Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov katolíckeho náboženstva sa koná dennou formou pre študentov katolíckej teológie a externou formou pre absolventov magisterského štúdia.

Moderátor DPŠ: doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Referentky, ktoré sú zodpovedné za administráciu doplňujúceho pedagogického štúdia, sú študijné referentky bakalárskeho a magisterského štúdia jednotlivých súčastí fakulty uvedené na stránke Študijné oddelenie.

Viac informácií získate na mailovej adrese: dps (at) frcth.uniba.sk

 

Doplňujúce pedagogické štúdium dennou formou

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave v zmysle § 44 Zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vzdelávaní v profesijnom rozvoji č. 361/2019 Z.z. posyktuje pre študentov dennej formy doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy.

Toto štúdium sa člení na dva moduly (základný a rozširujúci). Úspešné ukončenie základného modulu je podmienkou pre absolvovanie rozširujúceho modulu. Každý z modulov sa končí skúškou a obhajobou záverečnej práce. Obsahom záverečnej práce základného modulu je jednoduché spracovanie témy zo všeobecného psychologicko-pedagogického základu. Obsahom záverečnej práce rozširujúceho modulu je špecifická téma; spôsob jej spracovania a rozsah je stanovený smernicou dekana o základných náležitostiach záverečných prác (Vnútorný predpis č. 5/2023).

 

Doplňujúce pedagogické štúdium externou formou

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave v súlade s § 44 zákona NS SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

otvára v akademickom roku 2024/2025 doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva.

Doplňujúce pedagogické štúdium poskytujeme pre študentov druhého stupňa alebo spojeného prvého a druhého stupňa študijného programu katolícka teológia a pre absolventov magisterského štúdia. Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva. Odbornú spôsobilosť učiteľ katolíckeho náboženstva získava absolvovaním magisterského štúdia katolíckej teológie.

Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v rámci študijných sústredení a končí záverečnými skúškami. Dvojročné vzdelávanie je rozdelené na: základný modul (zameraný na pedagogicko-psychologický základ učiteľstva) a rozširujúci modul (zameraný na konkrétnu odborovú didaktiku náboženskej výchovy). Absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia bude vydané vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať katolícke náboženstvo.

Program doplňujúceho pedagogického štúdia sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika náboženskej výchovy. Obsahom záverečnej práce je špecifická téma; spôsob jej spracovania a rozsah je stanovený smernicou dekana o základných náležitostiach záverečných prác (Vnútorný predpis č. 5/2023).

Začiatok štúdia: október 2024

Výška poplatku: 300,- EUR za semester

Termín podávania prihlášok: do 31.8.2024 (zľava 10% výšky poplatku za prvý semester pre prihlásených do 30.6.2024)

Poplatok je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK5381800000007000088323, VS: 4081130, Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko.

Prihláška DPŠ [docx, pdf]

Prílohy ku prihláške:

  • Vysokoškolský diplom (stačí sken) alebo pre študentov potvrdenie o návšteve školy
  • Doklad o úhrade poplatku za 1. semester

Adresa fakulty:

Univerzita Komenského
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26
814 58 Bratislava


Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť doplňujúce pedagogické štúdium v prípade nízkeho záujmu zo strany uchádzačov.