Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Zloženie AS RKCMBF UK - volebné obdobie 2015-2019

Zamestnanecká časť akademickej obce

Predseda

Mgr. Gašpar Fronc (Nitra)

 

1. podpredseda

PhDr. Oľga Gavendová (Bratislava)

Členovia

Prof. ThDr. Anton Adam, PhD. (Banská Bystrica – Badín)

ThDr. Alexander Knorr, PhD. (Bratislava)

Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (Bratislava)

ThDr. Jozef Repko, PhD. (Banská Bystrica – Badín)

Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. (Nitra)

ThLic. Ján Viglaš (Banská Bystrica – Badín)

. . . (Nitra)

 

Študentská časť akademickej obce

2. podpredseda

Ing. Tomáš Balala (Bratislava)

Členovia

Branislav Duhár (Nitra)

Matej Izrael (Banská Bystrica – Badín)

Martin Maliniak (Nitra)

Ing. Michal Sandánus (Banská Bystrica – Badín)

Marek Vávra (Bratislava)


Voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského na obdobie 2015 – 2019.

Výsledky volieb

Voľby do Akademického senátu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na obdobie 2015 – 2019.

Výsledky volieb


Zápisnice zo zasadnutí akademického senátu

Akademicky senát 2011 — 2015

Akademický rok 2014/2015

Zápisnica zo zasadnutia AS RKCMBFUK dňa 15. 10. 2014

Zápisnica zo zasadnutia AS RKCMBF UK dňa 28. 01. 2015

Zápisnica zo zasadnutia AS RKCMBFUK dňa 28. 05. 2015

Zápisnica zo zasadnutia AS RKCMBFUK dňa 15. 06. 2015

Akademický rok 2015/2016

Zápisnica z hlasovania per rollam 19. 10. 2015

 

Akademicky senát 2015 — 2019

Akademický rok 2015/2016

 

Akademický rok 2016/2017

 

Akademický rok 2017/2018

Vnútorné predpisy UK upravujúce činnosť AS RKCMBFUK

Rokovací poriadok AS RKCMBF UK

Zásady volieb do AS RKCMBF UK