Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aula Benedikta XVI.

Aula Benedikta XVI. je aulou Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Je miestom a svedkom väčšiny významných udalostí fakulty: uskutočňujú sa v nej promócie, slávnostné otváranie i ukončenie akademického roka, konferencie, duchovné i kultúrne podujatia a ďalšie slávnostné akty.

Aula RKCMBF UK - pôvodné Auditorium maximum Univerzity Komenského - bola po obnove slávnostne inaugurovaná a poctená menom emeritného pápeža Benedikta XVI.

<output>slávnostne inaugorovaná a poctená menom emeritného pápeža Benedikta XVI.</output>

<output>uskutočňovali promócie, inštalácie rektorov, udeľovania čestných doktorátov, konferencie a ďalšie slávnostné akty. </output>

<output>uskutočňovali promócie, inštalácie rektorov, udeľovania čestných doktorátov, konferencie a ďalšie slávnostné akty. </output>

<output>V tejto aule sa až do sprevádzkovania terajšej auly na Šafárikovom námestí uskutočňovali promócie, inštalácie rektorov, udeľovania čestných doktorátov, konferencie a ďalšie slávnostné akty. </output>

Z histórie auly

Univerzita Komenského v rokoch 1919-1921 zriadila v neskororenesančnej budove pôvodného jezuitského kolégia, ktoré dal po roku 1630 postaviť  ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány, svoj rektorát a na prvom poschodí aulu s kapacitou asi 100 miest (v súčasnosti v tejto budeve sídli RKCMBF UK a pôvodná Malá aula je seminárnou kaplnkou).

Keďže od roku 1921 v tejto budove začali svoju činnosť Právnická fakulta UK a Filozofická fakulta UK, bola už aula pre ďalšie fungovanie novej vysokej školy nevyhovujúca, a preto sa začalo s prístavbou novej veľkej auly (Auditorium maximum) s kapacitou asi 200 miest, ktorá bola odovzdaná do používania v roku 1925. V tejto aule sa až do sprevádzkovania terajšej auly na Šafárikovom námestí uskutočňovali promócie, inštalácie rektorov, udeľovania čestných doktorátov, konferencie a ďalšie slávnostné akty.

Od roku 1936 sa na Kapitulskej ulici nachádza sídlo bohosloveckej fakulty, ktorá sa v roku 1990 opať pripojila do zväzku fakúlt Univerzity Komenského ako Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta. Auditorium maximum UK sa tak stalo aulou RKCMBF.

Slávnostá inaugurácia obnovenej auly

15. decembra 2015 bola obnovená aula Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK slávnostne inaugurovaná a poctená menom emeritného pápeža Benedikta XVI.

Inauguračná slávnosť bola obohatená príspevkami približujúcimi prínos Jozefa Ratzingera z pohľadu viacerých teologických disciplín:

  • Podnetné myšlienky v teológii Benedikta XVI. (Jozef Krupa)
  • Pohľad na očistec v magistériu Benedikta XVI. (Peter Mášik)
  • Benedikt XVI., obdivovateľ sv. Augustína (Peter Slepčan)
  • Prínos Jozefa Ratzingera k ochrane ľudského embrya (Vladimír Thurzo)

Keďže jednou z "lások" Jozefa Ratzingera je klasická hudba, v programe inauguračnej slávnosti nemohol chýbať ani tento rozmer, sprostredkovaný dielami klasikov v podaní kvarteta Jána Kružliaka.

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa 1. apríla 1992 v aule RKCMBF UK ešte ako prefekt Kongregácie pre náuku viery stretol so seminaristami, predstavenými seminára i pedagógmi, stráviac s nimi nezabudnuteľné chvíle. Pri tejto príležitosti do seminárskej kroniky po latinsky napísal: "Nech Pán požehná tento dom!".

K inaugurácii auly RKCMBF UK Benedikt XVI. napísal:

Excelencia,

ďakujem vám srdečne za Váš list z 21. augusta, v ktorom ste ma informovali o rekonštrukcii auly Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave a Vašom zámere dať tomuto priestoru meno “Aula Benedikta XVI.” Necítim sa byť hodný takejto pocty, ale ak ste presvedčený o účelnosti tohto pomenovania, s vďačnosťou prijmem váš návrh. Bude pre mňa radosťou byť takto prítomný uprostred Vašej teologickej a cirkevnej práce.

Z celého srdca udeľujem Vašej milovanej Bratislavskej arcidiecéze moje apoštolské požehnanie.

Váš v Pánovi,

Benedikt XVI.

Fotografie z inaugurácie Auly Benedikta XVI. sú k dispozícii vo fotobanke Tlačovej kancelárie KBS i na fakultnom facebookovom profile.