Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Reakcia na výzvu Rady vysokých škôl SR

 

Akademický senát RKCMBF UK v Bratislave prijal jednomyseľne na svojom zasadnutí dňa 15. 2. 2022 nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 10/20220215

Akademický senát RKCMBF UK v Bratislave prijíma Výzvu RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl,  ktorú  prijalo  plénum  RVŠ  na  svojom  zasadnutí  v  stredu,  9.  2.  2022.  Zároveň Akademický senát  RKCMBF UK navrhuje dekanovi RKCMBF UK v Bratislave na deň protestu dňa 21. 2. 2022 vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so študentmi o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska  UK k novele Zákona o VŠ na pôde RKCMBF UK.

Akademický senát RKCMBF UK v Bratislave plne podporuje rektora UK v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v jeho snahe o zachovanie akademickej samosprávy.

 

 

Predseda Akademického senátu RKCMBF UK

 

Mgr. Gašpar Fronc
Katedra kresťanskej filozofie a historických vied

Tel. + 421 2 32 777 109

 

Zloženie AS RKCMBF UK - volebné obdobie 2019-2023

Zamestnanecká časť akademickej obce

Predseda

Mgr. Gašpar Fronc (Nitra)

1. podpredseda

 

Členovia

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. (Nitra)

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD. (Bratislava)

Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (Bratislava)

Mgr. Peter Pajerský (Bratislava)

Mgr. Slavomír Trnka (Nitra)

 

Študentská časť akademickej obce

2. podpredseda

Adam Bauer (Bratislava)

Členovia

Adrián Gál (Bratislava)

František Galis (Nitra)

Marek Gazdík (Nitra)

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty

Akademický senát RKCMBF UK na svojom zasadnutí 7. 10. 2021 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu dekana fakulty na 25. 11. 2021.

V stanovenej dobe bol navrhnutý jeden kandidát.

Voľby do ŠRVŠ na obdobie 2021 - 2024

Vyhlásenie volieb