Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzitné a fakultné heslá

Na prihlásenie k centrálnym informačným systémom a službám Univerzity Komenského je potrebné celouniverzitné heslo (AIS2, Office365, MS Teams, Služby manažmentu identít a osôb a pod.), resp. prístupový kód (WiFi, VPN, UK proxy, atď.).

Celouniverzitné heslo (heslo L1)

Prístupové heslo L1 je primárnym prostriedkom pre overenie identity používateľa pri komunikácii s univerzitou. Je potrebné na prihlásenie do mnohých systémoch, preto je treba si ho zapamätať a používať ho bezpečne:

  • heslo nikomu neprezrádzať, neposielať ho e-mailom a nehovoriť ho do telefónu;
  • dané heslo používať len na univerzitných stránkach;
  • treba sa prihlasovať z bezpečných počítačov/zariadení – pozor na zariadenia zavírené, ktoré dokážu odchytávať zadávané heslá;
  • v prípade podozrenia, že heslo je prezradené, treba si ho okamžite zmeniť;
  • pri ústnej, telefonickej ani e-mailovej komunikácii Univerzita Komenského od užívateľa heslo nikdy nepožaduje!

Možnosti zmeny hesla

Prístupový kód (heslo L0)

Prístupový kód L0 sa v súčasnosti používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity. Tiež je použitý pre prístup k službám WiFi Eduroam a VPN.

Prístupový kód je možné zistiť na základe svojho prihlasovacieho mena (loginu) a hesla na stránke https://identity.uniba.sk/wifi.

Služby manažmentu identít a osôb

Služby manažmentu identít a osôb je možné nájsť na stránke https://identity.uniba.sk/.

V rámci služieb Centrálnej databázy osôb je možné i upravovať profil akontaktné údaje zamestnanca UK, ktoré sa zobrazujú na webe. Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Fakultné systémy a viacero druhov používateľských mien a hesiel

Používateľské meno (login), prístupové heslo L1 a prístupový kód L0 sa nevzťahujú na prístup do fakultných systémov RKCMBF UK.

Fakultné systémy RKCMBF UK:

  • pôvodná lokálna počítačová sieť fakulty v Bratislave a v Nitre;
  • fakultné poštové schránky na doméne @frcth.uniba.sk a @ksnr.sk;
  • fakultné zdieľané úložisko dokumentov.

Vygenerované heslo k fakultným systémom je možné si zmeniť na stránke Nastavenie hesla.

 

Prihlasovacie údaje k fakultným systémom RKCMBF UK generuje technický správca IIKS na RKCMBF každému novému používateľovi osobitne.

Analogicky to platí i pre teologický inštitút - kňazský seminár v Nitre, kde prihlasovacie údaje prideľuje správca IT nitrianskeho seminára.

Okrem celouniverzitných prístupov (login, L1, LO) a lokálnych prístupov (fakultná sieť, email) existujú ešte samostatné skupiny prístupov, napr. prístup do SAPu, Virtuy,...