Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Služby pre študentov a zamestnancov

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť.

Centrum je lokalizované na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline.  Bližšie informácie sú na webovej stránke: htp://www.cezap.sk

Fakultný koordinátor pre podporu študentov so špecifickými potrebami (posudzuje možnosti / obmedzenia / a mieru rizík štúdia príslušného študijného programu pre študentov so špecifickými potrebami): doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Tlačivá

Potvrdenie o poruchách učenia [pdf]

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení [pdf]

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb
[pdf]

Žiadosť o primerané úpravy [rtf]

Študijný poradca

Študijný poradca z radov pedagógov

Mgr. Gašpar Fronc

Študijný poradca z radov študentov

Samuel Poledňák