Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

O fakulte

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK začala písať svoje dejiny na jeseň v roku 1936, keď jej brány prekročili prví bohoslovci – kandidáti kňazstva. Vo svojej histórii prešla viacerými vážnymi zmenami. Najvážnejšie sa udiali v školskom roku 1946/1947, kedy bola vyňatá zo zväzku Univerzity Komenského. Kňazský seminár v Bratislave bol po celé desaťročia jedinou inštitúciou na vzdelávanie a výchovu budúcich kňazov na Slovensku. Tento stav trval až do zmeny spoločenského systému v roku 1990. Po dlhých rokoch pôstu, keď bol počet študentov obmedzený štátnou mocou na numerus clausus, vznikli nové semináre, ktoré doslovne praskali vo švíkoch. Fakulta sa z pochopiteľných dôvodov prioritne zamerala na výchovu kňazov, ktorých bol veľký nedostatok vzhľadom na množstvo uprázdnených farností na celom území Slovenska. Popri tom ponúkla štúdium teológie stovkám laikov, ktorí po desaťročia nemali k nemu prístup a túžili nasýtiť hlad po vedomostiach.

Pozvoľné premeny spoločnosti vytvorili pre fakultu nové podmienky, ktorým sa prispôsobuje a snaží sa reagovať na nové výzvy. Výchova dobrých a vzdelaných kňazov zostane vždy prioritou bohosloveckých fakúlt. Z toho nevyhnutne vyplýva dôraz na kvalitný vzdelávací a formačný proces denných študentov katolíckej teológie. Zároveň chceme reagovať na nové výzvy, o ktoré vonkoncom nie je núdza. Po stáročia prijímané princípy, na ktorých vyrástla západná civilizácia, je potrebné predstaviť novým jazykom, viac zrozumiteľným dnešnému človeku. Ide o snahu priblížiť prístupným spôsobom kresťanskú predstavu Boha, sveta a Cirkvi. Ďalej sú v hre etické otázky, ktoré sa vynorili vďaka praktickej aplikácií výsledkov biomedicínskeho výskumu, technologického vývoja alebo rozmachu globálneho ekonomického trhu. Teológia vždy mala svoje miesto v európskom univerzitnom priestore. Čerpajúc z pokladu stáročnej tradície, chce ponúkať odpovede, ktoré budú pozvaním do diskusie o základných existenciálnych otázkach človeka a spoločnosti.

doc. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.