Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzvy na ERASMUS+ a mobilitu

Akademický rok 2022/2023

 
VÝZVA NA ÚČASŤ V PROGRAME UNIVERZITNEJ ALIANCIE ENLIGHT

Do stredy 13. apríla je možné sa prihlásiť do pilotnej výzvy na semestrálnu  mobilitu Erasmus+ v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT v rámci zimného semestera 2022.

Mobility sa organizujú na základe spoločnej zmluvy pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Preto aj výberový proces nebude organizovaný na našej fakulte, ale na úrovni celej univerzity. Pred podaním prihlášky je treba si na stránkach partnerskej univerzity overiť, či študijný odbor, o ktorý mám záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s naším študijným programom na Univerzite Komenského. Po výbere a nominácii študentov bude prihláška spracovaná rovnakým spôsobom, ako ostatné semestrálne mobility Erasmus+ (podpis Learning agreement našou fakultou a partnerov, rovnaké granty...). V prihláške je možné si vybrať jednu univerzitu z aliancie ENLIGHT. Ak som už na zimný semester vybraný na mobilitu v klasickej výzve Erasmus+, prihláška sa nepodáva. Osobitné výzvy ENLIGHT sa budú organizovať pravidelne pre každý semester.

Výber bude založený iba na 2 kritériách – prospech v predchádzajúcom akademickom roku (s výnimkou študentov 1. ročníka) a motivačný list vyplnený priamo v prihláške. K podaniu prihlášky netreba žiadne iné dokumenty, iba vyplnenú online prihlášku (odkaz).

ENLIGHT je európska sieť univerzít, založená na podporu vyváženej kvality života, udržateľnosti a globálnej angažovanosti prostredníctvom transformácie vysokého školstva. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania.

Stránky partnerských univerzít:

 

VÝZVA NA ÚČASŤ V PROGRAME ERASMUS+

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023.

 Informácie nájdete na web stránke https://uniba.sk/erasmusplus/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom softvéru SOP Mobility.s použitím prihlasovacieho mena a hesla do AISu. 

Výzva je otvorená do 15.2.2022. Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili.

Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia a študenti dennej formy magisterského štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Bližšie informácie môžete získať na študijnom oddelení.

Akademický rok 2021/2022

Výzva na účasť v programe Erasmus+

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022.

Informácie nájdete na web stránke https://uniba.sk/erasmusplus/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom softvéru SOP Mobility.s použitím prihlasovacieho mena a hesla do AISu.

Výzva je otvorená do 28.2.2021. Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili.

Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia a študenti dennej formy magisterského štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Bližšie informácie môžete získať na študijnom oddelení.

Akademický rok 2020/2021

 
Výzva na účasť v programe Erasmus+

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ Rektorátu UK otvára 2. výzvu na výberové konania na mobility Erasmus+ štúdium na letný semester v akademickom roku 2020/2021. Prihláška bude otvorená od 14.9.2020 do 21.9.2020. Po tomto termíne nebude možné podať prihlášku.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom softvéru Mobility Online s použitím prihlasovacieho mena a hesla ako do AISu (univerzitný login a L1 heslo).

Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia a študenti dennej formy magisterského štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Bližšie informácie môžete získať na webovej stránke Mobilita študenta - štúdium / student mobility for study (SMS) a na študijnom oddelení.

 
ERASMUS+ Mobilita STA a STT

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021 na fakultách UK.

Prihlášky ako na učiteľskú mobilitu (STA), tak i mobilitu za účelom školenia (STT) sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online nasledovne:

Kópiu všetkých podkladov je potrebné zaslať prodekanke pre vedu a zahraničné styky prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec najneskôr do 15. júla 2020.

 

Výzva na účasť v programe Erasmus+

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2020/2021.

Prihláška je zverejnená na web stránke Mobilita študenta - štúdium a prihlasovanie prebieha prostredníctvom softvéru Mobility Online s použitím prihlasovacieho mena a hesla ako do AISu.

Výzva je otvorená do 29. 2. 2020. Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili. 
Termín na doplnenie dokumentov do softvéru: do 15.3.2020
Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia a študenti dennej formy magisterského štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Bližšie informácie môžete získať na študijnom oddelení.

Akademický rok 2019/2020

Erasmus+ študentská mobilita

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že po uzatvorení vysielania študentov na zimný semester 2019/2020 vznikla finančná úspora vzhľadom na vysoký počet zrušených študentských mobilít.

Z toho dôvodu Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ RUK otvára 2. výzvu na výberové konania na mobility Erasmus+ štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020.

Prihláška bude otvorená od 14.10.2019 do 25.10.2019. Po tomto termíne nebude možné podať prihlášku.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom softvéru Mobility Online s použitím prihlasovacieho mena a hesla ako do AISu.

Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia, študenti externej formy magisterského štúdia a študenti dennej formy magisterského štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Bližšie informácie môžete získať na univerzitnej stránke Mobilita študenta - štúdium a na študijnom oddelení.

Akademický rok 2018/2019

Erasmus+ študentská mobilita

Rektorát Univerzity Komenského vypísal Výzvu na študentskú mobilitu v rámci programu ERASMUS+.

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke moja.uniba.sk alebo na stránke Prihlášky na mobility, pričom prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu.

Prihláška bude otvorená do 28. februára 2019.

Mobility v rámci programu ERASMUS+ sa na RKCMBF UK môžu zúčastniť

 • študenti doktorandského štúdia, v prípade kňazov a rehoľníkov so súhlasom vlastného ordinára
 • študenti denného magisterského štúdia – laici resp. rehoľníci so súhlasom predstaveného

Je potrebné, aby študenti, ktorí si budú podávať elektronické prihlášky, vopred informovali prodekanku pre vedu a medzinárodné vzťahy prof. Dr. phil. Emíliu Hrabovec.

 

Erasmus+ učiteľská mobilita pre akademický rok 2018/2019

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019.

Novinkou pre akademický rok 2018/2019 je podávanie prihlášok prostredníctvom systému Mobility Online.

Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme. Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite:

 • Prihláška na STA mobilitu
 • Akceptačný list prijímajúcej inštitúcie

Termín na podávanie prihlášok: do 8.6.2018. Prihlášky podané po 8. júni nebudú akceptované.

 

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2018/2019.

Od AR 2018/2019 sa na študentské mobility Erasmus+ bude používať softvér Mobility Online, prihlasovanie na mobility bude prebiehať v novom formáte. Prihláška je zverejnená na web stránke Portáli centrálnych služieb UK a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AISu.

Prihláška bude otvorená do 31. januára 2018. Po tomto termíne nebude možné podať prihlášku.

Termín na doplnenie dokumentov do softvéru: do 19. februára 2018.

Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia, študenti externej formy magisterského štúdia a študenti dennej formy magisterského štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Bližšie informácie môžete získať na stránke UK Mobilita študenta - štúdium a na študijnom oddelení RKCMBF UK.

 

Akademický rok 2017/2018

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium / stáž na akademický rok 2017/2018.

O študentskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ sa na našej fakulte môžu uchádzať všetci študenti doktorandského a externého štúdia a študenti denného štúdia – laici resp. rehoľníci so súhlasom svojich rehoľných predstavených.

Žiadosti musia obsahovať:

 • prihláška (na prevzatie vo formáte DOCX a vo formáte PDF)
 • motivačný list
 • životopis
 • súhlas vlastného ordinára resp. rehoľného predstaveného (v prípade kňazov a rehoľníkov)

Žiadosti treba podať prodekanke pre medzinárodné vzťahy prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec najneskôr do 15. januára 2017.

Akademický rok 2016/2017

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+

Rektorát UK vypísal Výzvu na uskutočnenie výberových konaní na učiteľskú mobilitu a mobilitu administratívnych pracovníkov  v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2016/2017.

Tlačivo žiadosti a bližšie informácie o podmienach a potrebných dokumentoch sú na webovej stránke UK - pre učiteľov a pre administratívnych pracovníkov.

Vyplnené žiadosti so všetkými náležitosťami treba odovzdať prodekanke pre zahraničné vzťahy prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec najneskôr do 15. mája 2016.

 

Výzva na účasť študentov v programe Erasmus+

Univerzita Komenského vyzýva na predloženie žiadostí o študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2016/2017. Študenti našej fakulty sa môžu uchádzať o študijné pobyty na nasledovných univerzitách:

 • Università Europea di Roma
  Via degli Aldobrandeschi, 190
  I-00163 Roma
  www.universitaeuropeadiroma.it
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
  Wydzial Teologiczny
  ul. Kanonicza 9
  PL-31 002 Kraków
  www.upjp2.edu.pl
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Ul. Gagarina 37
  P.-87 100 Toruń
  www.umk.pl
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ul. Dewajtis 5
  01-815 Warszawa
  www.uksw.edu.pl

Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia, študenti externej formy magisterského štúdia a študenti dennej formy magisterského štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Žiadosti, adresované prodekanke pre vedu a medzinárodné vzťahy prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec, spolu so životopisom a motivačným listom je potrebné odovzdať na študijnom oddelení najneskôr do 31. januára 2016.

Bližšie informácie Vám poskytne študijné oddelenie.

Akademický rok 2015/2016

Výzva na predkladanie prihlášok na štipendiá na Univerzite Innsbruck

Bližšie informácie sú uvedené na stránke Výzva na predkladanie prihlášok Uni Innsbruck.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 10.1 2016.

 

Výzva na predkladanie prihlášok na jednomesačný pobyt na Univerzite Viedeň

Bližšie informácie sú uvedené na stránke Výzva na predkladanie prihlášok Uni Viedeň - grant pre mladých výskumníkov.

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do 31.12.2015.

 

Výzva na podávanie prihlášok na krátkodobé bilaterálne pobyty pre rok 2016

Rektorát Univerzity Komenského zverejnil výzvu na podávanie prihlášok na krátkodobé bilaterálne pobyty („burza“) pre rok 2016.

Bližšie informácie sú uvedené na stránke Burza pobytov 2016.

Žiadosti treba zaslať prodekanke pre vedu prof. Emílii Hrabovec najneskôr do 2. novembra 2015.

 

Výzva na uskutočnenie výberových konaní na učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+

Rektorát Univerzity Komenského vyhlásil Výzvu na uskutočnenie výberových konaní na učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2015/2016.

O mobilitu učiteľov sa môžu uchádzať všetci pedagógovia fakulty, ktorí majú s fakultou riadnu pracovnú zmluvu (nie dohodu) a (v prípade kňazov) súhlas vlastného ordinára.

Bližšie informácie sú uvedené na stránke Učiteľská mobilita za účelom výučby.

Prihlášky so všetkými prílohami je potrebné odovzdať prodekanke pre medzinárodne vzťahy prof. Emílii Hrabovec najneskôr do 18. júna 2015.

 

Výzva na účasť študentov v programe Erasmus+

Univerzita Komenského vyzýva na predloženie žiadostí o študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2015/2016. Študenti našej fakulty sa môžu uchádzať o študijné pobyty na nasledovných univerzitách:

 • Università Europea di Roma
  Via degli Aldobrandeschi, 190
  I-00163 Roma
  www.universitaeuropeadiroma.it
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
  Wydzial Teologiczny
  ul. Kanonicza 9
  PL-31 002 Kraków
  www.upjp2.edu.pl
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Ul. Gagarina 37
  P.-87 100 Toruń
  www.umk.pl
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ul. Dewajtis 5
  01-815 Warszawa
  www.uksw.edu.pl

Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia, študenti externej formy magisterského štúdia a študenti dennej formy magisterského štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Žiadosti, adresované prodekanke pre vedu a medzinárodné vzťahy prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec, spolu so životopisom a motivačným listom je potrebné odovzdať na študijnom oddelení najneskôr do 20. februára 2015.

Bližšie informácie Vám poskytne študijné oddelenie.

Akademický rok 2014/2015

Výzva na učiteľské mobility v rámci programu ERASMUS+

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu UK otvorilo výzvu na uskutočnenie výberových konaní na učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2014/15.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Univerzity Komenského a na stránke ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, aktuálny zoznam partnerských univerzít našej fakulty je na jej internetovej stránke.

Prihlášky s potrebnými prílohami treba odovzdať prodekanke pre medzinárodné vzťahy prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec najneskôr do 10. júna 2014.

Výzva na účasť v programe Erasmus

Univerzita Komenského vyzýva na predloženie žiadostí o študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2014/15.

Študenti našej fakulty sa môžu uchádzať o študijné pobyty na univerzitách v Toruńi, Krakove, Ríme a Navarre.

Uchádzať sa môžu všetci študenti doktorandského štúdia, študenti externej formy štúdia a študenti dennej formy štúdia – laici a rehoľníci. Kňazi a rehoľníci potrebujú súhlas vlastného ordinára, resp. rehoľného predstaveného.

Žiadosti so životopisom a motivačným listom je potrebné odovzdať na študijnom oddelení do 26. marca 2014.

Bližšie informácie Vám poskytne študijné oddelenie.

Akademický rok 2013/2014

Rektorát Univerzity Komenského uverejnil výzvu na predkladanie prihlášok pracovníkov UK na krátkodobé pracovné pobyty na zahraničných partnerských univerzitách v rámci bilaterálnych akademických výmen v kalendárnom roku 2014.

Podmienky pre žiadateľov:

 • štatút zamestnanca fakulty UK (na úväzok);
 • aktívny kontakt s pracoviskom partnerskej univerzity (zoznam partnerských univerzít je na webovej stránke OMV RUK);
 • konkrétna predstava pracovného programu pobytu (okrem konferencií a výskumných pobytov v rámci doktorandského štúdia).

Prihláška:

 • tlačivo (pozri tlačivá na stránke UK);
 • vyplnená elektronicky a kvalitne vytlačená;
 • úplná a opatrená všetkými náležitými podpismi;
 • vypracovaná v troch exemplároch odovzdaných na fakulte (1x pre fakultu, 2x pre OMVRUK).

Jazyk, ktorý kandidát zvolí na vyplnenie prihlášky, musí:

 • byť totožný s predtlačou na prihláške;
 • zvolený podľa nasledovného kľúča: slovenský jazyk pre univerzity v Čechách; francúzsky jazyk pre univerzity vo Francúzsku; nemecký jazyk pre univerzity v Nemecku a v Rakúsku; anglický jazyk pre všetky ostatné univerzity.

Nedostatočne a nekvalitne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

Prihlášku a ostatné potrebné dokumenty treba odovzdať prodekanke pre vedu a zahraničné vzťahy prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec najneskôr do 8. novembra 2013.

Akademický rok 2012/2013

Rektorát UK vydal výzvu na uskutočnenie výberových konaní na študentskú mobilitu LLP/Erasmus na akademický rok 2013/2014.

Naša fakulta má zmluvné vzťahy s nasledovnými univerzitami:

 • Università Europea di Roma
 • Universidad de Navarra, Pamplona
 • Teologická fakulta Univerzity Jána Pavla II. v Krakove
 • Teologická fakulta Univerzity Mikuláša Koperníka v Toruni

O mobilitu sa môžu uchádzať študenti denného aj externého doktorandského štúdia a študenti externého magisterského štúdia.

Potrebné dokumenty: prihláška (Student Application Form), životopis, motivačný list, v prípade kňazov – súhlas vlastného ordinára.

Prihlášku a ostatné potrebné dokumenty treba odovzdať prodekanke pre zahraničné vzťahy prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec najneskôr do 10. marca 2013.

Akademický rok 2011/2012

Výberové konanie na štipendiá

RKCMBF UK vypisuje dodatočné výberové konanie na štipendiá na študijné pobyty na partnerských fakultách v rámci programu ERASMUS.

Uchádzať sa môžu:

 • doktorandi kňazi aj laici
 • laickí študenti ostatných stupňov štúdia vrátane študentov diaľkového štúdia

K neformálnej žiadosti treba priložiť životopis a v prípade kňazov súhlas vlastného ordinára.

Žiadosti adresujte prodekanke pre vedu a medzinárodné vzťahy a fakultnej koordinátorke programu ERASMUS Prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec
najneskôr do 15. apríla 2012.

Zoznam partnerských fakúlt je na webovej stránke RKCMBF v časti Medzinárodne vzťahy.

Krátkodobé pracovné pobyty na zahraničných partnerských univerzitách

Rektorát UK zverejnil výzvu na prekladanie prihlášok pracovníkov UK na krátkodobé pracovné pobyty na zahraničných partnerských univerzitách v rámci bilaterálnych výmen v kalendárnom roku 2012 (tzv. burza).

Kompletné informácie o podmienkach, prihláške a pobyte žiadateľov sú k dispozíci v prílohe Krátke pobyty [pdf].

Prihlášku treba odovzdať prodekanke pre vedu a medzinárodné vzťahy Prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec najneskôr do 4. novembra 2011.

Výzva pre uchádzačov o štipendiá na štúdium v Austrálii

Skupina ôsmych najpoprednejších austrálskych univerzít Go8 vyhlásila výzvu o štipendiá na štúdium v Austrálii.

Ďalšie informácie je možné nájsť v prílohe Štipendiá v Austrálii [pdf].

Akademický rok 2010/2011

Dekanát RKCMBF pozýva študentov, aby sa uchádzali o študijné pobyty v zahraničí v rámci programu LLP / ERASMUS. Fakulta má v rámci programu kooperačné zmluvy s nasledovnými univerzitami:

 • Università Europea di Roma, Taliansko, v odbore cirkevné dejiny
 • Universidad de Navarra, Pamplona, Španielsko, v odbore katolícka teológia
 • Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika, v odbore katolícka teológia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poľsko, v odbore katolícka teológia

Uchádzať sa môžu študenti doktorandského štúdia alebo externí študenti magisterského alebo bakalárskeho štúdia (od 2. roč. Bc) ktoréhokoľvek študijného odboru, študovaného na RKCMBF. Kňazi potrebujú predbežný súhlas svojho ordinára.

Žiadosť s priloženým motivačným listom a životopisom adresovanú koordinátorke programu prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec treba podať najneskôr do 30. marca 2011.

Kritériá výberu:

 • motivácia a študijné priority študenta
 • jazyková pripravenosť

Akademický rok 2009/2010

Výmenný pobyt pedagógov v rámci programu ERASMUS

V čase od 4. mája do 7. mája 2010 bude na Katedre cirkevných dejín RKCMBF UK hosťovať prof. Massimiliano Valente z partnerskej univerzity Università Europea di Roma, Taliansko.

5. mája 2010 bude mať prof. Valente prednášku v rámci medzinárodnej konferencie Likvidácia reholí a ich život v ilegalite 1950-1989 na tému Východná politika Svätej stolice a Československo.

6. mája 2010 bude v rámci prednášky z cirkevných dejín prof. Hrabovec hovoriť o svojom výskume vo Vatikánskom tajnom archíve na tému Svätá stolica a Kráľovstvo SHS / Juhoslávia 1918-1939.

Cyklus prednášok z liturgiky na Karlovej univerzite v Prahe - Katolíckej teologickej fakulte

V týždni od 26. apríla do 30. apríla 2010 sa na Karlovej univerzite v Prahe – Katolíckej teologickej fakulte uskutoční v rámci medziuniverzitnej a fakultnej spolupráce cyklus prednášok z liturgiky, ktorý zabezpečuje Katedra liturgiky RKCMBF UK.

Prednášať bude doc. ThDr. Peter Caban, PhD. na témy liturgia a ekumenizmus, pokusy definovať dianie v liturgii, charakter liturgiky ako vedy, vzťah liturgiky a sakramentálnej teológie + aktuálne problémy odbornej diskusie na poli liturgiky ako vedy.