Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzitné heslá

Na prihlásenie k centrálnym informačným systémom a službám Univerzity Komenského (AIS2, WiFi, CDO a pod.) je potrebné celouniverzitné heslo, resp. prístupový kód.

Celouniverzitné heslo (heslo L1)

Prístupové heslo L1 je primárnym prostriedkom pre overenie identity používateľa pri komunikácii s univerzitou. Je potrebné na prihlásenie do mnohých systémoch, preto je treba si ho zapamätať a používať ho bezpečne:

  • heslo nikomu neprezrádzať, neposielať ho e-mailom a nehovoriť ho do telefónu;
  • dané heslo používať len na univerzitných stránkach;
  • treba sa prihlasovať z bezpečných počítačov/zariadení – pozor na zariadenia zavírené, ktoré dokážu odchytávať zadávané heslá;
  • v prípade podozrenia, že heslo je prezradené, treba si ho okamžite zmeniť;
  • pri ústnej, telefonickej ani e-mailovej komunikácii Univerzita Komenského od užívateľa heslo nikdy nepožaduje!

Možnosti zmeny hesla

Prístupový kód (heslo L0)

Prístupový kód L0 sa v súčasnosti používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity. Tiež je použitý pre prístup k službám WiFi Eduroam a VPN.

Prístupový kód je možné zistiť na základe svojho univerzitného preukazu na stránke Zistenie prístupového kódu cez preukaz.

Používateľské meno (login)

Každý používateľ informačných systémov a centrálnych služieb Univerzity Komenského má svoje jedinečné používateľské meno (login).

Používateské meno je možné zistiť na základe svojho univerzitného preukazu na stránke Zistenie prístupového kódu cez preukaz.

Ďalšie služby Centrálnej databázy osôb

Ďalšie služby Centrálnej databázy osôb (CDO) je možné nájsť na stránke Služby Centrálnej databázy osôb.

V rámci služieb Centrálnej databázy osôb je možné i upravovať profil akontaktné údaje zamestnanca UK, ktoré sa zobrazujú na webe. Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Upozornenie - viacero druhov používateľských mien a hesiel

Používateľské meno (login), prístupové heslo L1 a prístupový kód L0 sa nevzťahujú na prístup do lokálnej počítačovej siete RKCMBF a k fakultným poštovým schránkam.

Prihlasovacie údaje do siete RKCMBF a k poštovým schránkam generuje technický správca IIKS na RKCMBF každému novému používateľovi osobitne.
To isté platí i pre teologické inštitúty, na ktorých prihlasovacie údaje generujú správcovia IT jednotlivých inštitútov.

Okrem celouniverzitných prístupov (login, L1, LO) a lokálnych prístupov (fakultná sieť, email) existujú ešte samostatné skupiny prístupov, napr. prístup do SAPu, Virtuy,...