Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Vedecko - pedagogický profil

Pedagogická činnosť:

Všeobecná morálna teológia (1) - (2)

Sociálna náuka Cirkvi (1) - (2),

Sociálna náuka Cirkvi (III. stupeň),

Seminár z morálnej teológie (1)

Pastorálna medicína

Konzultačné hodiny:

Podľa dohody alebo prostredníctvom e- mailu: michal.vivodafrcth.uniba.sk  

Telefónne číslo: +421 2/32 777 123

Prehľad najvýznamnejších publikácií

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Zaviš, Monika [UKOPDPED] (55% [6,03 AH]) - Orbanová, Eva (10% [1,18 AH]) - Vivoda, Michal [UKORKMTs] (11% [1,37 AH]) - Horáčková, Kateřina (14% [1,97 AH]) - Al-Sbenaty, Abdulwahab (10% [1,28 AH]): Islamic bioethics and reproduction: the text andthe practice = Islamskaja bioetika i reprodukcija: tekst i praktika. - 1. vyd. - Orel : Orlovskij gosudarstvennyj universitet ekonomiki i torgovli, 2019. - 174 s. [6,03 AH] [print] ISBN 978-5-98498-295-5

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

AAB01 Vivoda, Michal [UKORKST] (100% [13,58 AH]) : Interdisciplinárna analýza ľudského súcitu a sebasúcitu. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - 217 s. [13,58 AH]

ISBN 978-80-223-5160-7

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Žufková, Viera [UKOFAJ] (25%) - Kližanová, Darina [UKOFAJ] (25%) - Vivoda, Michal [UKORKMTs] (25%) - Kyselovič, Ján [UKOLF5IK] (25%): The importance of new concept of english language teaching at Faculty of Pharmacy depending on compatibility withtrends in other countries

In: Educational Alternatives. - Vol. 12 (2014), s. 357-365. - ISSN 1314-7277

URL: www.scientific-publications.net/get/1000008/1411653320337521.pdf

Ohlasy (2):

[o4] 2017 Hamar, T.: Charakteristika výučby latinského jazyka na farmaceutickej fakulte. In: Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? (2. časť). Zborník príspevkov. Nitra : SlovakEdu, 2017, S. 19-38

[o4] 2018 Hamar, T.: Practice and application valuae of teaching of latin language at the Faculty of Pharmacy, Comenius University. In: Cudzie jazyky v premenách času 8 [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonóm, 2018, S. 274

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 

ADF01 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (34%) - Kiš, Vladimír (33%) - Krošlák, Marek (33%): Bioetické aspekty anencefalických detí

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 252-266. - ISSN 1335-8081

Ohlasy (1):

[o4] 2009 Volek, Peter: Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009, S. 214, 216

 

ADF02 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Bioetika a nádej

In: Nové horizonty. - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 63-66. - ISSN 1337-6535

Ohlasy (2):

[o3] 2009 Bieľak, Jozef: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. Włoclawek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomyczna we Włocławku, 2009, S. 214

[o3] 2009 Włosiński, Marian: Zeszyty Formacji Katechetów, roč. 9, č. 1, 2009, s. 51

 

ADF03 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Bioetika cností

In: Nové horizonty. - Roč. 3, č. 3 (2009), s. 142-146. - ISSN 1337-6535

Ohlasy (1):

[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 70

 

ADF04 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Pokrok a bioetika

In: Nové horizonty. - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 118-122. - ISSN 1337-6535

Ohlasy (1):

[o3] 2011 Włosiński, Marian: Drogami prawdy. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2011, S. 23, 163

 

ADF05 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Slobodná voľba vo svetle tragédie Hamlet : náčrt filozoficko-teologickej úvahy

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 55-70. - ISSN 1335-8081

 

ADF06 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Katolícka cirkev a ekologická otázka

In: Nové horizonty. - Roč. 7, č. 1 (2013), s. 9-13. - ISSN 1337-6535

 

ADF07 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (50%) - Žufková, Viera [UKOFAJ] (50%): Katolícka cirkev a vedecko-technologický výskum

In: Nové horizonty. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 71-76. - ISSN 1337-6535

Ohlasy (1):

[o3] 2016 Gavendová, O.: Ladislav Hanus e la dinamica dei valori. In: Slovak Studies, roč. 2, č. 1-2, 2016, s. 65

 

ADF08 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (50%) - Žufková, Viera [UKOFAJ] (50%): Nebezpečenstvá "kresťanskej" bioetiky H. T. Engelhardta

In: Nové horizonty. - Roč. 9, č. 3 (2015), s. 117-124. - ISSN 1337-6535

Ohlasy (1):

[o4] 2020 Kečka, Roman: Súčasné konfesionálne kresťanské bioetiky: zhody, podobnosti, rozdiely. In: Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava : Stimul, 2020, s. 89

 

ADF09 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Kritická analýza chápania slobody v myslení H. T. Engelhardta = Critical analysis of the understanding of freedom in the thought of H. T. Engelhardt

In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 14, č. 1 (2017), s. 59-70. - ISSN 1335-8081

 

ADF10 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Rozbor vybraných bioetických výziev v súčasnosti = Analysis of some contemporary bioethical challanges

In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 15, č. 2 (2018), s. 99-113. - ISSN (print) 1335-8081

Ohlasy (3):

[o3] 2019 Zaviš, Monika - Juhás, Vladimír: Teoretičeskaja podgotovlennosť dlja mežreligioznych navykov kommunikacii u slovackich studentov gumanitarnych speciaľnostej: rezuľtaty issledovanija v Katoličeskom universitete v g. Ružomberok. In: Aktuaľnyje aspekty fundamentaľnych i prikladnych issledovanij. Oryol : Orel GUET, 2019, S. 257, 262

[o3] 2019 Zaviš, Monika - Bizoň, Michal: To what degree are Slovak students prepared for intercultural communication with Muslim imigrants based on knowledge of marriage and reproductive health in Islam? The results of the survey at ComeniusUniversity in Bratislava. In: Religija ta medicina. Kijev : Vidavnictvo NMU imeni O. O. Bogomoľcja, 2019, S. 240, 244

[o2] 2019 Zaviš, M. - Ralbovská, R. - Procházka, P. - Horáčková, K.: Islamic reproductive bioethics knowledge among university students in the Czech Republic. In: Spirituality Studies, roč. 5, č. 2, 2019, s. 46, 53 - SCOPUS

 

ADF11 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Sebakritickosť, sebaúcta a sebasúcit ako prejavy mravných čností v konfrontácii s poznatkami neurovied a sociálnej psychológie = Self-criticism, self-esteem and self-compassion as manifestations of moral virtues inconfrontation of knowledge of neurosciences and social psychology

In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 15, č. 1 (2018), s. 75-90. - ISSN (print) 1335-8081

Ohlasy (3):

[o3] 2020 Maturkanič, Patrik: Socjalny sens miłosci w kontekście Ewangelii według świętego Łukasza. In: Pedagogika katolicka, Nr. 26 (1/2020), 2020, s. 24

[o3] 2020 Maturkanič, P.: Základy etiky 2. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020, S. 163

[o3] 2021 Maturkanič, Patrik: The Magnitude of human Life in the Horizon of Socio-Transcendental understanding. In: Spiritual and social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021, S.183

 

ADF12 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Analýza sociálnych kompetencií sebakritickosti, sebaúcty a sebasúcitu v kontexte etiky cností v rámci výchovného procesu [elektronický dokument] = Analysis of Social Competences of Self-criticism, Self-esteem andSelf-compassion in the Context of Virtue Ethics within the Educational Process

In: Scientia et Eruditio [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 2 (2019), s. 74-86 [online]. - ISSN (online) 2585-8556

 

ADF13 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Analýza etického postoja k počatému ľudskému životu v islame = Analysis of Ethical Attitude to Conceived Human Life in Islam

In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 16, č. 1 (2019), s. 31-43. - ISSN (print) 1335-8081

Ohlasy (1):

[o2] 2019 Zaviš, Monika - Ralbovská, Dana R. - Procházka, Pavel: Islamic Reproductive Bioethics Knowledge Among University Students in the Czech Republic. In: Spirituality Studies, roč. 5, č. 2, 2019, s. 53 – SCOPUS

 

ADF14 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Transhumanizmus a Katolícka cirkev = Transhumanism and the Catholic church. In: Nové horizonty. - Roč. 15, č. 3 (2021), s. 121-128. ISSN (print) 1337-6535


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Narrare il valore della vita

In: Pedagogiczna edukacja. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - S. 171-181. - ISBN 978-83-61609-27-8

 

AEC02 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Biofília a bioetika

In: W blasku miłości. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - S. 287-300. - ISBN 978-83-61609-22-3

 

AEC03 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : La pedagogia della fede secondo Joseph Ratzinger

In: Integralność w pedagogice religii. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2013. - S. 117-125. - ISBN 978-83-61609-31-5

Ohlasy (1):

[o4] 2015 Gavendová, Oľga: Dva príklady filozofie integrálnosti. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 12, č. 2, 2015, s. 44

 

AEC04 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Educare alle virtu morali

In: Spektrum pedagogiki religii. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. - S. 219-228. - ISBN 978-83-61609-37-7

 

AEC05 Plašienková, Zlatica [UKOFIDF] (34%) - Vivoda, Michal [UKORKMTs] (33%) - Žufková, Viera [UKOFAJ] (33%): Interpretation of symbolism of light in the Western tradition : some religious and philosophical aspects in the context of contemporaryecological thinking

In: Philosophy for living in evolution : light, life, lumenarchy, and lumenosophy. - Detroit : Creative Fire Press, 2016. - S. 53-65. - ISBN 978-1-5309-1767-9

Ohlasy (1):

[o2] 2017 Kmeťová, Kristína: Evolutionary Philosophy. In: Human affairs, roč. 27, č. 3, 2017, s. 364 - SCOPUS ; ESCI

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

AED Vivoda, Michal [UKORKMTs] (33.334%) - Žufková, Viera [UKOFAJ] (33.333%) - Koláček, Marián [UKOLFULCH] (33.333%): Ku kritike sekulárnej bioetiky H. T. Engelhardta vzhľadom na súčasnú globalizovanú spoločnosť [elektronický dokument]

2. rozšírené a upravené vydanie príspevku, pôvodné vyšlo s názvom "Ku kritike sekulárnej bioetiky H. T. Engelhardta vzhľadom na súčasnú technokratickú spoločnosť" v publikácii: Plašienková, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: Stimul,2015. ISBN 978-80-8127-133-5.

Lit.: 34 zázn.

In: Bioetické výzvy a súčasnosť [elektronický dokument] : z pohľadu nových poznatkov a trendov. - Bratislava : Stimul, 2020. - S. 127-137 [online]. - ISBN 978-80-8127-309-4

URL: stella.uniba.sk/texty/FIF_BVS_2_2020.pdf

POZNÁMKA:

Vyšlo aj v printe - Bioetické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. - S. 163-176. - ISBN 978-80-89965-92-2

Ohlasy (1):

[o6] 2021 Zelinová, Z.: Čím sa zaoberá súčasná bioetika?. In: Ostium [elektronický dokument], roč. 17, č. 2 (2021), nestr. [1-4 s.] [online]

 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 

AFA01 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ján Pavol II. vychovávateľ k úcte voči životu

In: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. - S. 189-201. - ISBN 978-83-61609-02-5

[Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji - medzinárodná konferencia. Włoclawek, 2.4.2009]

Ohlasy (3):

[o3] 2009 Włosiński, Marian: W pedagogicznej służbie narodów. Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009, S. 116, 227

[o5] 2009 Mirri, Luciana Maria: Angelicum, roč. 86, č. 2, 2009, s. 542

[o4] 2015 Gavendová, Oľga: Dva príklady filozofie integrálnosti. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 12, č. 2, 2015, s. 44

 

 

AFA02 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Etika: skúsenosť a cnosti

In: Pedagogia afirmacji człowieka jako osoby. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 223-232. - ISBN 978-83-61609-13-1

[Pedagogia afirmacji człowieka jako osoby konferencja międzynarodowa. Włoclawek, 14.02.2011]

Ohlasy (2):

[o4] 2011 Włosiński, Marian: Pedagogické kontexty vedy v perspektíve spoločenstva vedy a sociálnej práce. In: Nové aspekty v sociálnej práci 3. Spišské Podhradie : Teologický inštitút Spišská Kapitula, 2011, S. 26

[o4] 2019 Gavendová, Oľga: Od teórie k praxi: prínos čnosti rozvážnosti. In: Studia Aloisiana, roč. 10, č. 2, 2019, s. 74

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

AFB01 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Rozbor štruktúr viery v myslení Josepha Ratzingera / Benedikta XVI.

In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu : zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. - S. 401-416. - ISBN 978-80-8191-154-5

[Viera, nádej, láska. Bratislava, 12.04.2018]

Ohlasy (2):

[o6] 2019 Csontos, Ladislav: Lichner, Miloš (ed.): Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. In: Viera a život, roč. 29, č. 1, 2019, s. 97-98

[o4] 2020 Krupa, Jozef: Presnejšie formulovanie katolíckej doktríny. Prvý diel. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2020, s. 47

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 

AFC01 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Cnosti a výchova

In: W pedagogicznej służbie narodów. - Włoclawek :Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - S. 205-220. - ISBN 978-83-61609-04-9

[W pedagogicznej służbie narodów : medzinárodná konferencia. Włoclawek, 16.10.2009]

Ohlasy (6):

[o3] 2010 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 24

[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 77

[o5] 2011 Mirri, Luciana Maria: Angelicum, roč. 88, č. 2, 2011, s. 596

[o3] 2011 Włosiński, Marian: Drogami prawdy. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2011, S. 163

[o4] 2018 Thurzo, Vladimír: Výchovná činnosť rodičov ako realizácia ich krstného kňazstva. In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. Trnava : Dobrá kniha, 2018, S. 385, 388

[o4] 2019 Gavendová, Oľga: Miernosť nie je prežitok. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae, roč. 16, č. 1, 2019, s. 11

 

AFC02 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : L´educazione morale e la formazione religiosa

Recenzovaný zborník

In: Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 157-168. - ISBN 978-83-61609-17-9

[Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym - medzinárodná vedecká konferencia. Włocławek, 24.6.2011]

Ohlasy (6):

[o3] 2012 Włosiński, Marian: W blasku miłości. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012, S. 20

[o3] 2012 Włosiński, Marian: Pedagogiczny proces poznawczy w służbie dobra człowieka. In: Visnik Čerskaskovo universitetu, č. 6, 2012, s. 149

[o5] 2012 Mirri, Luciana Maria: Włosiński, Marian (a cura di): Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym. In: Angelicum, roč. 89, č. 1, 2012, s. 261-263

[o3] 2012 Włosiński, Marian: W wierze człowiek szuka Boga a Bóg szuka człowieka. In: Zeszyty Formacji Katechetów, roč. 12, č. 4, 2012, s. 43

[o3] 2015 Włosiński, Marian: Eliksir Pamięci. Elixír Pamäte. Elisir Della Memoria. Jasna Góra Częstochowa : Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 2015, S. 258

[o4] 2020 Krupa, Jozef: Presnejšie formulovanie katolíckej doktríny. Prvý diel. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2020, s. 47

 

AFC03 Žufková, Viera [UKOFAJ] (60%) - Klimas, Ján [UKOFAFT] (10%) - Kyselovič, Ján [UKOLF5IK] (10%) - Vivoda, Michal [UKORKMTs] (10%) - Šuráb, Marian [UKORKPT] (10%): Ethics in clinical research: is ethics involved into the pharmacy studies in Europe?

In: CBU International Conference Proceedings 2013 (Integration and Innovation in Science and Education). - Praha : CBU, 2013. - S. 347-353. - ISBN 978-80-905536-1-3

[CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education - medzinárodná vedecká konferencia. Praha, 7.-14.4.2013]

Ohlasy (1):

[o1] 2019 Bernardi, A. - Realdon, N. - Palozzo, A.C.: Bioethics: a challenge and an opportunity for hospital pharmacists. In: European Journal of Hospital Pharmacy, vol. 26, no. 1, 2019, s. 29-32 - SCI UKOLFUK

 

AFC04 Žufková, Viera [UKOFAJ] (60%) - Kližanová, Darina [UKOFAJ] (20%) - Vivoda, Michal [UKORKMTs] (20%): The Greeks and Iranians studying Pharmacy in Slovakia

In: Mobilites, Transitions, Transformations. Intercultural Education at the Crossroads. Conference Proceedings. - Budapest : IAIE & IIPE, 2017. - S. 102-118. - ISBN 978-963-284-810-5

[Mobilites, Transitions, Transformations : Intercultural Education at the Crossroads. Budapest, 5.-9.9.2016]

 

BCI Skriptá a učebné texty

 

BCI Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Uvedenie do morálnej teológie [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2021. - 69 s.

ISBN 978-80-88696-82-7

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

 

BDF01 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Buďme tolerantní?

In: Viera a život. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 41-44. - ISSN 1335-6771

 

BDF02 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Božie slovo: informácia alebo performácia?

In: Viera a život. - Roč. 23, č. 4 (2013), s. 49-51. - ISSN 1335-6771

 

BDF03 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Odvaha k čnostiam a čnosť odvážnosti

In: Viera a život. - Roč. 23, č. 6 (2013), s. 69-71. - ISSN 1335-6771

Ohlasy (1):

[o4] 2016 Gavendová, O.: Čnosť odvahy a jej aktuálnosť. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 13, č. 2, 2016, s. 81

 

BDF04 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : So stratou pamäti a s amputovanými nohami?

In: Viera a život. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 42-45. - ISSN 1335-6771

 

BDF05 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Hrozí nám "kyberšikana"?

In: Viera a život. - Roč. 23, č. 6 (2013), s. 40-43. - ISSN 1335-6771

 

BDF06 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Evanjelizácia v mestách bez Boha?

In: Viera a život. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 40-43. - ISSN 1335-6771

 

BDF07 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ako sa naučiť zdravej rovnováhe medzi telom a dušou?

In: Viera a život. - Roč. 23, č. 5 (2013), s. 59-62. - ISSN 1335-6771

 

BDF08 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ako prežívať svätú omšu?

In: Viera a život. - Roč. 24, č. 5 (2014), s. 79-80. - ISSN 1335-6771

 

BDF09 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Očarujúca gramatika

In: Viera a život. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. 31-33. - ISSN 1335-6771

 

BDF10 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ako byť vždy pripravení predstúpiť pred Pána

In: Viera a život. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 89-90. - ISSN 1335-6771

 

BDF11 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Od obnovenia k neustálej obnove

In: Viera a život. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 33-36. - ISSN 1335-6771

 

BDF12 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Podnikateľ svätec?

In: Viera a život. - Roč. 24, č. 4 (2014), s. 43-45. - ISSN 1335-6771

 

BDF13 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Máriino tajomstvo v našom národe

In: Viera a život. - Roč. 24, č. 6 (2014), s. 37-40. - ISSN 1335-6771

 

BDF14 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Kresťan - milosrdný Samaritán

In: Viera a život. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 52-55. - ISSN 1335-6771

Ohlasy (1):

[o4] 2017 Gavendová, O.: Dôležitosť spravodlivosti ako čnosti. In: Studia Aloisiana, roč. 8, č. 3, 2017, s. 45

 

BDF15 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : My sme Cirkev?

In: Viera a život. - Roč. 24, č. 5 (2014), s. 3-12. - ISSN 1335-6771

Ohlasy (1):

[o4] 2017 Krupa, J.: Katolícka cirkev a ekumenizmus po Druhom vatikánskom koncile. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, S. 11

 

BDF16 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Kresťan - duša sveta

In: Viera a život. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 34-36. - ISSN 1335-6771

 

BDF17 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Keď sa zdá, že Boh sa (nám) stratil z obzoru...

In: Viera a život. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 31-32, 37-38. - ISSN 1335-6771

 

BDF18 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : "Cudzí" hriech - môj hriech?

In: Katolícke noviny. - Roč. 130, č. 12 (2015), s. 16-17. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF19 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Láska - najväčšia dráma ľudskej existencie

In: Viera a život. - Roč. 25, č. 5 (2015), s. 38-41. - ISSN 1335-6771

 

BDF20 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Boží klauni

In: Viera a život. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 45-48. - ISSN 1335-6771

 

BDF21 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Božie kráľovstvo trpí násilie...

In: Viera a život. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 33-36. - ISSN 1335-6771

 

BDF22 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Hans Urs von Balthasar: Mozart teológie - symfonik Trojice

In: Viera a život. - Roč. 25, č. 6 (2015), s. 53-61. - ISSN 1335-6771

 

BDF23 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Hriechy, ktoré volajú do neba

In: Viera a život. - Roč. 25, č. 6 (2015), s. 43-46. - ISSN 1335-6771

 

BDF24 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Cirkev je symfonická

In: Viera a život. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 25-27. - ISSN 1335-6771

 

BDF25 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Kresťan - Ježišove ústa a ruky vo svete

In: Viera a život. - Roč. 26, č. 6 (2016), s. 38-40. - ISSN 1335-6771

 

BDF26 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Prorocké slová pápeža Jána Pavla II.

In: Viera a život. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 46-50. - ISSN 1335-6771

 

BDF27 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : "Milosrdenstvo chcem..." (Mt 9,13)

In: Viera a život. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 43-46. - ISSN 1335-6771

 

BDF28 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Záťažová skúška pre Európu

In: Viera a život. - Roč. 26, č. 5 (2016), s. 30-33. - ISSN 1335-6771

 

BDF29 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Za Boha, za národ - s násilím?

In: Viera a život. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 46-49. - ISSN 1335-6771

 

BDF30 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Cirkev - Božia rodina vo svete

In: Viera a život. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 40-42. - ISSN 1335-6771

 

BDF31 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Koniec odhaľuje začiatok

In: Viera a život. - Roč. 27, č. 2 (2017), s. 42-45. - ISSN 1335-6771

 

BDF32 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (50%) - Stančíková, Margita (50%): Kresťan zažíva dve obrátenia

In: Katolícke noviny. - Roč. 132, č. 23 (2017), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF33 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Storočnica ruskej revolúcie vo svetle fatimskej storočnice

In: Viera a život. - Roč. 27, č. 5 (2017), s. 3-13. - ISSN 1335-6771

 

BDF34 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Evanjeliový radikalizmus - liek proti extrémizmu a radikalizácii

In: Viera a život. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 41-43. - ISSN 1335-6771

 

BDF35 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (50%) - Hunáková, Ľuba [UKOLFIU] (50%): Keď ľudské správanie škodí

In: La Speranza. - Roč. 7, č. 2 (2017), s. 6-7. - ISSN 1338-4716

 

BDF36 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Idea univerzity včera a dnes

In: Viera a život. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 37-40. - ISSN 1335-6771

 

BDF37 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Veci staré a nové

In: Viera a život. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 41-44. - ISSN 1335-6771

 

BDF38 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ako žiť pravdy viery v dobe "po pravde"?

In: Viera a život. - Roč. 27, č. 6 (2017), s. 31-35. - ISSN 1335-6771

 

BDF39 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Kňaz - ranený uzdravovateľ

In: Viera a život. - Roč. 28, č. 4 (2018), s. 46-49. - ISSN (print) 1335-6771

 

BDF40 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Láska hľadí srdcom

In: Viera a život. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 30-37. - ISSN (print) 1335-6771

 

BDF41 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Kresťan v politike - Kristov vyznávač i mučeník

In: Viera a život. - Roč. 28, č. 5 (2018), s. 38-42. - ISSN (print) 1335-6771

 

BDF42 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Živá viera predpokladá živé čnosti v rodine

In: Viera a život. - Roč. 28, č. 6 (2018), s. 42-46. - ISSN (print) 1335-6771

 

BDF43 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : V cyrilo-metodskej brázde

In: Viera a život. - Roč. 28, č. 3 (2018), s. 45-47. - ISSN (print) 1335-6771

 

BDF44 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Radosť z pravdy

In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 15, č. 2 (2018), s. 1-4. - ISSN (print) 1335-8081

 

BDF45 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Byť dlažbou pre druhých

In: Viera a život. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 52-55. - ISSN (print) 1335-6771

 

BDF46 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení

In: Katolícke noviny. - Roč. 134, č. 15 (2019), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512

 

BDF47 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Stratégia pre kresťanov v postkresťanskom svete

In: Viera a život. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 46-54. - ISSN (print) 1335-6771

 

BDF48 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ľudské srdce ako úrodná pôda pre vzrast Božieho slova

In: Viera a život. - Roč. 30, č. 5 (2020), s. 45-48. - ISSN (print) 1335-6771

 

BDF49 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Hľadieť "zvnútra" na Jána Pavla II.

In: Viera a život. - Roč. 30, č. 3 (2020), s. 3-13. - ISSN (print) 1335-6771

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 

BEF01 Žufková, Viera [UKOFAJ] (50%) - Kližanová, Darina [UKOFAJ] (10%) - Klimas, Ján [UKOFAFT] (10%) - Kyselovič, Ján [UKOLF5IK] (10%) - Vivoda, Michal [UKORKMTs] (10%) - Šuráb, Marian [UKORKPT] (10%): Involvement of Ethics into the Pharmacy Studies inEurope

In: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. - Vol. 2, No. 1 (2013), s. 302-307. - ISSN 1338-7871 

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

 

DAI01 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Vyvolanie predčasného pôrodu ľudského plodu s anencefáliou vo svetle čnosti rozvážnosti. - Bratislava : [s.n.], 2010. - 234 s.

Doktorandská dizertačná práca ( philosophie doctor, PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2010

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

 

EDI01 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100 %) : ks. Marian Włosiński, Świat wartości

In: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne. - Roč. 27, č. 8 (2009), s. 177-178. - ISSN 1507-7403

Rec.: Świat wartości / Włosiński, Marian. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009

 

EDI02 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ks. Marian Włosiński, Znamiona Etyki wychowawczej

In: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - S. 258-260. - ISBN 978-83-61609-02-5

Rec.: Znamiona Etyki wychowawczej / Włosiński, Marian. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009

 

EDI03 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji

In: Świat wartości. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. - S. 167-169

Rec.: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji / Włosiński, Marian. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009

 

EDI04 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100 %) : Ks. Marian Włosiński (red), Wiedza w służbie dobra człowieka

In: Drogami Prawdy. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 171-172. - ISBN 978-83-61609-12-4

Rec.: Wiedza w służbie dobra człowieka / Włosiński, Marian. - Włocławek : Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, 2011

 

EDI05 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ks. Marian Włosiński (red.), Pedagogika wobec ikonosfery

In: Integralność w pedagogice religii. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2013. - S. 209-210. - ISBN 978-83-61609-31-5

Rec.: Pedagogika wobec ikonosfery / Włosiński, Marian. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2013

 

EDI06 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ks. Marian Włosiński, Pedagogiczno-etyczna troska i odpowiedzialność

In: Spektrum pedagogiki religii. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. - S. 289-290. - ISBN 978-83-61609-37-7

Rec.: Pedagogiczno-etyczna troska i odpowiedzialność / Włosiński, Marian. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2014

 

EDI07 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ks. Marian Włosiński (red), Spektrum pedagogiki religii

In: Eliksir pamięci. - Jasna Góra Częstochowa : Paulinianum, 2015. - S. 376-377. - ISBN 978-83-63614-48-5

Rec.: Spektrum pedagogiki religii / Włosiński, Marian. - Włoclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2014

 

EDI08 Vivoda, Michal [UKORKMTs] (100%) : Ks. Marian Włosiński, Eliksir Pamięci. Elixír Pamäte. Elisir Della Memoria

In: W przestrzeni prawdy. V priestore pravdy. Nello spazio della veritá. - Jasna Góra Częstochowa : Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 2016. - S. 255-257. - ISBN 978-83-63614-72-0

Rec.: Eliksir Pamięci. Elixír Pamäte. Elisir Della Memoria / Włosiński, Marian. - Jasna Góra Częstochowa : Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 2015