Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký časopis ACTA

O časopise

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry. Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska i zo zahraničia.

Vedecký časopis ACTA je zaradený do nasledovných databáz:

Vedecký teologický časopis ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis bol cirkevne schválený Arcibiskupským úradom v Trnave 29. 03. 2001, pod č. 1051/2001.

Vydavateľ:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava
IČO: 0039786510
E-mail: acta (at) frcth.uniba.sk

ISSN 1335-8081 (tlačené vydanie)

ISSN 2644-6928 (on-line)

EV 1180/2008

Webové stránky časopisu: acta.frcth.uniba.sk

Periodicita: dvakrát ročne

Cena jedného výtlačku: 5 Eur

V prípade záujmu si publikáciu môžete objednať na e-mailovej adrese: kniznica (at) frcth.uniba.sk.

Redakčná rada

assoc. prof. Dr. Claudiu-Teodor Ariesan (Universitatea de Vest din Timișoara, RO)

SSDr. Stefan Attard (University of Malta, Imsida, MT)

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. (TF TU Trnava, SK)

Dr. Tobias Häner (Kölner Hochschule für Katholische Theologie, DE)

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, (RKCMBF UK Bratislava, SK)

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. (RKCMBF UK Bratislava, SK)

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (RKCMBF UK Bratislava, SK)

doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. (GTF PU Prešov, SK)

assoc. prof. Michael Kirwan SJ (Trinity College Dublin, IE)

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. (PF KU Ružomberok, SK)

Dr. Gusztáv Kovács (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, HU)

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. (TF TU Trnava, SK)

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. (TF KU Ružomberok, SK)

Dr. Ján Polák (Univerzita Palackého Olomouc, CZ)

assoc. prof. Mark Reasoner (Marian University in Indianapolis, USA)

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD. (RKCMBF UK Bratislava, SK)

Dr. Paulo Rodrigues  (Université Catholique de Lille, FR)

prof. Henryk Sławiński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, PL)

prof. Massimiliano Valente (Università Europea di Roma, IT)

assoc. prof. Gabriele-Ausra Vasiliauskaite, OSB (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, LT)

 

Šéfredaktor: prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (RKCMBF UK Bratislava, SK)

Výkonný redaktor: ThLic. Tomáš Pavlík (RKCMBF UK Bratislava, SK)

Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov sú k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF:

ACTA - pokyny pre autorov [pdf]

ACTA - Information for Contributors [pdf]

ACTA - Etika publikovania [pdf]

Vydané čísla časopisu ACTA s predslovmi a časťami článkov

Zoznam vydaných čísiel časopisu ACTA a ich obsah vo formáte PDF.

Od čísla 2/2014 sú informácie o vydanom čísle doplnené o predslovy a časti uverejnených článkov.

Informácie o vydaných číslach z rokov 2001 a 2002 sú k dispozícii na starých stránkach fakulty:

Fakultný časopis ACTA

Pre informácie o vydaných číslach z iných ročníkov je možné kontaktovať redakciu na emailovej adrese acta (at) frcth.uniba.sk.