Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Informačná bezpečnosť

Informačná bezpečnosť na UK

Všeobecné zásady informačnej bezpečnosti na Univerzite Komenského v Bratislave ako aj povinnosti používateľov sú zosumarizované v Bezpečnostnej politike a smerniciach rektora UK, ktoré sú k dispozícii na stránke dokumentov Centra informačných technológií UK.

Školenie základného bezpečnostného povedomia v oblasti IT

Na základe Čl.25 vnútorného predpisu UK č. 12/2009 je školenie povinné pre všetkých pracovníkov UK, ktorí pracujú s osobnými údajmi alebo ďalšími citlivými informáciami, realizujú elektronické finančné transakcie alebo pracujú ako asistenti riaditeľov/dekanov súčastí univerzity. Ak ste dostali pozvánku na školenie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa vás to týka. Nepovinne sa školenia môže zúčastniť ktokoľvek.

Ďalšie informácie o školeniach sú uvedené na stránke Školenie základného bezpečnostného povedomia v oblasti IT.

Informačná bezpečnosť - ďalšie zdroje

Základné informácie o zabezpečení počítača je možné nájsť na stránke Zabezpečenie počítača.

Online hrozby a ochrana proti nim [pdf, CZ] - základné používateľské povedomie ohľadom zombí, vírusov, spamov, krádeží identít a pod. (Zdroj: Technet.cz)

Jednoducho spracované pravidlá počítačovej bezpečnosti [pdf, CZ].