Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Portál centrálnych služieb

Centrum informačných technológií UK (CIT) zabezpečuje nevyhnutnú spoluprácu všetkých informačných pracovísk univerzity a jej fakúlt a prispieva k rozvoju univerzity pri rastúcich nárokoch na komunikáciu, spracovanie údajov, zavádzanie hardvérových a softvérových inovácií.

Spolupráca jednotlivých súčastí Univerzity Komenského v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) sa uskutočňuje prostredníctvom celouniverzitných služieb IKT.

MOJA.UNIBA.SK

Portál Univerzity Komenského moja.uniba.sk slúži ako úvodná stránka a vstupná brána k centrálnym informačným službám Univerzity Komenskeho, pričom obsahuje:

  • zoznam centrálnych služieb zabezpečovaných Centrom informačných technológií UK;
  • informácie o aktuálnych výpadkoch, či nedostupnosti jednotlivých služieb;
  • pomocné nástroje pre využívanie centrálnych služieb (zmena hesla, zisťovanie prístupových kódov, UOČ,...);
  • iné doplnkové služby (história výpadkov,...).