Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Úradná výveska

Prefekt - lektor na Katedre pastorálnej teológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská  bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  funkcie a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

-          1 funkcia a pracovné miesto  prefekta  -  lektora  na  Katedre pastorálnej teológie 

Kvalifikačné predpoklady:

-          ukončené VŠ vzdelanie II.  stupňa v  študijnom odbore katolícka teológia,

-          predchádzajúca pedagogická prax v odbore minimálne 3 roky,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          súhlas vlastného ordinára a kánonické poverenie učiť na RKCMBF UK. 

Výberové  konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru. 

Termín nástupu:  1.9.2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Prihlášku do výberového konania, životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte  do 12. júla 2018 na adresu: Dekanát RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

V Bratislave,  20. júna 2018 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD. v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 

 ·         rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

Kvalifikačné predpoklady

-       súhlas miestneho ordinára,

-       vysokoškolské vzdelanie v odbore katolícka teológia,

-       pastoračná prax minimálne 10 rokov,

-       morálna a občianska bezúhonnosť,

-       organizačné a riadiace schopnosti,

-       znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu:  15.7.2018

Forma výberového konania: osobný pohovor

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi preukazujúcimi splnenie kvalifikačných predpokladov, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 26.6.2018  na adresu: Dekanát RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

V Bratislave 11. júna 2018

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK

 

Voľné pracovné miesto

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu údržbár.

Požadujeme:

-          minimálne výučný list v odboroch technického zamerania

-          morálnu a občiansku bezúhonnosť

-          manuálnu zručnosť

Miesto výkonu práce: Bratislava, Kapitulská 26

Platové podmienky:  podľa zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Termín nástupu: 1. 7. 2018, resp. podľa dohody

Záujemcovia o túto pozíciu môžu prihlášku, kópiu výučného listu, svoj profesijný životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zasielať poštou alebo osobne na adresu: Dekanát RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: Dalma.Gubacovafrcth.uniba.sk.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.; dekan fakulty

Na tejto stránke poskytujeme základné informácie o UK RKCMBF a o možnosti prístupu k ďalším informáciám o UK RKCMBF podľa zákona č. 211/2000 Z.z.