Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Webové stránky fakulty

10. marca 2015 bola sprístupnená nová - súčasná webová prezentácia našej fakulty, ktorá výzorom i technologicky korešponduje s aktuálnou webovou prezentáciou Univerzity Komenského.

Do súčasnej prezentácie sme sa snažili nielen preniesť všetky relevantné informácie z prezentácie pôvodnej, ale ich aj doplniť o nové možnosti a snahu terajší web fakulty neustále rozvíjať.

V roku 2021 boli upravené logá a symboly UK a jej súčastí, na základe čoho bol následne upravený aj vizuál webových stránok fakulty. Fakultné logá sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a formátoch na prevzatie v komprimovanom balížku ZIP.

Informácie pre editorov

Dôležitým zámerom vedenia fakulty je snaha oživiť webové stránky a napĺňať ich kvalitným obsahom.

Aby to bolo možné, obsah webovej prezentácie fakulty je vytváraný primárne poverenými editormi z jednotlivých oddelení a katedier.

Správa fakultného webu sa uskutočňuje v nasledovných úrovniach:

 • fakultný webmaster/administrátor:
  ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD., technický správca IIKS fakulty
  – riešenie technologických záležitostí spojených s webom
  – podstatné zmeny v štruktúre a výzore webových stránok fakulty
  – úvodná stránka webu
 • fakultný editor:
  Dočasne ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD., technický správca IIKS fakulty
  – editor oddelení bez vlastného editora
  – pomocný editor pre katedry
 • vybraní a zaškolení editori z jednotlivých oddelení a katedier
  – správa obsahu svojich oddelení, resp. katedier

Editori jednotlivých oddelení a katedier sú vybraní vedením fakulty alebo daným oddelením, resp. katedrou. Svoju činnosť vykonávajú na základe absolvovania univerzitného školenia práce v Typo3.

Manuál základov editovania a práce v redakčnom systéme Typo3 je k dispozícii na prevzatie v dokumente Manuál Typo3 - základy [pdf].

Profil zamestnanca na webe UK / RKCMBF UK

Každý zamestnanec vedený v databáze CDO má vytvorený vlastný profil zamestnanca, t.j. webovú stránku, na ktorej môžu byť uvedené kontaktné informácie pracovníka a publikačná činnosť.

Informácie o obsahu profilu, jeho dostupnosti a úprave sú uvedené na stránke Profil zamestnanca.