Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prístupové systémy

Hlavný vchod sídla fakulty v Bratislave

Prístupový systém do hlavnej budovy sídla fakulty v Bratislave (Kapitulská 26) umožňujúci vstup do budovy prostredníctvom bezdotykového čipu/kľúčenky.

Prístupový systém využíva vlastné čipy a nie je napojený na celouniverzitnú databázu osôb (CDO).

O bezdotykový čip/kľúčenku možno požiadať hospodára fakulty.

Fakultná knižnica v Bratislave - interný vchod

Prístupový systém do fakultnej knižnice umožňujúci priamy prístup pedagógov, doktorandov a zamestnancov do Sály Aquinas pre študijné a pedagogicko-vedecké účely.

Prístupový systém využíva vlastné čipové karty a nie je napojený na celouniverzitnú databázu osôb (CDO).

O čipovú kartu možno požiadať technického správcu IIKS fakulty, ktorý ju vydáva na základe povolenia vedúcej knižnice.