Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje na RKCMBF UK sú spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Ochrana osobných údajov na Univerzite Komenského

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov na Univerzite Komenského, spôsob spracúvania osobných údajov a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (www.uniba.sk/oou).

Akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov rieši zodpovedná osoba UK (DPO - data protection officer):

 • e-mail: dpouniba.sk
 • korešpondenčná adresa:
  Zodpovedná osoba
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Centrum informačných technológií UK
  Šafárikovo námestie 6
  P.O.BOX 440
  814 99 Bratislava 1
  Slovenská republika

Fakultní koordinátori ochrany osobných údajov na RKCMBF UK, ktorí spolupracujú so zodpovednou osobnou UK (DPO), sú:

Ochrana osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).