Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Všeobecné voľby do AS UK na volebné obdobie 2023 - 2027

Oznam o vyhlásení volieb

Zápisnica volebnej komisie o výsledku volieb

Predseda Akademického senátu RKCMBF UK

 

Mgr. Gašpar Fronc
Katedra kresťanskej filozofie a historických vied

 e-mail: fronc (at) frcth.uniba.sk

Zloženie AS RKCMBF UK - funkčné obdobie 2023-2027

Zamestnanecká časť akademickej obce

Predseda

Mgr. Gašpar Fronc

1. podpredseda

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Členovia

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

ThLic. Peter Jandura

<output>ThLic. Peter Jandura</output>

<output>ThLic. Peter Jandura</output>

<output></output>

Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Mgr. Peter Pajerský

 

Študentská časť akademickej obce

2. podpredseda

Mgr. Matej Kuna

Členovia

Vojtech Kováč

Ján Mikuško

Ľubomír Staník

Všeobecné voľby do AS RKCMBF UK na volebné obdobie 2023 - 2027

Vyhlásenie volieb

Navrhnutí kandidáti

Zoznam zvolených zástupcov

Zápisnica volebnej komisie

Voľby do ŠRVŠ na obdobie 2021 - 2024

Vyhlásenie volieb