Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Disciplinárne konanie

Disciplinárna komisia RKCMBF UK

Predseda komisie

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Členovia

Mgr. Daniel Ižold, pedagóg

Martin Gira, študent (BA)

Miroslav Maňák, študent (NR)

 

VP č. 13/2018 Disciplinárny poriadok UK pre študentov

Prílohy:

Príloha č. 5

Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o uložení disc. opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 4

Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 3

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 2

Formulár na predvolanie študenta [.docx]

Príloha č. 1

Formulár na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania [.docx]

 

VP č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov.