Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Úradná výveska

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta

Dekan RKCMBF UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

·         1 funkčné miesto docenta v študijnom odbore katolícka teológia na Katedru dogmatickej teológie, pracovisko Nitra 

Kvalifikačné predpoklady:

-          ukončené vysokoškolské  vzdelanie v príslušnom odbore,

-          vedecko-pedagogický titul docent v danom odbore,

-          pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,

-          vedecko-výskumná činnosť,

-          publikačná a prednášková činnosť,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          znalosť svetového jazyka,

-          kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK 

Kritériá RKCMBF UK na obsadzovanie funkcií docentov sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

Výberové  konanie sa bude konať formou osobného pohovoru. 

Termín nástupu: 15. 09. 2017 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, zoznam publikačnej činnosti,  výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 31. 08. 2017 na adresu: Dekanát RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava.

  ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.               

Na tejto stránke poskytujeme základné informácie o UK RKCMBF a o možnosti prístupu k ďalším informáciám o UK RKCMBF podľa zákona č. 211/2000 Z.z.