Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpora vedy

Informácie o dostupných informačných zdrojoch a prístupoch do vedeckých databáz je možné získať vo Fakultnej knižnici.

K dispozícii je i Summon Discovery Tool  - vyhľadávací nástroj na prehľadávanie externých informačných zdrojov, ktoré sú dostupné, resp. zakúpené Univerzitou Komenského.

REDCap

REDCap (Research Electronic Data Capture) je webová aplikácia vytvorená univerzitou Vanderbilt, ktorá umožňuje bezpečnú tvorbu a spravovanie online prieskumov, dotazníkov a databáz. REDCap je celosvetovo uznávaným nástrojom vyvinutým predovšetkým na podporu vedeckého výskumu.

REDCap je možné použiť na zber všetkých typov virtuálnych dát v akomkoľvek prostredí a je v súlade s viacerými bezpečnostnými štandardmi (21 CFR Part 11, FISMA, HIPAA a GDPR). Je špecificky navrhnutý tak, aby podporoval zaznamenávanie údajov získaných z klinických štúdií a operácií či už v online alebo v offline režime. REDCap je však možné použiť na zber a spracúvanie údajov akéhokoľvek druhu.

Systém REDCap ponúka:

  • Katalóg projektov zberu údajov
  • Kalendár projektov
  • Bezpečné úložisko údajov s ochranou dát
  • Privátny repozitár zozbieraných údajov
  • Automatická validácia vstupov, kontrola chýb zadávania
  • Export do formátov Excel, PDF, SAS, SPSS a R
  • Priame základné štatistické prehľady a vizualizácia dát

Konkrétne informácie sú k dispozícii na stránke REDCap.

Štatistický softvér SAS

Štatistický analytický softvér SAS je nástroj umožňujúci sofistikované štatistické spracovanie údajov, ktorý je pre účely pedagogického procesu a nekomerčného výskumu k dispozícii pedagogickým a vedeckým zamestnancom i študentom Univerzity Komenského.

Univerzita Komenského je v súčasnosti partnerom programu Academic, čo umožňuje vyučujúcim a študentom využívať licencie SAS na výučbu a nekomerčný výskum na školských počítačoch aj domácich počítačoch. Táto licencia zahŕňa SAS Education Analytical Suite, SAS Enterprise Miner, Credit Scoring for SAS Enterprise Miner pod operačným systémom Windows.

Širšia podpora pre službu sa pripravuje, v prípade záujmu je treba sa obrátiť na technického správcu IIKS.

CLARA - HPC cluster

Univerzitný HPC (High Performance Computing) systém CLARA (CLustered Research Appliance) je navrhnutý pre náročné technické výpočty, ktorých jadrom sú masívne paralelizované maticové operácie a ktoré riešia problémy v chémii, farmácii, medicíne, genetike či biológii. Za pomerne krátky čas svojej existencie poskytol vedeckým a výskumným pracovníkom našej univerzity solídny základ na realizáciu analytických, simulačných a predikčných výpočtov.

Vedeckí pracovníci UK, ktorí by v rámci svojej vedeckej práce vedeli zužitkovať HPC výpočty, môžu využiť túto pomerne novú univerzitnú IKT službu.

Konkrétne informácie sú k dispozícii na stránke CLARA - HPC cluster.