Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty pre styk s médiami

Kontakty pre uľahčenie styku odborníkov RKCMBF UK s verejnosťou a s médiami:

 

Morálna a etická tematikaThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
Vladimir.Thurzo(at)frcth.uniba.sk
Systematická teológiaThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
Anton.Ziolkovsky(at)frcth.uniba.sk
Pastorálna teológiaprof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Marian.Surab(at)frcth.uniba.sk
Biblické témy a biblická archeológiaThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Jozef.Jancovic(at)frcth.uniba.sk
Cirkevné dejinyprof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Emilia.Hrabovec(at)frcth.uniba.sk
Cirkevné právoJUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD.
Jozef.Kemp(at)frcth.uniba.sk