Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vydávanie dokladov a archív

Vydávanie dokladov absolventom

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z aktuálneho kalendárneho roka, ktorí si neprevzali doklady o vzdelaní na slávnostnej promócii, kontaktujte pani Mgr. Miriam Fidlerovú z Oddelenia vzdelávania RUK.

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, kontaktujte Archív UK.

Vydávanie dokladov o vzdelaní v anglickom jazyku

Doklady o vzdelaní pre absolventov v anglickom jazyku sa vydávajú len súčasne s dokladmi v slovenskom jazyku na základe písomnej žiadosti študenta, ktorá sa podáva na študijnom oddelení najneskôr v deň štátnej skúšky. V žiadosti študent uvedie, o ktorý doklad má záujem: diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške. Vydávanie dokladov je podľa ustanovení vnútorných predpisov UK bez poplatku.

Potvrdenia o štúdiu z archívu

Potvrdenia o štúdiu vydáva študijné oddelenie fakulty v Bratislave, resp. študijné oddelenie kňazského seminára v Nitre alebo v Badíne.

Potvrdenia o štúdiu z archívu fakulty:

  • potvrdenie o dobe štúdia
  • výpis zo študijných výsledkov
  • výpis zo študijného plánu
  • potvrdenie o užívaní titulu „magister“ – absolventi RKCMBF do roku 1990
  • odpis vysvedčenia (osvedčenia) o štátnej skúške – absolventi od roku 1992

Potvrdenia o štúdiu z archívu UK:

  • odpis vysokoškolského diplomu  – absolventi od roku 1991

Výška poplatkov za vydanie potvrdenia o štúdiu z archívu:

potvrdenie o dobe štúdia7,- €
výpis zo študijných výsledkov a zo študijného plánu7,- € za jednu stranu
odpis vysokoškolského diplomu33,- €
odpis vysvedčenia o štátnej skúške33,- €

Správny poplatok za potvrdenie o dobe štúdia, výpis zo študijných výsledkov, výpis zo študijného plánu a odpis vysvedčenia o štátnej skúške uhradí žiadateľ bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou až na základe výzvy pracovníka študijného oddelenia na účet fakulty:

číslo účtu7000149667/8180
IBANSK40 8180 0000 0070 0014 9667
variabilný symbol4051130
správa pre prijímateľameno a priezvisko/výpis

Správny poplatok za odpis diplomu uhradí žiadateľ na účet UK až na základe výzvy pracovníka Archívu UK.