Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+ študenti

Všeobecné podmienky

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy). Mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka.

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov, ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohoda v čase realizácie výberového konania.

V rámci programu Erasmus+ má každá univerzita pridelený identifikačný kód, kód Univerzity Komenského je SK BRATISL02.

Informácie k mobilite študentov nájdete na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/.

 

<output>

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy). Mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka.

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov, ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohoda v čase realizácie výberového konania.

V rámci programu Erasmus+ má každá univerzita pridelený identifikačný kód, kód Univerzity Komenského je SK BRATISL02.

</output>

<output>

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy). Mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka.

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov, ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohoda v čase realizácie výberového konania.

V rámci programu Erasmus+ má každá univerzita pridelený identifikačný kód, kód Univerzity Komenského je SK BRATISL02.

</output>

Výška grantu

Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha zdaneniu. Maximálnu výšku grantu stanovuje Európska komisia, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku (dané rozdelenie môže byť v závislosti od nového akademického roka aktualizované).

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu.

Grant sa na UK vypláca v dvoch splátkach: 90 % pred pobytom a 10 % po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom. Viac v časti "pred pobytom” https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/pred-pobytom/

Študenti poberajúci sociálne štipendiá majú nárok na zvýšenie základného grantu.

Príplatok za cetovanie ohľaduplné k životnému prostrediu "green travel"

Študenti majú nárok na jednorazový príplatok 50 Eur, ak využijú inú formu dopravy ako lietadlo. Ide o cestovanie vlakom, autobusom, alebo cestovanie autom zdieľané viacerými osobami. Pred odchodom na mobilitu študent pošle e-mailom na OPE+  podpísané čestné vyhlásenie, ktorým vyhlasuje, že na mobilitu bude cestovať zelenou dopravou, je potrebné typ dopravy špecifikovať (nepravdivé vyhlásenie predstavuje porušenie podmienok zmluvy a stratu nároku na grant). V prípade autobusu a vlaku musí študent po mobilite doložiť cestovný doklad. Ak študent neinformuje vopred formou čestného vyhlásenia o zelenej doprave, nemá nárok na jej uplatnenie po ukončení mobility, ani ak by sa preukázal cestovným lístkom.

Informácie o programe LLP / ERASMUS+

Fakultný koordinátor:
doc. Mgr. Róbert Horka, PhD.,
prodekan pre vedeckú činnosť a medzinárodné vzťahy

Študenti a pedagógovia našej fakulty sa môžu uchádzať o pobyty na nasledovných univerzitách:

Medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu ERASMUS+ na roky 2022 - 2026

 • Partnerská univerzita:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ul. Dewajtis 5
  PL-01815 Warszawa
  Poland
  www.uksw.edu.pl

 • Partnerská univerzita:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
  Wydzial Teologiczny
  ul. Kanonicza 9
  PL-31-002 KRAKÓW
  Poland
  www.upjp2.edu.pl
 • Partnerská univerzita:
  Pontifical University, St Patrick's College Maynooth
  Co Kildare
  Ireland
  https://sppu.ie
 • Partnerská univerzita:
  Vytautas Magnus University
  Daukanto 28
  LT-3000 KAUNAS
  Lithuania
  www.vdu.lt
 • Partnerská univerzita:
  University of Ljubljana
  Kongresni trg 12
  SI-1000 LJUBLJANA
  Slovenia
  www.uni-lj.si
 • Partnerská univerzita:
  Episcopal Theological College of Pécs
  Hunyadi János u. 11
  7625 PÉCS
  Hungary
  www.pphf.hu
 • Partnerská univerzita:
  Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Ul. Gagarina 37
  P.-87 100 Toruń
  www.umk.pl

Bilaterálne kooperačné zmluvy

Fakultný koordinátor:
doc. Mgr. Róbert Horka, PhD.,
prodekan pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty
Tel. + 421 2 32 777 121

 • Partnerská univerzita:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
  Wydzial Teologiczny
  ul. Kanonicza 9
  PL-31 002 Kraków
  www.upjp2.edu.pl