Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpora publikovania

Potrebné informácie a základnú podporu publikovania je možné získať vo Fakultnej knižnici.

MIDAS - portál o informačnej a mediálnej gramotnosti

Súčasná spoločnosť kladie veľký dôraz na problematiku informačnej gramotnosti predovšetkým v oblasti informačných kompetencií akademických pracovníkov a študentov. Portál o informačnej a mediálnej gramotnosti má za cieľ informačnú gramotnosť charakterizovať, propagovať a podporovať prostredníctvom:

  • sumarizácie štandardov informačnej gramotnosti,
  • príkladov a metodických návodov rozvíjajúcich informačné kompetencie,
  • tutoriálov a videotutoriálov.

Portál je dostupný na webovom sídle midas.uniba.sk.

Writefull

Writefull je nástroj využívajúci algoritmy umelej inteligencie, ktorý slúži na korekciu odborných anglických textov.

Ponúka nasledovné možnosti:

  • Writefull Revise  (https://revise-uniba-sk.writefull.ai/) – nástroj na korekciu akademických textov v anglickom jazyku (webový nástroj, ktorý kontroluje už hotové texty)
  • Writefull Cite  (https://cite-uniba-sk.writefull.ai/) – nástroj na korekciu citovania (webová aplikácia, ktorá kontroluje využívanie citácií)
  • Writefull for Word (doplnok priamo do MS Wordu, vyžaduje inštaláciu)
  • Writefull for Overleaf (rozšírenie prehliadača Chrome, ktoré umožňuje kontrolu jazyka v aplikácii Overleaf)

Writefull Revise a Writefull Cite sú dostupné len v rámci počítačovej siete UK, resp. prostredníctvom univerzitného VPN pripojenia.

Na prevzatie:

Na získanie úplného prístupu je potrebné pri vytvorení osobného účtu použiť univerzitnú e-mailovú adresu @uniba.sk.

Základné informácie formou webinárov (YouTube):