Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katalóg kurzov

Katalóg kurzov pre zahraničných študentov

Výber predmetov zo študijného programu Katolícka teológia (KT)

Stupeň štúdiaNázovKredityRozsah [h/týž]SemesterVyučujúciJazyk
I.II.Biblická archeológia
Biblical Archeology
22LJančovičSK, EN
I.II.Všeobecný úvod do Svätého písma
General Introduction to Holy Scripture
22ZŠtrbaSK, EN
I.II.Starý zákon (1) - Pentateuch
Old Testament (1) – Pentateuch
43ZJančovičSK, EN
I.II.Starý zákon (2) - historické knihy
Old Testament (2) – Historical Books
43LKorytiakováSK, EN
I.II.Starý zákon (3) - proroci a apokalyptická literatúra
Old Testament (3) – Prophetic and Apocalyptic Books
43ZŠtrbaSK, EN
I.II.Starý zákon (4) - múdroslovné spisy a žalmy
Old Testament (4) – Wisdom and Psalms
43LKorytiakováSK, EN
I.II.Nový zákon (1) - Synoptické evanjeliá a Skutky apoštolov
New Testament (1) - Synoptic Gospels and Acts
43ZŠtrbaSK, EN
I.II.Nový zákon (2) - dielo apoštola Jána
New Testament (3) – Johannine Literature
43LFarkašSK, EN
I.II.Vybrané biblické texty
Selected Biblical Texts
22ZJančovičSK, EN
I.II.Cirkevné dejiny - novovek
Modern Church History
33ZHrabovecSK, EN
I.II.Cirkevné dejiny - 20. storočie
Church History – 20th Century
33LHrabovecSK, EN
I.II.Základy katechetiky
Basics of Catechetics
32ZReimerSK, EN
I.II.Teória náboženskej výchovy
Theory of Religious Education
32LReimerSK, EN
I.II.Špeciálna morálna teológia (1)
Special Moral Theology (1)
43ZThurzoSK, EN
I.II.Špeciálna morálna teológia (2)
Special Moral Theology (2)
43LThurzoSK, EN
I.II.Špeciálna morálna teológia (3)
Special Moral Theology (3)
43ZThurzoSK, EN

 


Výber predmetov zo študijného programu Katolícka teológia (KT) je tiež uvedený v Katalógu kurzov pre zahraničných študentov [pdf].