Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký časopis ACTA

O časopise

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry. Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska i zo zahraničia.

Vedecký teologický časopis ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis bol cirkevne schválený Arcibiskupským úradom v Trnave 29. 03. 2001, pod č. 1051/2001.

Vydavateľ:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava
IČO: 0039786510

Web: http://frcth.uniba.sk/acta

E-mail: acta (at) frcth.uniba.sk

ISSN 1335-8081 (tlačené vydanie)

ISSN 2644-6928 (on-line)

EV 1180/2008

Periodicita: dvakrát ročne

Cena jedného výtlačku: 5 Eur

V prípade záujmu si publikáciu môžete objednať na e-mailovej adrese: kniznica (at) frcth.uniba.sk.

Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov sú k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF:

ACTA - pokyny pre autorov [pdf]

ACTA - Information for Contributors [pdf]

ACTA - Publication Ethics [pdf]

Vydané čísla časopisu ACTA s predslovmi a časťami článkov

Zoznam vydaných čísiel časopisu ACTA a ich obsah vo formáte PDF.

Od čísla 2/2014 sú informácie o vydanom čísle doplnené o predslovy a časti uverejnených článkov.

Informácie o vydaných číslach z rokov 2001 a 2002 sú k dispozícii na starých stránkach fakulty:

Fakultný časopis ACTA

Pre informácie o vydaných číslach z iných ročníkov je možné kontaktovať redakciu na emailovej adrese acta (at) frcth.uniba.sk.