Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské ankety

Spojený I. a II. stupeň AR 2020/2021

Kvalitatívne vyhodnotenie študentských dotazníkov v akademickom roku 2020/2021

Prieskum bol realizovaný formou tlačeného dotazníka v rámci pracovísk RKCMBF UK v Bratislave a v Nitre. V akademickom roku 2020/2021 bolo v rámci dvoch pracovísk RKCMBF UK odovzdaných spolu 63 dotazníkov hodnotenia predmetov študentmi, z toho 15 dotazníkov za Bratislavu a 48 dotazníkov za Nitru. Jeden dotazník bol vyplnený absolventom. Študenti hodnotili jeden alebo viac predmetov podľa vlastného výberu, jeden študent mal možnosť hodnotiť jeden, viac alebo všetky predmety. Jeden dotazníkový hárok je zameraný na hodnotenie jedného predmetu v troch základných oblastiach: hodnotenie predmetu, hodnotenie vzdelávania a sebahodnotenie študenta.

Vzhľadom na skladbu otázok a celkový spôsob koncipovania dotazníka konštatujeme, že nie je možné kvantitatívne hodnotenie, ale vyhodnocovanie prieskumu prebehlo dôkladným preštudovaním vyplnených dotazníkov. Pokúsili sme sa identifikovať signifikantné nedostatky a vyzdvihnúť výrazne dobré hodnotenia. Spracované dotazníky síce poskytujú nejaké informácie, ale ich záväznosť je otázna, nakoľko k väčšine predmetov prislúchal len jeden dotazník, a preto takéto hodnotenie je, prirodzene, poznačené značnou subjektivitou a výpovedná hodnota o skutočnosti je veľmi nízka. V jednotlivých konkrétnych hodnoteniach uvádzame aj počty dotazníkov, aby sme čo najrelevantnejšie posúdili výpovednú hodnotu.

RKCMBF Bratislava: Počet odovzdaných dotazníkov: 15 kusov

Hodnotenie konkrétnych predmetov, hodnotenie vzdelávania a sebahodnotenie študentov, keďže ide o konkrétne osoby, je k dispozícii na ŠO.

KS Nitra: Počet odovzdaných dotazníkov: 48 kusov

Hodnotenie konkrétnych predmetov, hodnotenie vzdelávania a sebahodnotenie študentov, keďže ide o konkrétne osoby, je k dispozícii na ŠO.

Odporúčania na záver:

 • Zvážiť možnosť prepracovať formu dotazníka – z papierovej verzie prejsť na elektronickú.
 • V rámci získania relevantnej prieskumnej vzorky zvážiť možnosť rozposielania dotazníkov v elektronickej forme priamo do mailových schránok študentov – považujeme za dôležité, aby bol dotazník jednoduchý, prehľadný a ľahko prístupný.
 • Navrhujeme prerobiť obsah dotazníka tak, aby sa zabránilo subjektivizmu a aby sme k jednotlivým predmetom mali väčšie skúmané vzorky. Aktuálna podoba dotazníka zvádza študentov hodnotiť skôr osobu vyučujúceho, nehodnotí sa predmet ako taký.
 • Momentálny spôsob prieskumu má malú výpovednú hodnotu vzhľadom na nízky počet jednotlivých hodnotení predmetov.
 • Zvážiť, či nezaviesť aj akési motivačné anonymné hodnotenie pedagógov.
 • Viac sa zamerať na hodnotenie profilových predmetov.

 

 

III. stupeň AR 2021/2022

Hodnotenie predmetu a vyučujúceho doktorandského štúdia za akademický rok 2021/2022

V rámci procesu zosúlaďovania študijných programov s novými platnými štandardami (t.j. nový spôsob akreditácie) sa uskutočnilo aj hodnotenie študijného programu tretieho stupňa. Z tohto dôvodu sme sa obrátili na respondentov s prosbou o vyplnenie krátkeho online anonymného dotazníka, ktorý sa týka hodnotenia predmetov a vyučujúcich doktorandského štúdia.

Respondenti si zvolili tie predmety, ktoré absolvovali, a zhodnotili ich vo svojich odpovediach na otázky, ktoré boli pri každom predmete rovnaké. Dotazník sme koncipovali tak, aby nemuseli povinne hodnotiť každý predmet. Na konci dotazníka sme vytvorili priestor na konkrétne podnety. Respondentom sme zaslali online formulár do vlastných e-mailových schránok. Zvolili sme tento spôsob, aby sme zabezpečili čo najjednoduchší prístup k vyplneniu dotazníka a tak získali čo najrelevantnejšiu štatistickú vzorku. Respondenti pri jednotlivých otázkach označili možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá ich hodnoteniu.

Počet oslovených respondentov: 13

Počet vyplnených dotazníkov: 7

Percentuálny podiel zapojenia sa oslovených doktorandov do prieskumu: 53,8%

Slovné zhodnotenie

Najlepšie výsledky sme jednoznačne zaznamenali v otázke o objektivite a nestrannosti hodnotenia pedagógom. Respondenti konštatujú vo svojich hodnoteniach dobrú organizáciu predmetu zo strany vyučujúceho, obsahy predmetov považujú vo všeobecnosti za zrozumiteľne podané a vysvetlené. Pomerne vysoko je hodnotená aj otázka dostatočnej a dostupnej literatúry potrebnej na štúdium.  Najčastejšie nedostatky potvrdené odpoveďami „skôr nie“ a „nie“ sa vyskytli pri hodnotení subjektívneho vnímania užitočnosti predmetu a pri otázke jasnosti a podrobnom vysvetlení nedostatkov a chýb výstupov doktorandov.

Hodnotiace tabuľky jednotlivých predmetov

Vyhodnotenie prijatých dotazníkov sme realizovali formou prehľadných tabuliek. Každá tabuľka je označená názvom predmetu, menom vyučujúceho a počtom respondentov, ktorí hodnotili daný predmet. Číselné hodnoty v tabuľkách vyjadrujú počet respondentov vyjadrujúcich svoj názor na otázky vo vertikálnej línii tabuľky. Hodnotenie konkrétnych predmetov, hodnotenie vzdelávania a sebahodnotenie študentov, keďže ide o konkrétne osoby, je k dispozícii na ŠO.

Odporúčania na záver:

·         Zlepšiť zručnosti v oblasti komunikovania výsledkov – hodnotenie, chyby.

·         Aktualizovať a skontrolovať dostupnosť a množstvo literatúry k jednotlivých predmetom.

Návrhy doktorandov:

·         Viac zameriavať vzdelávanie na oblasť, ktorú si doktorand vybral.

·         Zvýšiť možnosť kontaktovania sa s vyučujúcimi vo vybranej oblasti.

·         Vytvorenie užších vzťahov na fakulte.

·         Koncipovať predmety tak, aby viac odrážali osobnú preferenciu doktoranda.

·         Zvýšiť časovú dotáciu na vybrané predmety.

·         Urobiť väčší priestor na diskusie, odborné dišputy, sprevádzanie doktoranda vyučujúcim.

Dotazník spokojnosti študentov AR 2021/2022

Vyhodnotenie online prieskumu: Dotazník spokojnosti študentov RKCMBF UK (akademický rok 2021/2022)

V rámci procesu zosúlaďovania našich študijných programov s novými platnými štandardami sa uskutočňuje aj hodnotenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na našej fakulte. Jedným z dôležitých nástrojov merania danej kvality je anonymný online dotazník spokojnosti študenta/študentky. Formou elektronického online Google formulára sme oslovili študentov – respondentov a zaslali sme im formulár do vlastných e-mailových schránok. Zvolili sme tento spôsob, aby sme zabezpečili čo najjednoduchší prístup k vyplneniu dotazníka a tak získali čo najrelevantnejšiu štatistickú vzorku. Respondenti pri jednotlivých otázkach označili možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá ich hodnoteniu.

Počet oslovených respondentov: 125 študentov (z toho 13 doktorandov)

Počet vyplnených dotazníkov: 39 študentov (z toho 3 doktorandi)

Percentuálny podiel zapojenia sa oslovených študentov do prieskumu: 31,2%

Percentuálny podiel vzhľadom na pracovisko:

 • Bratislava: 41% (16 študentov)
 • Nitra: 59% (23 študentov)

Komunikácia

V tejto sekcii sa zaoberáme prieskumom vnímania atmosféry na fakulte, spokojnosťou so spôsobom, akým pedagógovia realizujú vyučovací proces, komunikujú a hodnotia študijné výsledky. Komunikáciu považujeme za kľúčový nástroj riešenia problémov a zvyšovania kvality vzdelávania a medziľudských vzťahov.

Informovanosť

Sekcia zameraná na informovanosť má podať základné indikátory o dostupnosti, zrozumiteľnosti, správnosti a spôsobe, akým je študentom zabezpečované poskytovanie informácií. Uvedomujeme si, že správny tok informácií voči študentom a opačne je dôležitým nástrojom zvyšovania kvality vo všetkých oblastiach. Identifikovanie prípadných nedostatkov nám poskytne možnosť návrhov na nápravu.

Riadenie

V tejto sekcii sme sa zamerali na základný prieskum ohľadom organizácie vyučovania, vnímania rovnosti, využívania možností domácich a zahraničných mobilít, hmotného a technického zabezpečenia a iných možností prijímania návrhov a podnetov od študentov.

Zhrnutie prieskumu

Z realizovaného prieskumu vyplýva, že väčšina študentov je spokojná s atmosférou na fakulte, avšak štvrtina študentov vyjadrila nespokojnosť, čo považujeme za dosť vysoké číslo. V slovnom hodnotení sa však študenti priamo k atmosfére nevyjadrovali. Hodnotenie atmosféry na fakulte sa viac-menej odráža ďalej v konkretizácii problémov, ktoré načrtli študenti. Ako vidno z percentuálnych hodnôt, najviac výhrad majú študenti k spôsobu výučby pedagógov. Študenti v rámci témy organizácie vyučovania kritizujú nerovnomerne pridelený počet kreditov k predmetom, ktoré sa nepovažujú za profilové, prípadne menej „významné“ predmety si podľa nich vyžadujú neprimerane viac štúdia. V slovných hodnoteniach opakuje narážka na liturgiku, resp. liturgický spev, ktorý stratil svoju praktickosť a študenti ho skôr považujú za dejiny liturgie. Ako zaujímavosť sme postrehli, že študenti viackrát upriamujú pozornosť na liturgiu ako takú – vyžadujú pružnejšiu a menej osobne zainteresovanú výučbu liturgiky. Podľa študentov je problematické, ak pedagóg podľa ich názoru prekračuje hranice obsahu predmetu a presadzuje skôr osobné názory. Dovolíme si prezumovať, že táto tenzia je spôsobená momentálne veľmi aktuálnou cirkevnou témou ohľadom súčasnej a predkoncilovej liturgie, ktorá sa dotýka problémov na partikulárnej i globálnej úrovni.

Čo sa týka komunikácie vyučujúcich, tá je hodnotená dobre. Drobné nedorozumenia sú prirodzené. Ako problém v oblasti organizácie vyučovania a predmetov však študenti uviedli, že niektorí pedagógovia nevenujú dostatočnú pozornosť príprave predmetu a vyučovania, prípadne nemajú záujem viesť diskusie, čo je často spôsobené iste aj vyčerpávajúcim spôsobom dištančného online vzdelávania. Pri niektorých obsahoch predmetov by študenti považovali za potrebné zvýšiť úroveň, resp. požadujú, aby niektorí vyučujúci viac dodržiavali obsahy informačných listov. Pochvalu získali cirkevné dejiny a biblické vedy.

V sekcii zameranej na mieru informovanosti sme zaznamenali podpriemerné hodnoty, ktoré signalizujú nedostatočnú informovanosť študentov o dianí na fakulte. Ako najefektívnejšia forma komunikácie vyšla z prieskumu e-mailová komunikácia – predpokladáme, že je to pre jej dostupnosť a personalizovanú presnosť.

Najvyššia spokojnosť v sekcii o riadení bola zaznamenaná v otázke ohľadom rovnosti príležitostí. Spokojnosť vyjadrilo vyše 80% študentov. Študenti pravdepodobne nerozumejú alebo nemajú dostatok informácií o možností domácich a zahraničných mobilít, pretože takmer 60% z nich nevedelo vyjadriť svoj názor na túto tému. Vyše 60% študentov vyjadrilo spokojnosť s technickým zabezpečením na fakulte, ale takmer 30% zároveň vyjadrilo i nespokojnosť, čo je istotne číslo, ktoré si zasluhuje pozornosť. Za pozornosť stojí, že študenti majú záujem podieľať sa na zlepšovaní fungovania procesov na fakulte – vyjadrili sa, že majú záujem o zavedenie anonymnej schránky podnetov.

Odporúčania na záver:

 • Prednášať predmety s väčším osobnostným odosobnením, profesionalizovať výučbu a nevkladať do nej zbytočné osobné preferencie pedagógov, pestovať takt, ktorý bude skôr zmierňovať ako vyhrocovať vzájomné interakcie.
 • Zvýšiť informovanosť študentov – mailovou či osobnou komunikáciou, prípadne zvážiť iné možnosti, ako zabezpečiť transparentnosť a lepšiu dostupnosť informácií (nástenky, web, pravidelné informačné stretnutia a diskusie a pod.).
 • Zvýšiť povedomie o možnosti domácich a zahraničných mobilít, zvážiť spoločne formu, akou komunikovať so študentmi o téme mobilít.
 • Zabezpečiť kontinuálne zlepšovanie technického a informačného vybavenia fakulty a knižničných služieb.
 • Zvážiť možnosť zavedenia anonymnej schránky podnetov, určiť osobu a spôsob vyhodnocovania študentských podnetov.

Doslovné znenie poznámok a komentárov týkajúcich sa predmetov, pedagógov a iných oblastí, ktoré mohli študenti pridať v rámci otvorenej otázky na konci dotazníka, sa nachádzajú na študijnom oddelení a na dekanáte fakulty.

Študentské ankety za roky 2018-2020