Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Ptredseda Akademického senátu RKCMBF UK

 

Mgr. Gašpar Fronc
Katedra kresťanskej filozofie a historických vied

Tel. + 421 2 32 777 109

 

Zloženie AS RKCMBF UK - volebné obdobie 2019-2023

Zamestnanecká časť akademickej obce

Predseda

Mgr. Gašpar Fronc (Nitra)

1. podpredseda

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. (Bratislava)

Členovia

ThLic. Anton Ďatelinka, PhD.

<output>doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.</output>

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD. (Bratislava)

Mgr. Miroslav Hafera

Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (Bratislava)

Mgr. Peter Pajerský (Bratislava)

 

Študentská časť akademickej obce

2. podpredseda

Adam Bauer (Bratislava)

Členovia

Branislav Duhár (Nitra)

Adrián Gál (Bratislava)

Marek Gazdík (Nitra)

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty

Akademický senát RKCMBF UK na svojom zasadnutí 7. 10. 2021 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu dekana fakulty na 25. 11. 2021.