Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katalóg kurzov

Katalóg kurzov pre zahraničných študentov

Výber predmetov zo študijného programu Katolícka teológia (KT)

Stupeň štúdiaNázovKredityRozsah [h/týž]SemesterVyučujúciJazyk
I.II.Biblická archeológia
Biblical Archeology
22L
JančovičSK, EN
I.II.Všeobecný úvod do Svätého písma
General Introduction to Holy Scripture
22ZSovaSK, EN
I.II.Starý zákon (1) - Pentateuch
Old Testament (1) – Pentateuch
43ZJančovičSK, EN
I.II.Starý zákon (2) - historické knihy
Old Testament (2) – Historical Books
43LSovaSK, EN
I.II.Starý zákon (3) - proroci a apokalyptická literatúra
Old Testament (3) – Prophetic and Apocalyptic Books
43Z
SovaSK, EN
I.II.Starý zákon (4) - múdroslovné spisy a žalmy
Old Testament (4) – Wisdom and Psalms
43LJančovičSK, EN
I.II.Nový zákon (1) - Synoptické evanjeliá a Skutky apoštolov
New Testament (1) - Synoptic Gospels and Acts
43ZJančovičSK, EN
I.II.Nový zákon (2) - dielo apoštola Jána
New Testament (3) – Johannine Literature
43LFarkašSK, EN
I.II.Vybrané biblické texty
Selected Biblical Texts
22ZJančovičSK, EN
I.II.Fundamentálna teológia (1)
Fundamental Theology (1)
44ZStohlSK, EN
I.II.Fundamentálna teológia (2)
Fundamental Theology (2)
44LStohlSK, EN
I.II.Cirkevné dejiny - novovek
Modern Church History
33Z
HrabovecSK, EN
I.II.Cirkevné dejiny - 20. storočie
Church History – 20th Century
33LHrabovecSK, EN
I.II.Základy katechetiky
Basis Catechesis
32ZReimerSK, EN
I.II.Teória náboženskej výchovy
Theory of Religious Education
32LReimerSK, EN
I.II.Špeciálna morálna teológia (1)
Special Moral Theology (1)
43ZThurzoSK, EN
I.II.Špeciálna morálna teológia (2)
Special Moral Theology (2)
43LThurzoSK, EN
I.II.Špeciálna morálna teológia (3)
Special Moral Theology (3)
43ZThurzoSK, EN

 


Výber predmetov zo študijného programu Katolícka teológia (KT) je tiež uvedený v Katalógu kurzov pre zahraničných študentov [pdf].