Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov katolíckeho náboženstva sa koná dennou formou pre študentov katolíckej teológie a externou formou pre absolventov magisterského štúdia.

Moderátor DPŠ: ThDr. Tibor Reimer, PhD., vedúci Katedry katechetiky a pedagogiky.

Referentky, ktoré sú zodpovedné za administráciu doplňujúceho pedagogického štúdia, sú študijné referentky bakalárskeho a magisterského štúdia jednotlivých súčastí fakulty uvedené na stránke Študijné oddelenie.

Viac informácií získate na mailovej adrese: dps (at) frcth.uniba.sk .

 

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave v zmysle § 8b zákona č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 581/2007 Z. Z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

otvára v akademickom roku 2019/2020 doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva.

Doplňujúce pedagogické štúdium poskytujeme pre študentov druhého stupňa alebo spojeného prvého a druhého stupňa študijného programu katolícka teológia a pre absolventov magisterského štúdia. Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva. Odbornú spôsobilosť učiteľ katolíckeho náboženstva získava absolvovaním magisterského štúdia katolíckej teológie.

Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v rámci študijných sústredení a končí záverečnými skúškami. Absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia bude vydané vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať katolícke náboženstvo podľa vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.

Program doplňujúceho pedagogického štúdia sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika náboženskej výchovy. Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu doplňujúceho pedagogického štúdia je 35 až 50 strán.

Začiatok štúdia: október 2019

Výška poplatku: 200,- EUR za semester

Termín podávania prihlášok: do 15.9.2019 (zľava 10% výšky poplatku za prvý semester pre prihlásených do 30.6.2019)

Poplatok je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK5381800000007000088323, VS: 4081130, Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko.

Podmienky prijatia:

·         prihláška

·         životopis

·         úradne overená kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia alebo pre študentov potvrdenie o návšteve školy

·         potvrdenie o zaplatení poplatku za prvý semester 

Adresa fakulty:

Univerzita Komenského
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doplňujúce pedagogické štúdium
Kapitulská 26
814 58 Bratislava

Prihláška je k dispozícii na prevzatie vo formáte MS Office (docx) a Adobe Reader (pdf).


Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť doplňujúce pedagogické štúdium v prípade nízkeho záujmu zo strany uchádzačov.