Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

WiFi / Eduroam

O WiFi

WiFi je množina štandardov pre bezdrôtové lokálne siete. WiFi umožňuje bedrôtovú komunikáciu medzi počítačmi a ďalšími zariadeniami (aktívne prvky siete, PDA, smartphony), pripojenie počítača na internet a pod.

Od 8.8.2009 RKCMBF ponúka WiFi pripojenie, ktoré je v rámci UK integrované do projektu Eduroam.

Okrem WiFi pripojenia Eduroam sú vo viacerých lokalitách prístupné aj samostatné Wifi pripojenia fakulty a kňazských seminárov.

Pravidlá používania

V čase použitia služby sa stáva osobný počítač/zariadenie používateľa súčasťou počítačovej siete RKCMBF, a preto je povinný dodržiavať pravidlá uvedené v Predpisy UK pre oblasť informačných technológií.

Dôrazne upozorňujeme, že služba WiFi na RKCMBF je určená na podporu vyučovacieho procesu, vedeckej činnosti, prípadne študentských aktivít, projektov a podujatí zastrešovaných fakultou a kňazským seminárom.

Prístup k službe

Eduroam

Služba WiFi je určená pre všetkých pracovníkov a študentov UK, ako aj pre používateľov z inštitúcií participujúcich na projekte Eduroam. Pri porušení podmienok jej používania môže byť konkrétnym používateľom zrušená. Existenciou služby nevzniká nárok na použitie služby. RKCMBF neručí za nedostupnosť služby na jednotlivých pracoviskách.

Pri použití služby sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktoré ma každý zamestnanec a študent UK pridelené v centrálnej databáze osôb (CDO) a môže si ich vyhľadať na Zistenie prístupového kódu. Externí používatelia sa so žiadosťou o prístupové údaje musia obrátiť na svoju domovskú organizáciu.

Fakultné WiFi pripojenia

Služba WiFi je určená pre všetkých pracovníkov a študentov UK, ako aj pre používateľov, ktorým sú prístupné miesta pokryté WiFi signálom. Pri porušení podmienok jej používania môže byť konkrétnym používateľom prístup k tejto službe zrušený. Existenciou služby nevzniká nárok na použitie služby. RKCMBF neručí za nedostupnosť služby na jednotlivých pracoviskách.

Návody na použitie

Pre použitie služby je nutné mať v počítači, či inom zariadení bezdrôtovú (wireless) sieťovú kartu (802.11b, 802.11g...) a byť v dosahu WiFi spojenia.

Pripojenie nie je viazané na žiaden konkrétny operačný systém (v súčasnosti sú pripojenia realizované z GNU/Linux, MS Windows XP/Vista/7, Mac OS X, iPhone, iPad, Android, Maemo/MeeGo, Sailfish, MS Windows Mobile/Phone a Symbian).

Eduroam

Meno bezdrôtovej siete (SSID), ku ktorej je možné sa v rámci služby WiFi pripojiť, je eduroam.

Klientské zariadenie (PC, notebook, smartphone/tablet a pod.) je možné si nakonfigurovať podľa nasledovných manuálov uvedených na univerzitných stránkach služby WiFi-Eduroam:

Fakultné WiFi pripojenia

Informácie o ostatných WiFi pripojeniach fakulty a inštitútov sú k dispozícii priamo v lokalitách ich pokrytia (SSID, spôsob overenia atď.).

Miesta pripojenia/dostupnosť

Bratislava - Eduroam (SSID: eduroam)

Kapitulská 15: 2. poschodie - študovňa knižnice

Kapitulská 24, 26: bez prístupu - budovy v rekonštrukcii

Upozornenie: vzhľadom na aktuálne obmedzenie firmware prístupových bodov (nepodporované AES pre WPA2) je miesto AES použité TKIP. U klientov, ktorí nedokážu automaticky použiť TKIP miesto AES, treba voľbu TKIP nastaviť ručne. Automaticky to nastavujú napr. nové distribúcie GNU/Linux, ručne treba zvoliť TKIP v položke Data encryption napr. v MS Windows XP.

Bratislava - fakultné WiFi pripojenie (SSID: cmbf_public)

Kapitulská 15: celá budova
Kapitulská 24, 26: bez prístupu - budovy v rekonštrukcii

Nitra

Informácie o miestach, na ktorých sú WiFi pripojenia dostupné, sú k dispozícii u správcu IT v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.

Možné problémy

Problémy s pripojením

  • nízka úroveň signálu - veľká vzdialenosť od AP (prístupového bodu) alebo rušenie;
  • zle nakonfigurované parametre pripojenia;
  • vyčerpaný limit IP adries vyhradených pre WiFi pripojenie a prideľovaných službou DHCP.

Problémy s priepustnosťou

  • nízka úroveň signálu - veľká vzdialenosť od AP (prístupového bodu) alebo rušenie;
  • veľmi veľký objem dát prenášaný inými počítačmi využívajúcimi službu WiFi - maximálna priepustnosť je obmedzená aktívnymi prvkami siete.