Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Elektronická pošta / Office 365

Elektronická pošta pre študentov (Office 365)

Denní i externí študenti RKCMBF UK majú k dispozícii univerzitný e-mailový systém pre študentov (Office 365).

V rámci služby Office365 je pre študentov k dispozícii univerzitná e-mailová schránka s veľkosťou až 25 GB. Emailová schránka bude študentom naviac prístupná aj ako absolventom.

Postupne sú v rámci Office 365 k e-mailu pridávané i ďalšie služby, ktoré zjednodušujú prácu s dokumentami a podporujú skupinovú spoluprácu v rámci krúžkov, odborov či ročníkov.

Prístup k Office 365

Prístup k e-mailovej schránke je možný cez Portál centrálnych služieb IT na UK moja.uniba.sk a všetky informácie o službe Office 365 sú uvedené na stránke Office 365.

Riešenie problémov

V prípade akýchkoľvek problémov so schránkou je treba kontaktovať univerzitné centrum podpory CePIT - jeho pracovníci sú pripravení pomôcť s riešením prípadných problémov pri používaní služby Office 365.

Riešenie problémov so službou Office 365 priamo IT pracovníkmi fakulty a jej inštitútov nie je podporované, preto sa obracajte len na centrum podpory CePIT!

Elektronická pošta pedagógov a zamestnancov

Centrum IT na RKCMBF UK spravuje schránky elektronickej pošty pre pedagógov a zamestnancov fakulty. Z dôvodu zabezpečenia dôvernosti dát, zvýšenia bezpečnosti počítačových systémov používaných na fakulte a jej teologických inštitútoch, resp. kňazských seminároch, zabezpečenia ochrany osobných údajov a existencie stabilnej e-mailovej adresy musia mať podľa Príkazu dekana č. 1/2012 všetci pedagógovia a zamestnanci fakulty internú schránku elektronickej pošty.

Zamestnanci a pedagógovia majú adresu elektronickej pošty v tvare:

Meno.Priezvisko@frcth.uniba.sk

Vzhľadom na obsah emailovej komunikácie v rámci UK, ktorá môže obsahovať dôverné informácie, Centrum IT nerealizuje presmerovanie emailových adries na poštové schránky mimo UK okrem prípadov uvedených v Príkaze dekana č. 1/2012.

Prístup k poštovým schránkam je možný buď štandardnými protokolmi POP3, IMAP a SMTP, alebo prostredníctvom webového rozhrania (webmail).

Vygenerované heslo k poštovej schránke si môže používateľ zmeniť na stránkach webmailu (tlačidlá menu: Nastavenia->Zmeniť heslo).

Nastavenie POP3/IMAP a SMTP pre pedagógov a zamestnancov

Prístup k elektronickej pošte je možný prostredníctvom akéhokoľvek poštového klienta, ktorý podporuje komunikáciu s poštovým serverom uvedenými štandardnými protokolmi:

 • POP3 na sťahovanie a čítanie pošty
 • IMAP na čítanie a uloženie pošty na serveri
 • SMTP na odosielanie pošty

Komunikácia cez všetky uvedené protokoly je realizovaná prostredníctvom SSL/TLS šifrovania.


POP3/IMAP

Sťahovanie pošty do poštového klienta protokolom POP3, resp. čítanie pošty prostredníctvom protokolu IMAP je realizované na základe autentifikácie menom a heslom prostredníctvom zabezpečeného (šifrovaného) spojenia.

Nastavenie poštového klienta:

POP3/IMAP server: mail.frcth.uniba.sk
meno (používateľ/username/login): meno pridelené technickým správcom
heslo (password): heslo pridelené technickým správcom
zabezpečenie: SSL šifrovanie (SSL encryption)
typ autentifikácie: heslo (password)

Odtlačok (fingerprint) pre verifikáciu SSL šifrovania (selfsigned certificate):
SHA1 Fingerprint: BC:9F:6B:96:B7:DD:95:B8:38:3F:17:59:E7:29:B4:5E:0E:EA:DB:B2
MD5 Fingerprint: BA:02:20:67:88:B7:04:4F:07:65:BD:1B:78:88:3B:14

Vydavateľ / server (issuer/subject):
E=admin@frcth.uniba.sk,CN=mail.frcth.uniba.sk,OU=FRCTH,O=Comenius University,L=Bratislava,ST=-,C=SK

Prístup prostredníctvom protokolov POP3 a IMAP je na štandardných portoch 110, 995 (POP3) a 143, 993 (IMAP).


SMTP

Odosielanie pošty cez fakultný poštový server protokolom SMTP je realizované na základe autentifikácie menom a heslom prostredníctvom zabezpečeného (šifrovaného) spojenia (SMTP over TLSv1).

Nastavenie poštového klienta:

SMTP server: mail.frcth.uniba.sk
zvoliť voľbu: server vyžaduje autentifikáciu (server requires authentication)
meno (používateľ/username/login): meno pridelené technickým správcom, zhodné s menom pre POP3/IMAP
heslo (password): heslo pridelené technickým správcom, zhodné s heslom pre POP3/IMAP
zabezpečenie: TLS šifrovanie (TLS encryption)
typ autentifikácie: plain/login

Odtlačok (fingerprint) pre verifikáciu SSL šifrovania (selfsigned certificate):
SHA1 Fingerprint: 7B:AE:6B:92:87:3C:C4:24:47:46:5F:5A:9B:0F:98:43:C4:65:8C:D5
MD5 Fingerprint: 27:0B:63:80:8E:C1:56:54:B5:C9:85:E7:0F:AF:8F:46

Vydavateľ / server (issuer/subject):
E=admin@frcth.uniba.sk,CN=mail.frcth.uniba.sk,OU=FRCTH,O=Comenius University,L=Bratislava,ST=-,C=SK

Prístup prostredníctvom protokolu SMTP je možný na štandardnom porte 25, resp. ak je tento port blokovaný, na alternatívnom porte 587.

Upozornenie: vyššie uvedené informácie o tvare emailových adries a nastaveniach pop3/imap/smtp neplatia pre poštové servery Teologických inštitútov v Nitre a v Badíne a ich používateľov.
Nastavenia pre poštový server TI v NItre sú uvedené na webovej stránke inštitútu.

Riešenie známych problémov

V niektorých novších klientoch i webových prehliadačoch nie je zabezpečená komunikácia so serverom prostredníctvom protokolov TLS 1.0/1.1 podporovaná.

Na obnovenie komunikácie treba vykonať nasledovné úpravy:

 • webové prehliadače:
  Pri prístupe na fakultný webmail sa zobrazí upozornenie o nepodporovaných protokoloch spolu s tlačidlom na zapnutie podpory pre TLS 1.0/1.1.
  Po zapnutí podpory TLS 1.0/1.1 prístup na fakultný webmail funguje bez problémov.

 • poštový klient Thunderbird:
  V menu vpravo hore treba zvoliť Možnosti (alternatívne ak je zapnuté horné menu, tak voľba Nástroje->Možnosti).
  V Možnostiach v časti Všeobecné treba rolovať úplne dolu a zvoliť Editor nastavení.
  V editore nastaviť voľbu security.tls.version.min na 1.

 • poštový klient MS Outlook (prípadne ďalší emailoví klienti využívajúci Secure Channel, t.j. implementáciu TLS v MS Windows 10):
  Zapnutie podpory TLS 1.0 je treba vykonať priamo v registroch MS Windows (odkaz smeruje na oficiálny návod Microsoftu).

 • poštový klient Evolution (na nových linuxových distribúciách, napr. Fedora 33 a pod.):
  V systéme treba nastaviť: update-crypto-policies --set LEGACY
  resp. pre návrat len k verzii predchádzajúcich nastavení, napr. na úroveň nastavení z Fedora 32: update-crypto-policies --set DEFAULT:FEDORA32

Webmail pre pedagógov a zamestnancov

Webmail zabezpečuje alternatívny prístup k emailovej komunikácii prostredníctvom webového rozhrania.

Fakultný webmail (Bratislava)

Fakultný webmail zabezpečuje prístup k emailovej komunikácii pre pedagógov a zamestnancov fakulty a teologických inštitútov prostredníctvom webového rozhrania.
Fakultný webmail podporuje šifrované spojenie (SSL/TLS zabezpečenie) a je k dispozícii na stránke: webmail.frcth.uniba.sk

Nové verzie prehliadačov Firefox, Chrome,... prestávajú podporovať staršie štandardy šifrovacieho protokolu TLS 1.0 a 1.1. Keďže aktuálna verzia webmailu podporuje TLS1.1, pre prístup k webmailu treba:
- manuálne zapnúť podporu pre TLS 1.0/1.1 u tých prehliadačov, ktoré to umožňujú (napr. FIrefox 74.0);
- použiť staršie ESR verzie prehliadačov, ktoré podporu TLS 1.0/1.1 majú. Vhodné je použitie starších ESR prehliadačov v prenostnej/portable verzii, ktorá nezruší nainštalovaný najnovší prehliadač na počítači.
Portable ESR verzia Firefoxu na stiahnutie: Firefox Portable ESR 68.6.0 Slovak

Nitra

Webmail teologického inštitútu v Nitre podporuje šifrované spojenie (SSL/TLS zabezpečenie) a je dostupný na stránke: webmail.ksnr.sk

Badín

Činnosť Kňazského seminára v Badíne bola ukončená ku koncu akademického roka 2018/2019.

Webmail teologického inštitútu v Badíne, ktorý podporuje šifrované spojenie (self-signed SSL/TLS zabezpečenie), je prístupný na stránke: mail.xaver.sk/webmail