní ho Boh

In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 51-52 (2017), s. 3. - ISSN (print) 0139-8512

 

 

GII17 Slavomír Michna, Anton Adam

Božia vôľa

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Vyd. údaje

Xaver. - Roč. 28, č. 1 (2019), s. 6-10

ISSN

ISSN (print) 1335-2628

Kód afiliácie

UKOKR1

 

GII18 Anton Adam 1957- UKORKDT

O premenení nového života v Pánovi

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Vyd. údaje

Estote Benedicti [elektronický dokument]. - č. 25 (2019), s. 10-13 [online]

Kód afiliácie

UKOKR19

 

GII19 Anton Adam 1957- UKORKDT

Pravda viery nie je subjektívnym rozhodnutím

Vykazovacie obdobie CREPČ

2019

Kategória EPC

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Vyd. údaje

Katolícke noviny. - Roč. 134, č. 34 (2019), s. 14-14

ISSN

ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399

Kód afiliácie

UKOKR19

 

 GII20Anton Adam 1957- UKORKDT

Aká je úloha anjelov

Vykazovacie obdobie CREPČ

2020

Kategória EPC

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Vyd. údaje

Gorazd. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 20-21

ISSN

ISSN (print) 1336-4677

Kód afiliácie

UKOKR19

 

GII21Anton Adam

Pohľad na Kristovu obetu na kríži

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Vyd. údaje

Duchovný pastier. - Roč. 102, č. 2 (2021), s. 75-84

ISSN

ISSN (print) 0139-861X

Kód afiliácie

UKOKR21

 

 

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 223): 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (15)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (65)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (11)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (26)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (3)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (3)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (30)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)

EAJ Odborné preklady publikácií (1)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (15)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (2)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (21)

 

Štatistika ohlasov (125):

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (34)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (87)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)