Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konania - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, afiliovaný Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, v zastúpení rektorom seminára ThLic. Mariánom Dragúňom v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

  • 1  pracovné miesto – vicerektor-prefekt – odborný asistent na Katedre morálnej teológie
  • 1  pracovné miesto - odborný asistent na Katedre liturgiky

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v  študijnom odbore katolícka teológia,

-          predchádzajúca pedagogická prax minimálne 3 roky,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,

-          kánonické poverenie učiť na RKCMBF UK. 

Termín nástupu: 1.9.2019

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Požadované doklady - prihlášku do výberového konania, profesijný životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kópie dokladov o vzdelaní, dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti - zasielajte do 26. augusta 2019 na adresu: RKCMBF UK  Bratislava, Kňazský seminár sv.Gorazda, Samova 12, 949 01 Nitra.

Nitra, 31.07.2019

ThLic. Marián Dragúň, rektor seminára