Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konanie - funkčné miesto profesor na Katedre biblických vied

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská  bohoslovecká fakulta v  zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa - profesora:

·         1 funkčné miesto profesora v študijnom odbore katolícka teológia na Katedre biblických vied

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,

-          vedecko-pedagogická hodnosť profesor v danom odbore,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

-          pedagogická prax v odbore minimálne 8 rokov,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          znalosť aspoň dvoch svetových jazykov,

-          kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK.

Výberové  konanie bude realizované formou osobného pohovoru.

Termín nástupu:  1.4.2019

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov. 

Prihlášku do výberového konania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 10.1.2019 na adresu: RKCMBF UK, Dekanát, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

V Bratislave,  27.11.2018

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty

Na tejto stránke poskytujeme základné informácie o UK RKCMBF a o možnosti prístupu k ďalším informáciám o UK RKCMBF podľa zákona č. 211/2000 Z.z.