Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Úradná výveska

Výberové konanie na pracovné miesto vicerektor v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, afiliovaný Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, v zastúpení jej rektorom ThDr. Pavlom Zahatlanom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

 –  1  pracovné miesto vicerektor  

Kvalifikačné predpoklady:

  • - vysokoškolské  vzdelanie ekonomického smeru so zameraním na ekonomiku a účtovníctvo
  • - ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore katolícka teológia,                
  • - predchádzajúca prax v odbore minimálne 3 roky,
  • - morálna a občianska bezúhonnosť,
  • - súhlas diecézneho biskupa
  • - aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka

     Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu: po úspešnom absolvovaní výberového konania

Forma výberového konania: osobný pohovor

Požadované doklady:   prihláška do výberového konania ,profesijný životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kópie dokladov o vzdelaní, dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, zasielajte  do 15. apríla 2018 na adresu: RKCMBF UK  Bratislave, Samova 14, 949 01 Nitra.

Nitra, 19.3.2018                                                                                      

 

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD, rektor seminára

Výberové konanie na funkčné miesto profesora

Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBFv zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 funkčné miesto profesora v študijnom odbore katolícka teológia na Katedre pastorálnej teológie

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore, vedecko-pedagogický titul profesor v danom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, pedagogická prax v odbore, morálna a občianska bezúhonnosť, znalosť aspoň jedného svetového jazyka, kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK.

Výberové  konanie bude realizované formou osobného pohovoru. 

Termín nástupu:  01. 05. 2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov.

Kritériá na obsadzovanie miest profesorov na RKCMBF UK sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Prihlášku do výberového konania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 03. 2018 na adresu: Dekanát RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,  dekan fakulty

 

  

Na tejto stránke poskytujeme základné informácie o UK RKCMBF a o možnosti prístupu k ďalším informáciám o UK RKCMBF podľa zákona č. 211/2000 Z.z.