Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty pre styk s médiami

Kontakty pre uľahčenie styku odborníkov RKCMBF UK s verejnosťou a s médiami:

 

Morálna a etická tematikadoc. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
Vladimir.Thurzo(at)frcth.uniba.sk
Systematická teológiaprof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.
Jozef.Krupa(at)frcth.uniba.sk
Pastorálna teológiaprof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Marian.Surab(at)frcth.uniba.sk
Biblické témy a biblická archeológiadoc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Jozef.Jancovic(at)frcth.uniba.sk
Cirkevné dejinyprof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Emilia.Hrabovec(at)frcth.uniba.sk
Cirkevné právoICDr. Tibor Hajdu, PhD.
Tibor.Hajdu(at)frcth.uniba.sk