Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konanie - funkčné miesto profesor na Katedre biblických vied

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská  bohoslovecká fakulta v  zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa - profesora:

·         1 funkčné miesto profesora v študijnom odbore katolícka teológia na Katedre biblických vied

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,

-          vedecko-pedagogická hodnosť profesor v danom odbore,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

-          pedagogická prax v odbore minimálne 8 rokov,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          znalosť aspoň dvoch svetových jazykov,

-          kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK.

Výberové  konanie bude realizované formou osobného pohovoru.

Termín nástupu:  1.4.2019

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov. 

Prihlášku do výberového konania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 10.1.2019 na adresu: RKCMBF UK, Dekanát, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

V Bratislave,  27.11.2018

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie - funkčné miesto profesor na Katedre cirkevných dejín

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská  bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa - profesora:

·         2 funkčné miesta profesorov v študijnom odbore katolícka teológia na Katedre cirkevných dejín 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

-          vedecko-pedagogická hodnosť profesor v danom odbore,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

-          pedagogická prax v odbore minimálne 8 rokov,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          znalosť aspoň dvoch svetových jazykov,

-          kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK.

Výberové  konanie bude realizované formou osobného pohovoru.

Termín nástupu:  1.3.2019

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov. 

Prihlášku do výberového konania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 10.1.2019 na adresu: RKCMBF UK, Dekanát, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

V Bratislave,  27.11.2018

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie - vedúci Katedry cirkevných dejín

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa:

·         1 miesto vedúceho Katedry cirkevných dejín 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom alebo príbuznom odbore,

-          vedecko-pedagogická hodnosť docent alebo profesor,

-          pedagogická prax v odbore minimálne 8 rokov,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť,

-          organizačné a riadiace schopnosti,

-          znalosť aspoň jedného svetového jazyka,

-          kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, kanonická misia, vypracovaná koncepcia rozvoja katedry, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Prihlášku a požadované doklady zasielajte do 10.1.2019 na adresu: RKCMBF UK, Dekanát, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1. 

Výberové  konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru.

Termín nástupu: 1.3.2019

Platové podmienky podľa platných predpisov.

V Bratislave, 28.11.2018

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty

Na tejto stránke poskytujeme základné informácie o UK RKCMBF a o možnosti prístupu k ďalším informáciám o UK RKCMBF podľa zákona č. 211/2000 Z.z.