Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Všeobecné voľby do AS RKCMBF UK na volebné obdobie 2023 - 2027

Vyhlásenie volieb

Predseda Akademického senátu RKCMBF UK

 

Mgr. Gašpar Fronc
Katedra kresťanskej filozofie a historických vied

Tel. + 421 2 32 777 109

 

Zloženie AS RKCMBF UK - volebné obdobie 2019-2023

Zamestnanecká časť akademickej obce

Predseda

Mgr. Gašpar Fronc (Nitra)

1. podpredseda

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD. (Bratislava)

Členovia

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. (Nitra)

doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD. (Bratislava)

Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (Bratislava)

Mgr. Peter Pajerský (Bratislava)

Mgr. Slavomír Trnka (Nitra)

 

Študentská časť akademickej obce

2. podpredseda

Adam Bauer (Bratislava)

Členovia

Adrián Gál (Bratislava)

František Galis (Nitra)

Marek Gazdík (Nitra)

Doplňovacie voľby do AS UK

Akademický senát UK na 23. riadnom zasadnutí dňa 22. 6. 2022 uznesením č. 16/22.06.2022 vyhlásil doplňovacie voľby do AS UK na volebné obdobie 2021 – 2024.

výpis z uznesení AS UK

Akademický senát RKCMBF UK stanovil vykonanie doplňovacích volieb vo volebnom obvode RKCMBF UK

uznesenie AS RKCMBF UK

 

 

 

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty

Akademický senát RKCMBF UK na svojom zasadnutí 7. 10. 2021 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu dekana fakulty na 25. 11. 2021.

V stanovenej dobe bol navrhnutý jeden kandidát.

Voľby do ŠRVŠ na obdobie 2021 - 2024

Vyhlásenie volieb